Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.24.) önkormányzati rendelete

a Szent Flórián díj alapításáról és adományozásáról

/Egységes szerkezetben a 34/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Szent Flórián díj alapításáról és adományozásáról a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Szent Flórián névvel díjat alapít. A Szent Flórián díj adományozásnak célja, hogy elismerje a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség – II. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományában, valamint a kerület önkéntes tűzoltó szervezeteiben szolgálatot teljesítő azon tűzoltók tevékenységét, akik szakterületükön huzamosabb ideig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, vagy az adományozást megelőző év során kiemelkedő helytállással tettek tanúbizonyságot hívatásuk, vagy önkéntes formában vállalt tevékenységük – a tűzoltás, műszaki mentés, a kerületi lakosság védelme, tájékoztatása és riasztása, valamint a katasztrófák elleni védekezés, a veszélyhelyzetek megelőzése, a károk felszámolásában való részvétel – iránti elkötelezettségükről.

2. § (1) A Szent Flórián díj a (3) bekezdés szerinti pénzösszeg valamint egy – Szent Flóriánt, a tűzoltók védőszentjét, ábrázoló – emlékérem/plakett, amelynek hátoldalán az adományozás évszámát és a díjazott nevét kell megjeleníteni. A díjat a Budapest II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány javaslata alapján a polgármester ítéli oda.

(2) A Szent Flórián díj minden évben egy fő hivatásos, a páratlan számú években egy fő önkéntes tűzoltó részére adományozható.

(3) *  A Szent Flórián díj összege nettó 250.000 Ft/fő. A díj összege az adományozott személy bankszámlájára kerül átutalásra.

(4) A díj átadására minden év május hó első felében kerül sor.

(5) A díjazott nevét a Budai Polgár című önkormányzati lapban, valamint az Önkormányzat honlapján és közösségi oldalán a díjátadást követően meg kell jelentetni.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Őrsi Gergely dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. január 23-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2020. január 25.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2020. január 24.

dr. Szalai Tibor
jegyző