Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának és rendjének helyi szabályozásáról

/Egységes szerkezetben a 39/2020. (X. 30.), a 44/2020. (XI. 30.), 10/2021. (III. 30.), a 14/2021. (IV. 29.), 28/2021. (IX. 01.), a 36/2021. (XII. 17.), 7/2023. (II. 28.), a 19/2023. (V. 31.), valamint a 12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló közterületekre és azok használóira.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a hirdető-berendezések közterületi elhelyezésére. A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete rendelkezik.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából közterületnek minősül:

a) közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, és amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat,

b) azon magántulajdonban lévő területek, amelyet a tulajdonosa szerződéssel közhasználat céljára átadott,

c) a magántulajdonban lévő földrészlet, építmény közhasználattól vagy gyalogos forgalomtól el nem zárt része, a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos /használó/ által megnyitott és kijelölt része, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, alapozás nélküli, a talajhoz rögzített, vagy azon álló huzamos emberi tartózkodásra alkalmas 2 négyzetmétert meghaladó, de legfeljebb 20 négyzetméter alapterületű építmény.

b) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas könnyűszerkezetes építmény.

c) Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

d) Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül, meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

e) Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, – a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre.

f) Közműves berendezés, létesítmény: a közvilágítást, a hírközlési alapellátást (távközlés, levélposta), a helyi személyszállítást szolgáló, a tömegközlekedést, az energiaszolgáltatást (áram és gázellátás), a távfűtést, a vízellátást, a csatornázást, a köztisztasági ellátást szolgáló eszközök.

g) Közterületi berendezési tárgy: mindazon eszközök, melyek a közterületen a közszolgáltatás kiszolgálására, illetve a közterület rendeltetésszerű használatára szolgálnak. Ezek különösen: utcabútorok padok, szeméttartók, virágládák, közvilágítási kandeláberek, telefonfülkék, elektromos kapcsolószekrények, közlekedési jelzőtáblák, korlátok, játszótéri felszerelések és berendezések.

h) utcabútor: utasváró, kioszk, közművelődési célú hirdetőoszlop és az információs vagy más célú berendezés

i) Vendéglátó-ipari terasz: vendéglátóegységhez kapcsolódó, a közterületen kijelölt szabadtéri fogyasztótér, ide értve a vendéglátó terasszal szerves egységet képező árnyékolástechnikát is, ide nem értve a dohányzás céljára külön törvény előírásai szerint kialakított, 1 m² területnagyságot nem meghaladó területet.

j) Engedélyes: Aki jogerős és végrehajtható közterület-használati engedéllyel rendelkezik.

k) Közterület: Az 1. § (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerint meghatározott területek összessége.

l) Tájékoztató tábla: reklámot nem tartalmazó, kizárólag közcélú információt hordozó, legfeljebb 1 m2 felületű tábla.

m) Üzemképtelen jármű: az a jármű, amely a Közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 56. § (1) bekezdésében felsoroltak alapján műszaki hibás vagy a hatósági jelzése hiányzik illetve hatósági engedélye lejárt.

n) Idényjellegű árusítás: olyan termények, termékek időszakos árusítása, amely termények, termékek dömpingszerű megjelenése jellemzően az év egy szakaszához köthető, (különösen: zöldség vagy gyümölcs, virág, fagylalt, fenyőfa)

o) Építési védőháló: építési állványzaton az építkezés időtartamáig létesített alapvetően élet, baleset, munka – és környezetvédelmi célt szolgáló háló, reklám nélkül.

p) *  Kerületi mobilitási pont: elektromos roller tárolására kijelölt terület.

Eljárási szabályok

3. § (1) E rendeletben meghatározott minden döntés önkormányzati hatósági ügy és az Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét Budapest Főváros II. Kerület Polgármesterére (továbbiakban: Polgármester) ruházza át.

(2) A húsz évnél hosszabb időtartamra kötendő közterület-használati megállapodásokhoz a Képviselő-testületnek a hozzájárulása szükséges.

(3) *  A rendelet 5. § (2) bekezdésében felsoroltaktól eltérő célú használat tárgyában a Képviselő-testület a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskörrel rendelkező bizottsága dönt.

(4) A Polgármester által az (1) bekezdésekben foglaltak alapján átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságtól lehet kérni.

(5) A Polgármester, illetve a Képviselő-testület eljárására a Mötv., az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Külön jogszabály rendelkezik:

a) a filmforgatáshoz kapcsolódó közterület-használatról (Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.))

b) Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról (30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. Rendelet),

c) a Budapest főváros közterületein a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. Rendelet)

d) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

(7) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelemmel kell lenni különösen a közérdekre, a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokra, kereskedelmi és turisztikai szempontokra, továbbá az érintett területen a jövőben tervezett építési munkálatok és egyéb fejlesztések feltételeinek biztosítására.

A közterület használata

4. § (1) A jogszabályok keretei között a közterületet – rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja, a rendeltetésszerű használat mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(2) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon korlátozza.

