Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 6/2020. (III. 13.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, a 26. §-ában, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában és 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályba lépését követően a Képviselő-testület 6/2020. (III. 13.) önkormányzati rendeletével módosította a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet, mely rendeletmódosítás szövegét a rendelet kihirdetését és hatályba lépését megerősítem.

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Őrsi Gergely dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet hatályba lépésének napja 2020. április 03.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltak szerint megtörtént.

Budapest, 2020. április 02.

dr. Szalai Tibor
jegyző