Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

„Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatának Hajós Alfréd Sport Ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról

/Egységes szerkezetben a 13/2022. (IV. 29.), valamint a 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Hajós Alfréd Sport Ösztöndíj alapításáról és adományozásáról a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) „Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatának Hajós Alfréd Sport Ösztöndíja” névvel sport ösztöndíjat alapít. A sport ösztöndíj célja, hogy segítse Budapest Főváros II. kerületében életvitelszerűen lakó, azon sportolók felkészülését és versenyeztetését, akik az általános és középiskola nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat és valamely olimpiai sportágban kiemelkedő eredményt értek el.

2. § (1) A sport ösztöndíjat pályázati úton lehet elnyerni, melyet az Önkormányzat minden év június 15-ig hirdet meg. A pályázati felhívást meg kell jelentetni a Budai Polgár című önkormányzati lapban, valamint az Önkormányzat honlapján és közösségi oldalán.

(2) A sport ösztöndíj évente legfeljebb tizenkét főnek adományozható. A tizenkét fő az alábbi megoszlásban részesül a sport ösztöndíjból, 10 és 14 év közötti korosztályban 6 fő, 15-19 év közötti korosztályban 6 fő.

(3) *  A sport ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható, amelynek összege 250 ezer Ft/fő. A megállapított sport ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra.

3. § (1) A „Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatának Hajós Alfréd Sport Ösztöndíja” annak a fiatal sportolónak adományozható, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

- legalább 1 éve a kerületben állandó lakóhellyel rendelkezik,

- megelőző évi tanulmányi eredménye legalább 3,51-ös átlagot eléri,

- valamely olimpiai sportágban magyar országos bajnokságon I-VI. helyezést, illetve európai vagy világversenyen I-VI. helyezést ért el,

- tárgyévi minimális életkora 10. betöltött életév, maximális életkora a tárgyévben be nem töltött 20. életév.

(2) Pályázni a rendelet melléklete szerint kitöltött pályázati adatlap benyújtásával lehet.

(3) A pályázathoz csatolni kell

- rövid szakmai önéletrajzot, az eddigi sportolói tevékenység bemutatását,

- az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát,

- a bizonyítvány másolatát,

- sportegyesületi tagsági jogviszonyának igazolását, támogató javaslatát,

- az országos szakszövetség igazolását az elért sporteredményről.

(4) A 18 év alatti pályázók esetében a pályázatot a törvényes képviselő nyújthatja be.

(5) A sport ösztöndíj ugyanazon diák részére több egymást követő tanévben is adományozható.

(6) A sport ösztöndíjban részesülő ugyanilyen célra, önkormányzati forrásból támogatást nem igényelhet.

4. § (1) *  A sport ösztöndíj kiírásáról és a pályázatok elbírálásáról Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott hatáskörrel rendelkező bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt.

(2) A pályázatok elbírálása sport szakemberek bevonásával történik.

(3) A formailag hibás vagy hiányos pályázatokat a Bizottság érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból és erről értesíti a pályázót.

5. § (1) Az Önkormányzat a nyertes pályázóval, vagy annak törvényes képviselőjével megállapodást köt.

(2) A sport ösztöndíj folyósítására a megállapodás aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

(3) A sport ösztöndíjat - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pont szerint adó nem terheli.

6. § A sport ösztöndíj pénzügyi fedezetét az Önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Őrsi Gergely dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. december 19-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2019. december 21.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2019. december 20.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata 32/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata
Hajós Alfréd Sport Ösztöndíj
PÁLYÁZATI ADATLAP

Név: Születési idő:
hely:
Állampolgárság:
Születési név:
Édesanyja leánykori neve:
Adóazonosító jele: TAJ száma:
Lakcím:
Telefon:
Levelezési
cím:
E-mail:
Szülő vagy gondviselő neve:

címe:
Telefon/email
Számlavezető bank neve:

Bankszámlaszám:
Oktatási intézmény neve:

címe:
Telefon/email
Sportág megnevezése:
Sportegyesület neve ahol jelenleg sportol:

Címe:

Levelezési címe:

Telefonszáma:

Edzőjének neve:
Elérhetősége:

.


Dátum:.....................................

Aláírás:.........................................................
Mellékletek:
1.) Rövid szakmai önéletrajz, az eddigi sportolói tevékenység bemutatása
2.) Oktatási intézmény vezetőjének támogató javaslata
3.) Iskolai előmenetel igazolása - bizonyítvány másolat
4.) Sportegyesületi tagsági jogviszony igazolása
5.) Országos Szakszövetségi igazolás az elért eredményekről, támogató javaslat, sportegyesületi támogató javaslat.