A közterület-használati hozzájárulás és kérelmezése

5. § (1) A rendeltetéstől eltérő célú közterület használatához – ide nem értve a 3. § (3) bekezdésében írt eseteket – kérelem beadására, a kérelemre határozatban adott közterület-használati hozzájárulás, valamint annak személyes vagy meghatalmazott útján történő átvételére, és e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott közterület használati díj előre történő megfizetésére van szükség.

Mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól jelen rendelet 11. §-ának hatálya alá tartozó esetek.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

a) közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, fennmaradásához, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túlnyúlik, vagy ha annak a közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert meghaladja,

b) közterületen árusító vagy árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület üzlet fennmaradásához, a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez valamint élelmiszert árusító létesítmény létesítéséhez, árusításra szolgáló asztal (hírlap, folyóirat, könyv, virág) ideiglenes elhelyezéséhez, fennmaradásához,

c) *  a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyek, a megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, elektromos töltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához,

d) *  közösségi közlekedést segítő kerékpáros rendszer gyűjtőállomásaihoz és az ezekhez kapcsolódó berendezésekhez, a vállalkozási célú kereskedelmi tevékenység során bérbe adott eszközök tárolási, kölcsönzési pontjainak használatához (elektromos roller),

e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai,

f) ideiglenes gépjármű-várakozóhelyek kijelöléséhez, üzemképtelen, vizsgára való felkészítés alatt álló járművek tárolásához,

g) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb automaták felállításához, fennmaradásához,

h) építési munkával kapcsolatos létesítmények, építési védő-háló, építési állványzat, átjáró keretes állványzat, építési védőtető,

i) építési munkaterület körül határolása, irodakonténer, konténer, valamint építőanyag, föld, törmelékek, betonpumpa, daru elhelyezéséhez, tárolásához,

j) *  ideiglenes, idényjellegű, alkalmi és mozgóárusításhoz mind kézből mind technikai eszköz igénybevételével, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint termékminta osztáshoz, szórólap osztáshoz,

k) *  sport-, kulturális, céges és nemzeti ünnepekkel kapcsolatos rendezvények, tűzijáték, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, valamint mutatványos és bemutató tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez szükséges biztonsági területekhez és a rendezvényekhez kapcsolódó járművek közterület foglalásához, sporteseményen résztvevő csapatok járműveinek közterület-használatához,

l) az Mktv. 34. § (1) bekezdése szerinti filmalkotási, forgatási tevékenység céljából történő közterület használathoz,

m) az Mktv. hatálya alá nem tartozó film, televízió, video és hangfelvétel készítéséhez amennyiben a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,

n) a közterület turisztikai, kereskedelmi, hasznosításához, a postai eszközökhöz, termékminta osztáshoz, árubemutatók, termékbemutatók tartásához,

o) padok, virágládák, szeméttartók, figyelmeztető és tájékoztató tábla elhelyezéséhez, fennmaradásához;

p) a közterület vendéglátó-ipari hasznosításához,

q) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához,

r) a szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséhez, fennmaradásához,

s) utcazenéléshez, utcazenélésnél használt hangosító berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához,

t) az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához,

u) közműépítés esetén, amennyiben a kivitelezéshez a közútkezelői munkakezdési hozzájárulásban meghatározott munkaterületen túl is szükség van közterület használatra,

v) kerék le és felszereléshez azon vállalkozásoknak, amelyek cégbírósági bejegyzésében a gumiszerelés nevesítve van,

w) a 72 órát meghaladó élet és balesetveszély elhárítás érdekében történő közterület-használathoz.

(3) A hozzájárulás iránti kérelmet a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalnak címezve (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a közterület használatának megkezdése előtt legalább tíz nappal.

(4) A hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező adatait, elérhetőségét,

b) a használat célját és időtartamát,

c) a használat helyének pontos meghatározását, a használni kívánt terület nagyságát és helyszínrajzon történő pontos megjelölését,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,

e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők nevét és lakcímét, társasház esetén a közös képviselő nyilatkozatát,

f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást, és jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt,

g) kereskedelmi, szolgáltató és árubemutatási célokra vonatkozó kérelem esetén a kitelepülés tervezett módját bemutató fényképet vagy műszaki rajzot.

h) közút, járda területének igénybe vétele, lezárása esetén elfogadott, jóváhagyott forgalomtechnikai tervet,

(5) *  Az 5. § (2) bekezdés a), b), g) és q) pontjaiban felsorolt esetekben a városképi megjelenésre vonatkozóan a kérelmezőnek be kell nyújtania a településképi bejelentési eljárás során hozott támogató döntést. Az 5. § (2) bekezdés p) pontjában foglalt esetben kötelező szakmai konzultációt kell kérni legalább egy alkalommal a kerületi Főépítésztől.

(6) Az 1. § (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározottak esetében a rendeltetéstől eltérő használathoz a közterület tulajdonosának előzetes engedélyét be kell szerezni.

(7) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.

(8) A hozzájárulás abban az esetben is szükséges, ha a közterület használata díjmentes.

(9) A hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja (vagy az általa meghatalmazott személynek), építési munkákkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek, vagy megbízása alapján a kivitelezőnek. Szórólap osztására vonatkozó kérelmet az köteles benyújtani, akinek az érdekében a szórólap osztása történik.

(10) A hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek beszerzését.

(11) A hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.

(12) A hozzájárulás nem ruházható át, az átruházás a hozzájárulás azonnali megvonásával jár.

(13) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút és műtárgyai, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez, azonban ezekben az esetekben az Önkormányzattól munkakezdési hozzájárulást kell beszerezni,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,

d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, és a 30 percet meg nem haladó időtartamú fénykép-, film-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez, amennyiben a közterület rendeltetésszerű használatát a tevékenység nem akadályozza,

e) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt rendezvények megtartásához, kivéve ezen rendezvényeken folytatott kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzéséhez és a rendezvényhez kapcsolódó parkoláshoz,

f) kizárólag politikai célú szórólap-osztáshoz, aláírásgyűjtéshez, politikai tájékoztatáshoz, szóbeli kampány folytatásához,

g) sportversenyek útvonalához,

h) 72 órát meg nem haladó élet- és balesetveszély elhárításhoz.

(14) *  Az élet és balesetveszély elhárításhoz szükséges közterület-használatot a munkálatok megkezdése előtt két munkanappal a társasház közös képviselője vagy az épület üzemeltetője, tulajdonosa köteles bejelenteni tudomásulvétel végett a Polgármesteri Hivatalnak. A bejelentést a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell megtenni, állapot-felvételi fotókkal alátámasztva.

(15) Az 5. § (13) bekezdés a), c) és f) pontjaiban felsorolt tevékenységekről a közterület igénybevétele előtt legalább egy munkanappal bejelentést kell tenni a Polgármesteri Hivatalnak.

(16) Nem adható közterület használati hozzájárulás:

a) E rendelet 4. sz. mellékletben felsorolt esetekben és helyszínekre,

b) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok tájékoztatását szolgálja,

c) az I. díjövezetben felsorolt területeken üzletek ellátását szolgáló szállításra, göngyöleg elhelyezésére, vagy rakodásra 8 és 18 óra közötti időpontra,

d) közhasználatú zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a közhasználatú zöldterületen húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat.

Ezen munkálatok végzése során a használó köteles a növényzet védelméről gondoskodni és a munkálatok befejezése után 5 napon belül – külön engedéllyel az évszakok adta lehetőségeket és korlátokat figyelembe véve 180 napon belül – a zöldterület helyreállítását elvégezni,

e) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,

f) új pavilon, fülke létesítéséhez,

g) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3 négyzetméter alapterületet meghaladó nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez,

h) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

i) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,

j) jármű iparszerű javítására, mosására,

k) reklám-háló elhelyezéséhez, építési reklám-háló elhelyezéséhez,

l) azon kérelmezőnek, akinek korábban határozat többszörös közterület használati díjat állapított meg – jogosulatlan közterület használat címén – és ezen határozaton alapuló fizetési kötelezettségének még nem tett eleget,

m) hirdető berendezések illetve reklámhordozók, reklámfelületek elhelyezésére,

n) azokban az esetekben, amelyeket 3. számú melléklet tilt,

o) *  a településképi bejelentési eljárás során engedélyező határozat nem került kiadásra, illetve az 5 § (2) bekezdés p) pontja esetében a kötelező szakmai konzultáció nem valósult meg.

(17) Jelen rendelet hatálybalépését megelőzően a közterület használati hozzájárulások alapján fennálló szerződések tekintetében a reklámhordozó felületek közterület használati díját jelen rendelet 3. mellékletének 5.ba) pontja tartalmazza.

(18) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.

(19) Megtagadható a közterület-használati hozzájárulás, amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül a közterületet jogellenesen használta.

Vendéglátó-ipari teraszok közterület-használatának az általános szabályai

6. § A teraszok kialakítására, fennmaradására vonatkozó szabályok:

(1) Közterületen terasz csak a gyalogosok számára fenntartott legalább 1,5 m. szélességű hely biztosítása mellett létesíthető.

(2) Az épület homlokzata előtt elhelyezkedő vendéglátó-ipari terasz nem nyúlhat át a szomszédos épület homlokzata elé, kivéve, ha ehhez a szomszédos épület tulajdonosa, bérlője hozzájárult.

(3) A terasz az épület homlokzatától számított, az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet által meghatározott biztonsági sáv kihagyásával létesíthető.

(4) Külső terasz berendezési tárgya csak a II. kerületi Településképi Arculati Kézikönyv ajánlásainak figyelembevételével helyezhető ki

A közösségi használatú e-roller közterületen történő elhelyezésének, tárolásának szabályai * 

6/A. § *  (1) Az elektromos használatú közösségi eszközök (továbbiakban e-roller) kizárólag az erre kijelölt kölcsönzési és tárolási állomásokon, támaszokon (a továbbiakban: kerületi mobilitási pontokon) helyezhetők el. A kerületi mobilitási pontok elhelyezéséhez, fennmaradásához az e-roller üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) közterület-használati hozzájárulást kell beszereznie.

(2) Az e-roller parkban, közparkban, egyéb parkosított területen, sétálóutcában kizárólag tolva vagy kézben tartva működtethető.

(3) A Szolgáltató köteles a használókat írásban tájékoztatni (2) bekezdésben foglaltakról. Az írásbeli tájékoztatás történhet a szolgáltató honlapján, a bérlésre szolgáló telefonos alkalmazás útján, illetve az üzlethelyiségben kihelyezett tájékoztató táblán.

(4) A Szolgáltató a kerületi mobilitási pontok használatáért e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott összegű közterület-használati díjat köteles fizetni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti e-rollereket kizárólag az 5. sz. mellékletben megjelölt közterületen (kerületi mobilitási pont) vagy a szolgáltatató telephelyén lehet elhelyezni.

(6) A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy az általa kölcsön- vagy bérbeadott e-rollerek a Szolgáltató telephelyén kívül kizárólag a kerületi mobilitási pontokon legyenek leállíthatóak. A kerületi mobilitási pontokon kívül elhelyezett e-rollerek esetében jogosulatlan közterület-használat valósul meg.

(7) A kerületi mobilitási pontoktól eltérő helyen tárolt, elhagyott e-rollerek elszállítása – a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül – a Szolgáltató kötelezettsége. Az Önkormányzat az elhagyott e-rollert a Szolgáltató költségére elszállíttathatja.

(8) Az elszállított e-roller tárolásáért a Szolgáltató a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott összeget (szállítási – tárolási díjat) köteles megfizetni. Az elszállított e-rollerek felelős őrzéséről az Önkormányzat gondoskodik, a szállítási – tárolási díj megfizetését követően az arra jogosult részére átadja. A szállítási-tárolási díj vonatkozásában fizetendő összeg esetén minden megkezdett nap egy napnak számít.

A filmforgatás céljából történő közterület használat

7. § (1) *  A film előállító vagy filmforgató vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) és a Nemzeti Filmintézet közötti, a Mktv. 35. § (1) bekezdése szerinti filmforgatás célú közterület-használattal kapcsolatos hatósági szerződés érvényességéhez szükséges jóváhagyásáról illetve megtagadásáról a Polgármester dönt.

(2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli természeti események esetén az Önkormányzat 7 napon belül,- a kérelmezővel egyeztetett időpontban- köteles újra biztosítani a közterület használatot.

(3) *  A közterület filmforgatás célú használatáért a kérelmező az Mktv. 3. számú mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni. A törvény 3. számú mellékletében meghatározott használati díjak tekintetében a kerületi tulajdonú közterületek mindegyikét Budapest turisztikailag kiemelt területének kell tekinteni.

(4) Filmforgatás céljából történő közterület-használat folyamatos időtartama nem haladhatja meg az 5 napot, vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

(5) II. kerület Vizivárosi városrész területén (Margit körút – Budai alsó rakpart – Csalogány utca által határolt terület) a filmforgatással kapcsolatos közterület-használat nagysága az adott helyszínen összességében nem haladhatja meg a 200 négyzetméter területet.

(6) Nem adható filmforgatás célú közterület-használat olyan közterületre, ahol a kérelemben megjelölt első forgatási napot megelőző 1 hónapon belül filmforgatás zajlott.

(7) Nem adható filmforgatás célú közterület-használat, ha a hatósági szerződés megküldésének az időpontjában a kérelemben igényelt közterületi helyszínre és időszakra kiadott érvényes közterület-használati hozzájárulás van érvényben.

(8) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogosan vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. A forgatási napot megelőző 48 órával a közterület-használó köteles írásban tájékoztatni a hatásterületen élő lakosokat, közös képviselőket, gépjármű tulajdonosokat/üzembentartókat, továbbá a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulajdonosait, üzemeltetőit a forgatás időpontjáról, a használatba vett terület nagyságáról. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

Filmforgatási célú hatósági szerződés jóváhagyásának megtagadása

8. § Megtagadható a filmforgatás célú hatósági szerződés jóváhagyása:

(1) Abban az esetben, ha a kérelmező a kérelem beadását megelőzően 6 hónapon belül megkötött és érvényes hatósági szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének vagy egyéb kötelezettségének nem tett eleget.

(2) Azon kérelmező esetében, aki a kérelem benyújtásának az időpontja előtt 6 hónapon belül a közterületet engedély nélkül használta.

(3) Abban az esetben, ha a filmforgatás célú közterület használat a hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosainak aránytalan terhet jelent. A (3) bekezdés vonatkozásában aránytalan terhet jelent, ha:

a) a filmforgatás célú közterület használata együttesen (forgatási helyszín, stábparkolás, technikai terület) az adott helyszínen összességében meghaladja a 300 négyzetmétert,

b) a filmforgatási tevékenység folyamatosan több mint 5 napig tart,

c) az elfoglalt terület a bölcsődék, óvodák, általános iskolák és egészségügyi intézmények előtti várakozó helyeket érint.

A közterület-használat időtartama

9. § (1) Hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – hozzájárulás csak az építési munka végzésének időtartamára adható.

(3) Legfeljebb 30 napra adható közterület használati engedély az üzemképtelen, vizsgára való felkészítés alatt álló járművek tárolására.

(4) A választási plakátot az, aki elhelyezte, a választást követő 30 napon belül köteles eltávolítani.

A közterület-használati hozzájárulás megadása

10. § A hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,

b) a tulajdonos hozzájárulását,

c) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,

d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

e) utalást, tájékoztatást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok előírásaiban, engedélyeiben foglaltak megvalósítása esetén érvényes,

f) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét,

g) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét,

h) a jogosult közterületet érintő tevékenységében más résztvevők nevét és lakcímét,

i) a közterület-használat jellegétől függően városképi követelményeket, környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,

j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

k) az építési munka végzésének tartamára szóló hozzájárulásban szükség szerint elő kell írni:

ka) a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését,

kb) amennyiben a járdát teljes szélességében el kell foglalni és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, az engedély birtokosa köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott, balesetvédelmi szempontból biztonságos átjárót létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre festeni.

A közterület-használati díj

11. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni, kivéve a 12. §-ban foglalt eseteket. A díj mértékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül, előre köteles megfizetni. A rendelet hatálya alá tartozó közterületek I. (kiemelt), II. (minősített) és III. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba vannak sorolva. A kategóriába sorolást jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A várakozási övezeten belül, a várakozási díjfizetésre kötelezett parkolóhelyeken a közterület használati díj a 3. számú mellékletben meghatározott összeg 120%-a.

(3) A Képviselő-testület a 2. számú melléklet díjövezetei szerinti és a 3. számú mellékletben szereplő díjszabást minden év november 30-ig módosíthatja.

(4) Egyedi elbírálás alapján méltányolható indok vagy kiemelkedő közösségi érdek esetén, az illetékes Bizottság hozzájárulásával a közterület használati díj tetszőleges mértékben csökkenthető.

(5) A közterület használatát biztosító hozzájárulás Önkormányzat általi megszüntetése esetén a jogosult által már befizetett díj időarányos részét számára vissza kell fizetni.

(6) Az elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál, a négyzetméterekben számított területet kell figyelembe venni.

(7) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.

(8) A kézből történő utcai árusítással, kézből történő szórólap osztással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen személyenként 1 négyzetméternek tekintendő.

(9) A közterület-használati díjak havi, vagy napidíjak.

(10) A díjfizetés szempontjából a megkezdett díjfizetési időszakot teljes napnak, illetve hónapnak kell tekinteni.

(11) A díj beszedéséről a Jegyző gondoskodik.

11/A. § *  A II. kerületi Önkormányzat a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdése alapján 2022. szeptember 30. napjáig a II. kerület illetékességi területén a vendéglátó ipari egységek üzemeltetőinek a kihelyezett vendéglátó üzlet előkertje, terasza után a közterület-használatát díjmentesen biztosítja.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

12. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért,

b) a közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért, berendezésekért,

c) tömegközlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyekért, a közösségi közlekedést segítő kerékpáros rendszer gyűjtőállomásaihoz és az ezekhez kapcsolódó építményekhez, berendezésekhez,

d) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítményekért és tárgyakért,

e) padok, virágládák, szeméttartók, figyelmeztető és tájékoztató tábla elhelyezéséért, fennmaradásáért,

f) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a katasztrófavédelem közterületi létesítményeiért,

g) a műemlékvédelem vagy helyi védelem alatt álló építmények felújítási munkáival kapcsolatos közterület-használatért,

h) az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat beruházási, felújítási és intézmény-fenntartási, ellátási feladataival kapcsolatos közterület-használatért,

i) a köztisztasági és hulladékgazdálkodási célból elhelyezett hulladékgyűjtő létesítményekért, berendezésekért,

j) a szervezett lomtalanítás ideje alatt kihelyezett lommal elfoglalt területért,

k) a vallási ünnepségek, a jótékonysági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, non-profit sport-,kulturális- és társadalmi célú rendezvények valamint a szükséges biztonsági területekhez és rendezvényhez kapcsolódó járművek közterület-használata után,

l) * 

m) *  a társasházak homlokzatfelújítási munkáival kapcsolatos közterület-használatért maximum 3 hónap időtartamban – amely egyszeri alkalommal maximum 3 hónappal meghosszabbítható.

