Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a Szent Kamill díj alapításáról és adományozásáról

/Egységes szerkezetben a 35/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Szent Kamill díj alapításáról és adományozásáról a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Szent Kamill névvel díjat alapít. A Szent Kamill díj adományozásnak célja, hogy elismerje az Országos Mentőszolgálat II. Kerület területén szolgálatot teljesítő állományból, azon mentő dolgozók tevékenységét, akik szakterületükön huzamosabb ideig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, vagy az adományozást megelőző év során kiemelkedő helytállással tettek tanúbizonyságot hívatásukban, a kerületi lakosság egészségi állapota, tájékoztatása, valamint a katasztrófák elleni védekezés, a veszélyhelyzetek megelőzése, a károk felszámolásában való részvétel iránti elkötelezettségükről.

2. § (1) A Szent Kamill díj a (3) bekezdés szerinti pénzösszeg valamint egy – Szent Kamillt, az ápolók és ápolónők védőszentjét, ábrázoló – emlékérem/plakett, amelynek hátoldalán az adományozás évszámát és a díjazott nevét kell megjeleníteni. A díjat az Országos Mentőszolgálat Pesthidegkúti Mentőállomás dolgozói és az Országos Mentőszolgálat javaslata alapján a polgármester ítéli oda.

(2) A Szent Kamill díj minden évben két főnek lehet adományozni, akik közül az egyik személy a Pesthidegkúti Mentőállomás dolgozója.

(3) *  A Szent Kamill díj összege nettó 250.000 Ft/fő. A díj összege az adományozott személy bankszámlájára kerül átutalásra.

(4) A díj átadására minden év július 14-én, Lellisi Szent Kamillnak az ápolók és ápolónők védelmezőjének a napján történik.

(5) A díjazott nevét a Budai Polgár című önkormányzati lapban, valamint az Önkormányzat honlapján és közösségi oldalán a díjátadást követően meg kell jelentetni.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Őrsi Gergely
Polgármester
dr. Szalai Tibor
Jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet hatályba lépésének napja 2021. január 27.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2021. január 26.

dr. Szalai Tibor
jegyző