Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a felsőoktatási ösztöndíj alapításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11.,11.a. és 17. pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) felsőoktatásban már tanuló vagy továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatására felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: Ösztöndíj) alapít.

2. § (1) Ösztöndíjban az a szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatal részesíthető, akinek állandó lakóhelye Budapest II. kerületében van és jelen rendelet 4. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) Az Ösztöndíj elbírálása elsősorban szociális rászorultság alapján történik.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete – az (1) és (2) bekezdésben és a rendelet 4. §-ában foglaltakon túlmenően – Budapest II. kerület területén az állampolgárok érdekében és védelmében végzett, és e tevékenység során véglegesen munkaképtelenné vált, vagy hősi halált halt személy felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó gyermekét e rendeletben megállapított összeghatárok között ösztöndíjban részesítheti.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak esetén az ösztöndíj összegéről, valamint a folyósítás időtartamáról és feltételeiről az Önkormányzat Képviselő-testület az ösztöndíjra való jogosultságról számított 30 napon belül külön határozatban dönt.

3. § (1) Az Ösztöndíjat a hatáskörrel rendelkező bizottság hallgatónként 50 000 forint és 150 000 forint/tanév között állapítja meg, a 2. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével.

(2) Az Ösztöndíjat elnyerő hallgatók száma az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított összeg függvénye.

(3) Az Ösztöndíjak pénzügyi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

4. § (1) Szociális szempontból rászorult az a felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, vagy folytató diák, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori bruttó minimálbér 60%-át.

(2) Az ösztöndíjra kizárólag azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben aktív magyarországi hallgatói jogviszony keretében, a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében az alábbi képzési típusok egyikében folytatnak tanulmányokat:

a) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés,

b) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzés,

c) egységes, osztatlan képzés, vagy

d) államilag akkreditált felsőfokú szakképzés.

(3) A pályázatok során előnyt élvez az a pályázó, aki:

a) országos tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen bekerült az első hat helyezett közé,

b) eltartója vagy szülője munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül,

c) betegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, melyet szakorvos igazol,

d) gyermeket nevel,

e) nem a főváros területén működő intézményben tanul,

f) a II. kerület területén önkéntes társadalmi munkát végez, vagy

g) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.

5. § Nem részesülhet Ösztöndíjban az a pályázó, aki:

a) a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos vagy szerződéses állományú hallgatója,

b) doktori (PhD) képzésben vesz részt, vagy

c) kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

6. § (1) Az Ösztöndíj elnyerésére az Önkormányzat hatáskörrel rendelkező bizottsága minden évben pályázatot ír ki.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bizottság a pályázati kiírásban meghatározza a benyújtási határidőt, a benyújtás helyét és a kérelemhez csatolandó mellékleteket. A pályázati kérelmet személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton vagy elektronikusan a pályázati felhívásban megadott e-mail címre lehet benyújtani. (A bizottság által meghatározott mellékleteket elektronikusan aláírva beszkennelve kell az e-mailen eljutatni.)

(3) A pályázati kérelemhez csatolni kell a felsőoktatási intézmény által e rendelet 1. melléklete szerinti formában kiadott hallgatói jogviszony igazolást.

(4) A pályázati kérelemhez csatolni kell e rendelet 2. melléklete szerinti formában a pályázó jövedelmi helyzetét tartalmazó nyilatkozatot.

(5) A benyújtás határidejét úgy kell meghatározni, hogy a pályázónak lehetősége legyen beszerezni a felsőoktatási intézménytől a hallgatói jogviszony igazolását.

(6) A pályázatok elbírásának határideje a benyújtási határidőt követő 30. nap.

(7) A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázat a bírálatból kizárásra kerül. A határidőn belül benyújtott és formailag megfelelő pályázat érdemben elbírálásra kerül.

(8) A pályázat eredményéről a pályázót legkésőbb a döntést követő 15. napon értesíteni kell.

(9) A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(10) A megítélt ösztöndíjat legkésőbb a döntést követő 30. napon át kell utalni a pályázó által megadott számlaszámra.

(11) A pályázati kiírást és döntést meg kell jelentetni a Budai Polgárban és az Önkormányzat honlapján.

7. § (1) Az Ösztöndíj újrapályázható, amennyiben a pályázó az adott tanulmányokra előírt képzési időt nem haladta meg.

(2) Az Ösztöndíj adózására a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló jogszabály vonatkozik.

(3) Amennyiben az aktív hallgatói jogviszony nem áll fenn a teljes támogatási időszakban, a változásról a támogatottnak írásbeli bejelentési és időarányosan visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Ha a pályázó nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, a pályázat következő évi fordulójából kizárható.

8. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatára a mindenkori költségvetésben ezen a címen szereplő összeg erejéig a pályázatot benyújtsa.

(2) Ezt a rendeletet az (1) bekezdés felhatalmazása alapján meghirdetett pályázat kiírásánál és elbírálásánál a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló mindenkor hatályos rendelet, valamint az „Általános Szerződési Feltételek” előírásaival összhangban kell alkalmazni.

9. § Ennek a rendeletnek az alkalmazásában:

a) család: egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók;

b) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek;

c) közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő;

10. § * 

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2022. március 31-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2022. április 02.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2022. április 01.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet

Igazolás

Ezennel igazoljuk, hogy ........................................ (lakik:.............................................) intézményünkben államilag finanszírozott

– első alapképzésben

– első kiegészítő alapképzésben

– első szakirányú továbbképzésben

– első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben

(a megfelelő válasz aláhúzandó)

nappali tagozaton felsőoktatási tanulmányokat folytat, s intézményünk beiratkozott tanulója.

Jelen igazolást a hallgató Budapest II. Kerületi önkormányzati felsőoktatási ösztöndíjpályázatához állítottuk ki.

Kelt: ...........................................

P.H.

........................................................
Tanulmányi Osztály

2. melléklet

Jövedelemnyilatkozat

Alulírott kérem, hogy részemre felsőoktatási ösztöndíjra való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek.

Személyi adatok

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Név: ....................................................................................

Születési hely, idő . ...................................................................................

Anyja neve: ....................................................................................

Állandó lakóhely: ....................................................................................

Tartózkodási hely: ....................................................................................

E-mail és telefonszám: ....................................................................................

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásban bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ____________ fő

3. A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók felsorolása:

Név Rokoni kapcsolat Önálló jövedelem
1. van – nincs
2. van – nincs
3. van – nincs
4. van – nincs
5. van – nincs
6. van – nincs
7.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

B) Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai Kérelmező kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelme
jövedelme a) b) c) d) e)
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, CSED, családi pótlék, gyermektartásdíj)
4. Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított rendszeres szociális ellátások
5. Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
6. Egyéb jövedelem (ösztöndíj, végkielégítés, ingatlan, és ingó tárgyak értékesítéséből, bérbeadásból származó jövedelem)
7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
8. A család összes nettó jövedelme
9. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ........................ Ft/hó

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Az ösztöndíj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. Kijelentem, hogy lakcímváltozás, illetve életvitelszerű tartózkodási hely változás esetén bejelentési kötelezettségemnek 8 munkanapon belül eleget teszek.

Kelt, .................................................

............................................................
aláírás