A közterület-használati hozzájárulás megszűnése

13. § (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy az Önkormányzatnak fontos közérdekből szüksége van. A hozzájárulás közérdekből – annak megállapítása után – visszavonható. A visszavonásra az jogosult, aki a közterület-használati engedélyt megadta. A közterület-használat közérdekből történő megszüntetése esetén a terület kiürítésére, illetőleg az azon lévő felépítmény lebontására a kiürítést, illetve a lebontást elrendelő – legfeljebb 30 nap időtartamra – halasztást engedélyezhet.

d) a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti felmondással.

(2) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.

(3) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás a jogosult halálával vagy- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével.

(4) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás akkor is, ha a jogosult bejelenti az önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy.

(5) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.

(6) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

A jogellenes közterület-használat és következményei

14. § (1) Aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja, azzal szemben a használt területre és időtartamra a közterület használati díj legfeljebb tízszerese állapítható meg.

(1a) *  A kerületi mobilitási pontokon kívül elhelyezett e-rollerek esetében a türelmi idő lejártát követően, a jogosulatlan közterület használat vonatkozásában 3.000.-Ft/db/nap közterület-használati díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is megfelelően alkalmazni kell.

(3) Az 5 § (2) bekezdés w) pontban meghatározottak elmulasztása esetén a használt területre és időtartamra a közterület-használati díj tízszerese állapítható meg.

(4) Fel kell mondani a hozzájárulást, ha az engedélyes a közterületet a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére vagy a hozzájárulásban meghatározott terület mértékét meghaladva használja.

A hozzájárulás felmondása esetén a már befizetett díj vissza nem téríthető és a használt területre és időtartamra a közterület-használati díj legfeljebb tízszerese állapítható meg.

(5) A hozzájárulás időtartamának lejárta utáni közterület-használat esetén, a lejárt hozzájárulás napjától a késedelmesen beadott kérelem alapján megadott hozzájárulásig terjedő időszakra, a kétszeres közterület használati díj megállapításával adható meg az engedély.

(6) A közterületet jogosulatlanul használó köteles – a tulajdonos vagy megbízottja felhívására – a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá saját költségén a közterületet eredeti állapotának megfelelően helyreállítani. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett a felhívásban meghatározott időn belül nem tesz eleget.

(7) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közbiztonság, közrend, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(8) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve az Önkormányzat által megbízott egyéb személyek, valamint a Polgármesteri Hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.

Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

(2)–(4) * 

(5) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően kérelmezett közterület-használat tekintetében kell alkalmazni.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. március 22-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2018. április 01.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2018. március 23.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. számú melléklet a 8/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók

Kérelmező neve: Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Adóigazgatási azonosító száma:
Telefonszáma, e-mail címe: Számláját vezető pénzintézet neve:

Magánszemély

Kérelmező neve: Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Lakcíme:
Telefonszám és email cím:

A közterület-használat adatai

Közterület használat célja:
Az igényelt közterület mérete:
A használat ideje:
........év........ hó....... naptól, ........ év ........ hó........napig
A közterület használat helye:

A közterület használat alkalmából folytatott tevékenység rövid leírása:


A kérelmezett közterületen folytatni kívánt tevékenységben részt vevő tagok, családtagok, alkalmazottak és megbízottak:
név: lakcím:

A kérelmező tudomásul veszi, hogy:

– A kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is, hogy aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja, azzal szemben közterület használatról szóló önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján tízszeres közterület-használati díj is kiszabható.

– A közterület használatról szóló önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése, valamint a 10. § (1) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni.

– A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

A kérelemhez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:

– A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat egyszerű másolatát az eredeti egyidejű bemutatása mellett (vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyző végzés vagy cégkivonat, aláírási címpéldány, nyilvántartásba vételi okirat).

– Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatrajzot, az igényelt terület méreteinek feltüntetésével.

– Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés műszaki leírását.

– Közút igénybevétele esetén a helyszínre vonatkozó forgalomtechnikai hozzájárulást.

– A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges, egyéb jogszabályokban előírt szakhatósági hozzájárulásokat (különösen: településképi hozzájárulást, munkakezdési hozzájárulást).

Budapest, ........ év ........ hó ........ nap.

kérelmező aláírása

2. számú melléklet a 8/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

DÍJÖVEZET

I.

Alsó Törökvész utca

Bécsi út

Bimbó út

Csalogány u. (páratlan oldala)

Csatárka utca (a Törökvész úttól a Zöldkert utcáig)

Csévi utca

Fazekas utca

Fény utca

Frankel Leó út

Gábor Áron utca

Horvát utca

Kapy út

Kelemen László utca

Keleti Károly utca

Lipthay utca

Lövőház utca

Marczibányi tér

Margit krt. 68.

Margit utca

Máriaremetei út

Mechwart liget

Nagy Imre tér

Pasaréti tér

Pasaréti út

Pusztaszeri út

Retek utca

Rómer Flóris utca

Szépvölgyi út

Varsányi Irén u.

