Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a hivatali munkaidőn, illetve a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak mértékéről, valamint az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető díjazásáról

/Egységes szerkezetben a 28/2018.(XI.28.), a 12/2019.(III.29.), a 32/2021. (XII. 1.), a 10/2023. (III. 31.), valamint a 10/2024. (III. 27.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § és 33. §, valamint 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat illetékességi területén megtartott anyakönyvi eseményekre, valamint Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) hivatali munkaidő: a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú mellékletében meghatározott heti általános munkarend

b) anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

c) hivatali helyiség: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalban lévő házasságkötő termek és az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség

d) többletszolgáltatás: a hivatali munkaidőn túli, illetve a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény

e) térítésmentes: a házasulók, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségügyi állapota esetén az egészségügyi-, szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény

2. A hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események többletszolgáltatásának ellentételezéseként fizetendő díjak

3. § (1) *  Amennyiben az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történik, akkor a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj:

– anyakönyvi irodában (ülőhely max. 4 fő): díjmentes

– kis házasságkötő terem (ülőhely max. 11 fő): 15.000,-Ft + ÁFA

– nagyterem (ülőhely max. 80. fő): 20.000,-Ft + ÁFA

Az ellentételezési díj tartalmazza: a termek fenntartási költségeit, az anyakönyvi esemény lebonyolításához szükséges eszközök, illetve az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető rendelkezésre állási díját. A díjat az anyakönyvi eseményre való szándék bejelentésekor megkötött, az 1. mellékletben található Megállapodásban rögzítettek szerint kell megfizetni.

(2) *  Amennyiben az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőn túl történik, akkor a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj: 70.000,-Ft + ÁFA.

Az ellentételezési díj tartalmazza: az anyakönyvi esemény lebonyolításához szükséges eszközök és az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető rendelkezésre állási díját, illetve az anyakönyvvezető helyszínre és hivatali helyiségbe való utazásának költségeit. Az anyakönyvi esemény előre egyeztetett pontos időpontjától a helyszínen eltérni nem lehet, az anyakönyvvezető rendelkezésre állási időtartama maximum 30 perc az anyakönyvi esemény lebonyolítására. A díjat az anyakönyvi eseményre való szándék bejelentésekor megkötött, a 2. mellékletben található Megállapodásban rögzítettek szerint kell megfizetni.

(3) * 

(4) *  A többletszolgáltatással nyújtott anyakönyvi esemény megtartása előtti nap munkaidő végéig lemondott esemény esetében a befizetett összeg visszautalásra (visszafizetésre) kerül. Amennyiben a lemondás az előírt határidőn túl történik, vagy nem kerül rá sor, úgy a befizetett összeg nem kerül visszafizetésre.

3. A hivatali munkaidőn túli, illetve hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményeknél közreműködő anyakönyvvezetők díjazása

4. § (1) *  Hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 16.000,- Ft díjazás illeti meg.

(2) *  Hivatali munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 25.000,- Ft díjazás illeti meg.

4. A hivatali munkaidőn túli, valamint a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályai

5. § A hivatali munkaidőn túli anyakönyvi események pénteki napokon 13.30 órától 19.30 óráig, szombati napokon 10.00 órától 19.30 óráig engedélyezhetők.

6. § Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény kérelemre engedélyezhető, ha az esemény megtartásának jogszabályban előírt módja biztosított, az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul és a személyes adatok védelme biztosított.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően bejelentett szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) * 

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. január 25-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2018. január 27.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2018. január 26.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet * 

Megállapodás
házasságkötési szertartásszolgáltatáshoz fűződő teremhasználatról

amely létrejött egyrészről a házasságkötési szertartásszolgáltatáshoz teremhasználatot megrendelő személy (továbbiakban: Megrendelő)

Neve: ..........................................................................................................................................

Lakcíme: ...................................................................................................................................

Telefonszáma: .........................................................................................................................

e-mail cím: ...............................................................................................................................

másrészről a házasságkötési szertartást szolgáltató Budapest II. kerület Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Szolgáltató) 1024 Budapest, Mechwart liget 1. között.

1. A szolgáltatás tárgya: Terem használata házasságkötéshez

2. A szolgáltatás igénybevételének időpontja: ......................................................(év, hó, nap, óra)

Választás* Tartalma Ára részletesen Ára összesen
Nagyterem 20.000,- Ft + 27% áfa 25.400,-Ft
Kisterem 15.000,- Ft + 27% áfa 19.050,-Ft

*Megjegyzés: A kért szolgáltatás megjelölése X – el történik.

