Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a felnőttek tüdőgyulladás elleni védőoltásának támogatásáról

/Egységes szerkezetben a 45/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. §-ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a pneumococcus baktérium okozta tüdőgyulladás megbetegedési veszély csökkentése céljából a térítésköteles védőoltás költségéhez egyszeri támogatást (továbbiakban: védőoltási támogatás) nyújt azon - koruk miatt - veszélyeztetettebb időskorú kerületi lakosok számára, akik ezt jövedelmi helyzetük miatt nem tudják vállalni.

2. § (1) Védőoltási támogatás állapítható meg azon Budapest II. kerületi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részére:

- aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte, és

- az egy havi nettó jövedelme nem haladja meg a 140 000 forintot, és

- a Pneumococcus elleni oltóanyag megvásárlását, annak költségét gyógyszertári bizonylattal igazolja, és

- háziorvos igazolja a rendelet hatálybalépését követő oltásbeadás megtörténtét.

(2) A védőoltási támogatás a jövedelmi feltételek fennállása esetén, a szükséges igazolások becsatolása alapján utólag kerülhet megállapításra, összege a megvásárolt oltóanyag igazolt költsége.

3. § (1) *  A kérelem benyújtásának határideje 2020. december 21.

(2) A kérelmet e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon az abban megjelölt igazolásokkal együtt postai úton, vagy e-mailen beszkennelve lehet benyújtani.

4. § (1) A védőoltási támogatással kapcsolatos hatásköreit a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) E rendelet által nem szabályozott kérdésekben a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete, az Szt., és a végrehajtására kiadott jogszabályok, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. szeptember 24-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2020. szeptember 26.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2020. szeptember 25.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet a 32/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
FELNŐTTEK TÜDŐGYULLADÁS ELLENI VÉDŐOLTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Alulírott kérelmezem, a pneumococcus baktérium okozta tüdőgyulladás elleni védőoltási támogatás megállapítását, tekintettel arra, hogy 65. életévemet betöltöttem, nettó havi jövedelmem nem haladja meg a 140.000,-Ft-ot és a védőoltás beadása részemre megtörtént.

Fentieket a kérelem nyomtatvány csatolt mellékleteivel igazolom.

1. A kérelmező adatai:

Neve: .........................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................................
Lakóhelye: □ □ □ □ irányítószám ................................................................ település
.........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám ........................................................................ település ...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Életvitelszerűen:
lakóhelyemen /tartózkodási helyemen tartózkodom. (megfelelő rész aláhúzandó)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □ □ □ □ □ □ □ □ □
Állampolgársága: ......................................................................................................................
Telefonszám:................................... Email:...................................................
(nem kötelező adat)
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):.........................

Amennyiben a támogatás folyósítását bankszámlára kéri:

Számlavezető pénzintézet megnevezése:...................................................................................

Pénzforgalmi számlaszáma: ..............................-.........................-............................................

Egy havi nettó jövedelmem:...............

A kérelem rövid indoka:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Nyilatkozatok:

2.1. Tudomásul veszem, hogy a Hatóság a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti.

2.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

2.3. Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. §-a és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a felnőttek tüdőgyulladás elleni védőoltásának támogatásáról szóló .../2020. (....) önkormányzati rendeletében meghatározott jogalappal, célból, körben kezeljük.

Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes adatot is megad a fentiek szerint, úgy azokat a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem.

2.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Budapest, ........................

.........................................
Kérelmező aláírása

Kérelemhez mellékelni kell:

- kérelmező egy havi nettó jövedelméről igazolás (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, banki kivonat, nyugdíj értesítő, stb.)

- az oltóanyag költségéről gyógyszertári bizonylat (blokk, számla)

- háziorvosi igazolás az oltóanyag beadásáról

2. melléklet a 32/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

HÁZIORVOSI IGAZOLÁS A PNEUMOCOCCUS ELLENI OLTÓANYAG BEADÁSÁRÓL

Név:.......................................

Lakcím:.......................................

TAJ szám: ...........................................

Fent nevezett részére a pneumococcus oltóanyag beadásra került:

Dátum: Aláírás pecsét