Török utca

Törökvész út

Zöldlomb utca

Zsigmond tér

II.

Áldás utca

Eszter utca

Fillér utca

Kapás utca

Medve utca

Ördögárok utca

Szemlőhegy utca

Vérhalom tér

Vérhalom utca

Vitéz utca

III.

Egyéb közterületek

3. számú melléklet a 8/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelethez * 

A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

A közterület foglalás célja Díjösszeg
I. díjövezet
Díjösszeg
II. díjövezet
Díjösszeg
III. díjövezet
1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
a.)Pavilon, kioszk fennmaradása 5.106.- Ft/m²/hó 3.726.- Ft/m²/hó 2.346.- Ft/m²/hó
b.) Új Pavilon létesítése Tiltott Tiltott Tiltott
c.) Élelmiszert árusító létesítmény, mozgóárusítás (pl. büfékocsi, guruló- kocsi) elhelyezése 5.106.- Ft/m²/hó 3.726.- Ft/m²/hó 2.346.- Ft/m²/hó
d.) Árusításra szolgáló asztal (hírlap, folyóirat, könyv, virág, stb.) ideiglenes elhelyezése 4.416.- Ft/m²/hó 3036.- Ft/m²/hó 1.656.- Ft/m²/hó
e.) Árusító és egyéb automata elhelyezése 6.900.- Ft/db/hó 5.750.- Ft/db/hó 4.600.- Ft/db/hó
f/1 Idényjellegű árusítás
(zöldség, gyümölcs)

f/2 Idényjellegű árusítás
(fenyőfa)

f/3 Idényjellegű árusítás
(karácsonyi ajándék és szilveszteri kellék)
Tiltott


3.450.- Ft/m²/hó


5.106.- Ft/m²/hó
Tiltott


3.450.- Ft/m²/hó


3.726.- Ft/m²/hó
Tiltott


3.450.- Ft/m²/hó


3.726.- Ft/m²/hó
g/1.) Alkalmi árusítás (heti vásár és piac)

g/2.) Ideiglenes árusítás
460.- Ft/m²/nap


2.484.-Ft/m²/nap
345.- Ft/m²/nap


2.484.- Ft/m²/nap
230.- Ft/m²/nap


2.484.- Ft/m²/nap

h/1.) Mozgóárus 1m² területtel, kézből (hírlap)h/2.) Szórólap osztása, termékminta osztása 1m² területtel (kézből)

10.925.- Ft/m²/hó

11.500.- Ft/m²/hó

9.200.- Ft/m²/hó

9.775.- Ft/m²/hó

6.900.- Ft/m²/hó

7.475.- Ft/m²/hó
i.) Kereskedelmi, turisztikai hasznosítás, vendéglátó ipari előkert, terasz kihelyezése 5.405.- Ft/m²/hó
3.335.- Ft/m²/hó 2.507.- Ft/m²/hó
j.) Kivetítő és videó fal berendezés elhelyezése 7.590.- Ft/m²/nap 7.590.- Ft/m²/nap 7.590.- Ft/m²/nap
k.) Üzemanyagtöltő állomás, elektromos töltő állomás 1.380.- Ft/m²/hó 1.380.- Ft/m²/hó 1.380.- Ft/m²/hó
1.) Kerék le- és felszerelés 2.760.- Ft/m²/hó 2.760.- Ft/m²/hó 2.760.- Ft/m²/hó
m.) Jármű iparszerű javítása, mosása Tiltott Tiltott Tiltott
n) *  kerületi mobilitási pont létesítése 10.000.-Ft/m2/hó 10.000.-Ft/m2/hó 10.000.-Ft/m2/hó
n/1) *  e-roller szállítási-tárolási díj 5.000.-Ft/db/nap 5.000.-Ft/db/nap 5.000.-Ft/db/nap
2. Építési, szerelési munkálatok
a.) Állvány, építőanyag, föld és törmelék tárolása, elkerített munkaterület, építési felvonulási terület, mobil WC elhelyezése, irodakonténer elhelyezése

aa.) daruzás, betonpumpa, betonmixer elhelyezése, munkagép tárolása
345.- Ft/m²/nap


1.000.-Ft/m²/nap
310.- Ft/m²/nap


1.000.-Ft/m²/nap
276.- Ft/m²/nap1.000.-Ft/m²/nap
b.) Konténer elhelyezése 1.150.- Ft/db/nap 1.150.- Ft/db/nap 1.150.- Ft/db/nap
c.) Átjáró keretes állványzat, lábazattal rendelkező védőtető elhelyezése (reklám nélkül) 184.- Ft/m²/nap 149.- Ft/m²/nap 115.- Ft/m²/nap
3. Üzemképtelen vizsgára való felkészítés alatt álló járművek tárolása (maximum 30 nap) Tiltott 32.200.- Ft/db/hó 18.400.- Ft/db/hó
4. Taxik állomáshelye gépkocsinként Külön
rendeletben
megállapítva
Külön
rendeletben
megállapítva
Külön
rendeletben
megállapítva
5. Reklámhordozó felületek és árubemutatás
a.) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, hirdető berendezés Tiltott Tiltott Tiltott
b.) Önálló hirdető berendezés, transzparens, molinó, önálló reklámtábla (talajon, oszlopon, építményen), hirdetőoszlop, vitrin
ba) kivéve:
2016. évi LXXIV. törvény 15. § (3)–
(4) bekezdése alapján fennálló szerződések tekintetében
Tiltott

