Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi 3/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet végrehajtását

27 881 581 E Ft bevételi,

19 767 400 E Ft kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen az 1. számú tábla tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 3. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi maradványát 8 114 181 E Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 17. számú tábla 1. oldala, valamint intézményenkénti részletezésben a 17. számú tábla 2. oldala tartalmazza.

3. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai” a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesített, és az Egészségügyi Szolgálat 2020. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú tábla tartalmazza.

(2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai”, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesített, és az Egészségügyi Szolgálat 2020. évi bevételi előirányzatainak teljesítését az 5. számú tábla tartalmazza.

(3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2020. évi kiadási, és létszám előirányzatainak teljesítését a 6. számú tábla tartalmazza.

(4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2020. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 7. számú tábla tartalmazza.

(5) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2020. évi céljellegű kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. számú tábla tartalmazza.

(6) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az “Önkor mányzat feladatai” címen belül megtervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítését a 9. számú táblázat, átvételeinek teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.

(7) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítését a 11. számú tábla, átvételeinek teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.

(8) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” címen belül megtervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések teljesítését a 13. számú táblázat tartalmazza.

(9) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi felújítási előirányzatainak teljesítését a 14. számú tábla tartalmazza.

(10) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi beruházási előirányzatainak teljesítését a 15. számú táblázat tartalmazza.

4. § A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi tartalék előirányzatának maradványait a 16. számú táblázat tartalmazza.

5. § A Polgármester tájékoztatásul az Önkormányzat zárszámadási rendelete előterjesztésének kötelező mellékleteként az alábbi mérlegeket és kimutatásokat mutatja be.

a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján, a pénzeszközök változását,

b) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatását,

c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

d) a közvetett támogatásokat (az adóelengedést, az adómentességet) jogcímenként, a támogatás összege szerinti bontásban,

e) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedések alakulását,

f) az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek alakulását,

g) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

6. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló részletes adatokat jelen rendelet 1. mellékletében található táblák tartalmazzák.

7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet hatályba lépésének napja 2021. május 29.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2021. május 27.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet

Táblák az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához