Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

/Egységes szerkezetben a 30/2022. (X. 28.), 32/2023. (XII. 4.), 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 93. § (2) bekezdésében, 232. § (3) bekezdésében, 232/A. § (1) bekezdésében, 236. §-ában, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki.

(2) E rendeletben foglaltakat a 3. § kivételével a Polgármesteri Hivatal munkavállalóira is alkalmazni kell.

(3) E rendelet 2. § és 5. §-ának előírásait alkalmazni kell a foglalkoztatási jogviszonyban álló főállású Polgármesterre és főállású Alpolgármesterre.

Igazgatási szünet elrendelése, munkaszüneti nap megállapítása

2. § (1) *  A Hivatalban az igazgatási szünet időtartama az év végi két ünnep – karácsony és újév – közötti munkanapokra terjed ki. A 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet további 2 nappal meghosszabbodik, amelynek időtartama 2023. december 27. napjától 2024. január 3. napjáig tart.

(1a) *  Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

(2) Az igazgatási szünet alatt szükséges ügyeleti rendet a Jegyző határozza meg.

(3) A minden év július 1. napján esedékes Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nap Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői számára.

Vezetői illetménypótlék

3. § (1) A személyi illetményben nem részesülő osztályvezetői szintű vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10%-ának megfelelő összegű, a főosztályvezető-helyettesi szintű vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselő alapilletménye 15%-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(2) A Jegyző a főosztályvezető-helyettesi, illetve az osztályvezetői szintnek megfelelő munkaköröket a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.

Elismerések

4. § (1) A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében hosszabb időn át teljesített kiemelkedő és példamutató munkavégzésért, illetve a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező, előre nem látható rendkívüli eseményhez kapcsolódó feladat elvégzéséért a Hivatal köztisztviselői és ügykezelői az alábbi elismerésekben részesíthetők:

– Polgármesteri Dicséret;

– Jegyzői Dicséret,

– Elismerő Oklevél,

– pénzjutalom.

(2) A Polgármesteri és a Jegyzői Dicséretek átadására a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából kerül sor, melynek keretében legfeljebb kettő Polgármesteri és három Jegyzői Dicséret adható át. Elismerő Oklevél a tárgyév bármely időszakában adható.

(3) Polgármesteri Dicséret esetén a köztisztviselőt, illetve ügykezelőt a helyi költségvetési rendeletben megállapított illetményalappal számított főosztályvezető-helyettesi alapilletménynek, illetve Jegyzői Dicséret esetén az osztályvezetői alapilletménynek megfelelő összegű jutalom illeti meg.

(4) Fentiekben rögzített elismerések adományozásának további részletszabályait a Jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.

Cafeteria-juttatás és egyéb köztisztviselői juttatások, támogatások

5. § (1) A cafetéria-juttatás igénybevételének részletes szabályait, elszámolásának rendjét, visszatérítésének szabályait, valamint a cafetéria-juttatási keret személyenkénti éves összegét a tárgyévi költségvetési rendelet keretein belül a Jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal mindenkori éves költségvetésében biztosított személyi juttatás keretein belül úgy gazdálkodjon, hogy a Polgármesteri Hivatal évek óta alkalmazott juttatási rendszerében aránytalan csökkenések ne következzenek be.

(3) A köztisztviselők és ügykezelők részére a Kttv. 151. §-ában meghatározott cafetéria-juttatáson felül a Kttv. 152. §-a alapján az alábbi juttatások adhatók:

Nem visszatérítendő juttatásként

a) illetmény-átutalási támogatás,

b) gyermekvállalási támogatás,

c) iskolakezdési támogatás,

d) temetési segély,

e) rendkívüli szociális segély,

f) albérleti hozzájárulás,

g) ruházati hozzájárulás,

h) képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg/kontaktlencse költségtérítése,

i) munkavégzéshez gépkocsi használati költségtérítés,

j) munkavégzéshez kapcsolódó helyi Budapest-bérlet biztosítása,

k) képzésen, továbbképzésen, szakmai rendezvényen való részvétel.

Visszatérítendő juttatásként

l) hosszú lejáratú, kamatmentes lakásépítési, vásárlási, korszerűsítési kölcsön,

m) illetményelőleg folyósítás.

(4) A juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a Jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

Nyugállományú köztisztviselők támogatása

6. § (1) A nyugállományú köztisztviselők részére szociális helyzetükre figyelemmel, rászorultság alapján szociális segély folyósítható.

(2) A nyugdíjasok részére adható támogatás körültekintő felhasználásának szabályait a Jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Őrsi Gergely
Polgármester
dr. Szalai Tibor
Jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet hatályba lépésének napja 2021. február 01.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2021. január 26.

dr. Szalai Tibor
jegyző