6.486.- Ft/m²/hó
Tiltott

4.416.- Ft/m²/hó
Tiltott

2.346.- Ft/m²/hó
c.) Építési reklám-háló

ca.) Jogellenes használat díj alap:
Tiltott


23.000.- Ft/m²/nap
Tiltott


17.250.- Ft/ m²/nap
Tiltott


11.500.- Ft/ m²/nap
d.) Vetített reklám Tiltott Tiltott Tiltott
e.) Vetítőberendezés Tiltott Tiltott Tiltott
f.) Zászló Tiltott Tiltott Tiltott
g.) Árubemutatás 5.106.- Ft/m²/hó 3.726.- Ft/m²/hó 2.346.- Ft/m²/hó
h.) Előtető, napvédő ponyva reklám nélkül Díjmentes Díjmentes Díjmentes
i.) Megállító tábla

ia.) Jogellenes használat díj alap:
Tiltott


23.460.- Ft/ m²/hó
Tiltott


15.180.- Ft/ m²/hó
Tiltott


10.040.- Ft/ m²/hó
j.) Köztéri óra reklámmal 11.500.- Ft/db/hó 9.200.- Ft/db/hó 6.900.- Ft/db/hó
k.) Köztéri óra reklám nélkül Díjmentes Díjmentes Díjmentes
6. Szórakoztató és karitatív tevékenységek
a.) Mutatványos,
szórakoztató és bemutató
tevékenység
690.- Ft/m²/nap 690.- Ft/m²/nap 690.- Ft/m²/nap
b.) Tűzijáték Tiltott Tiltott Tiltott
c.) Portrérajzolás Tiltott Tiltott Tiltott
d.) Utcazenélés Tiltott Tiltott Tiltott
e.) Ideiglenesen felépített színpad, elhelyezett építmény, berendezés és egyéb elkerített terület kulturális és sport célra 69.- Ft/m²/nap 34.- Ft/m²/nap 17.- Ft/m²/nap
f.) Mktv. hatálya alá nem tartozó film, televízió, video és hangfelvétel készítéséhez (30 percnél hosszabb időre) 2.760.- Ft/m²/nap
2.415.- Ft/m²/nap
2.070.- Ft/m²/nap
g.) Karitatív vagy tömegsport jellegű tevékenység, illetve közérdekű szolgáltatás Díjmentes Díjmentes Díjmentes
7. Autóparkolók
a.) Ideiglenes parkoló létesítése 241.- Ft/m²/nap 207.- Ft/m²/nap 149.- Ft/m²/nap
b.) Sportlétesítményeket kiszolgáló ideiglenes parkoló létesítése
69.- Ft/m²/nap 34.- Ft/m²/nap 17.- Ft/m²/nap
c.) Sporteseményen résztvevő csapatok járműveinek közterület-használata 500.-Ft/ m²/nap 500.-Ft/ m²/nap 500.-Ft/ m²/nap
8. Egyéb
a.) Költözés, alkalmankénti
rakodás
276.- Ft/m²/nap 241.- Ft/m²/nap 207.- Ft/m²/nap
b.) Ételosztás Díjmentes Díjmentes Díjmentes
c.) Egyéb, a rendeletben nem nevesített közterület – használati formák Egyedi elbírálás alapján Egyedi elbírálás alapján Egyedi elbírálás alapján
9. Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása mezőgazdasági célra Tiltott Tiltott 276.- Ft/m²/év

4. melléklet * 

Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

– Elvis Presley park

– Germanus Gyula park

– Bánffy György Emlékpark

– Moschbach park

– közterületen elhelyezett szobrok és emléktáblák 50 méteres körzetében

5. melléklet * 

Kerületi mobilitási pontok helyszínei

1. Árpád fejedelem útja 7. (Császár-Komjádi uszoda)

2. Csalogány utca 5.

3. Frankel Leó út 31.

4. Frankel Leó út 35.

5. Frankel Leó út 60.

6. Frankel Leó út 72.

7. Frankel Leó út (Vidra utca kereszteződés)

8. Ganz utca 15–17.

9. Horváth utca 14–24.

10. Kis Rókus utca 9.

11. Királyfürdő utca 1–3.

12. Királyfürdő utca 2–4.

13. Komjádi Béla utca 1.

14. Keleti Károly utca 1. (Mechwart liget)

15. Medve utca 2.

16. Retek utca 20.

17. Szász Károly utca 7.

18. Török utca 7.

19. Medve utca 18.