Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Helyi népszavazást a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat helyi népszavazásában részvételre jogosult választópolgárok legalább 25%-a kezdeményezhet.

(2) A Képviselő-testület köteles a helyi népszavazást elrendelni, ha azt az 1. § (1) bekezdésben meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

Záró rendelkezések

2. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. január 25-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2018. január 27.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2018. január 26.

dr. Szalai Tibor
jegyző