3. Számla kiállítása: A házasságkötési szolgáltatáshoz fűződő teremhasználatról a számla kiállításra a megállapodás aláírását követően kerül sor. A számlára feltüntetésre kerül a „fizetési határidő“ mely a pénzügyi teljesítés, átutalás határnapja.

A számla a megrendelő/költségviselő....................................................................nevére, címére...................................................................................kerül kiállításra és kipostázásra.

4. Fizetés módja: átutalás

Átutalását a Budapest Főváros II. kerületi Polgármesteri Hivatal Raiffeisen Banknál vezetett 12001008–01330897–00100008 számlájára kérjük teljesíteni.

Átutaláskor a megjegyzéshez, közlemény rovatba kérjük feltüntetni a szertartás szolgáltatás igénybevételéről kiállított számla sorszámát valamint a házasságkötési szertartás pontos időpontját.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számlán szereplő fizetési határidőig, de legkésőbb a házasságkötést megelőző 5 naptári napig tudjuk a befizetést teljesítettként elfogadni, ellenkező esetben a szolgáltatás igénybevételére nem jogosult!

A szolgáltatás – legalább az igénybevétel időpontját megelőző 5 munkanappal korábban, írásban történő – lemondása esetén a befizetett díjat a lemondás bejelentésétől számított 15 napon belül a Megrendelő által megadott postai címre vagy bankszámlaszámra visszautaljuk.

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá:

Budapest,..............................

....................................................... ...................................................
Szolgáltató képviselője Megrendelő
P.H.

Szakfeladat: .................

Főkönyvi számla: ..........

2. melléklet * 

Megállapodás
Bp. II. kerületi Polgármesteri Hivatal épületén kívüli házasságkötési szertartásszolgáltatáshoz

amely létrejött egyrészről a házasságkötési szertartási szolgáltatást – a Polgármesteri Hivatal épületén kívüli helyen – megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

Neve: ..............................................................................................................................

Lakcíme: ........................................................................................................................

Telefonszáma: ...............................................................................................................

e-mail cím: .....................................................................................................................

másrészről a házasságkötési szertartást szolgáltató Budapest II. kerület Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Szolgáltató) 1024 Budapest, Mechwart liget 1. között.

1. A szolgáltatás tárgya: Polgármesteri Hivatal épületén kívüli házasságkötési szertartásszolgáltatás

2. A szolgáltatás igénybevételének időpontja: ..........................................(év, hó, nap, óra)

3. A megrendelt szolgáltatás:

Tartalma Ára részletesen Ára összesen
A II. kerület területén a Polgármesteri Hivatal épületén kívüli házasságkötési szertartásszolgáltatás 70.000 + 27% áfa 88.900,-Ft

3. Számla kiállítása: A házasságkötési szolgáltatáshoz fűződő teremhasználatról a számla kiállításra a megállapodás aláírását követően kerül sor. A számlára feltüntetésre kerül a „fizetési határidő“ mely a pénzügyi teljesítés, átutalás határnapja.

A számla a megrendelő/költségviselő.............................................................nevére, címére...........................................................................kerül kiállításra és kipostázásra.

4. Fizetés módja: átutalás

Átutalását a Budapest Főváros II. kerületi Polgármesteri Hivatal Raiffeisen Banknál vezetett 12001008–01330897–00100008 számlájára kérjük teljesíteni.

Átutaláskor a megjegyzéshez, közlemény rovatba kérjük feltüntetni a szertartás szolgáltatás igénybevételéről kiállított számla sorszámát valamint a házasságkötési szertartás pontos időpontját.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számlán szereplő fizetési határidőig, de legkésőbb a házasságkötést megelőző 5 naptári napig tudjuk a befizetést teljesítettként elfogadni, ellenkező esetben a szolgáltatás igénybevételére nem jogosult!

A szolgáltatás – legalább az igénybevétel időpontját megelőző 5 munkanappal korábban, írásban történő – lemondása esetén a befizetett díjat a lemondás bejelentésétől számított 15 napon belül a Megrendelő által megadott postai címre vagy bankszámlaszámra visszautaljuk.

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá:

Budapest,..............................

....................................................... ...................................................
Szolgáltató képviselője Megrendelő
P.H.

Szakfeladat: .................

Főkönyvi számla: ..........