Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a tanulmányi ösztöndíj alapításáról

/Egységes szerkezetben a 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11.,11a. és 17. pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tanulmányi ösztöndíjat (a továbbiakban: Ösztöndíj) alapít.

2. § (1) Ösztöndíjban az a közoktatási intézmény 5–13. évfolyam nappali tagozatán tanuló diák részesíthető

a) akinek állandó bejelentett lakóhelye a II. kerületben van és e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, vagy

b) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 15. § (4) bekezdése szerint nevelésbe vett, és II. kerületi gyermekotthonban, vagy II. kerületi nevelőszülőknél elhelyezett, és e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározottak feltételeknek megfelel.

(2) A Képviselő-testület – az (1) bekezdésben, valamint e rendelet 3. §-ában foglaltakon túlmenően – a II. kerület területén az állampolgárok érdekében és védelmében végzett, és e tevékenység során véglegesen munkaképtelenné vált, vagy hősi halált halt személy közoktatási intézményben nappali tagozaton tanuló gyermekét e rendeletben megállapított összeghatárok között Ösztöndíjban részesítheti.

(3) Az Ösztöndíjat az (1) bekezdésben foglalt esetekben pályázati úton lehet elnyerni, melyet az Önkormányzat minden év június 1-ig hirdet meg, amennyiben annak pénzügyi fedezete éves költségvetésében rendelkezésre áll.

(4) *  A (3) bekezdésben foglalt Ösztöndíj pályázat kiírásáról és a pályázatok elbírálásáról a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott hatáskörrel rendelkező bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt.

(5) A (2) bekezdésben foglaltak esetén az ösztöndíj összegéről, valamint a folyósítás időtartamáról és feltételeiről a Képviselő-testület az ösztöndíjra való jogosultság kezdetétől számított 30 napon belül külön határozatban dönt.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt diák akkor részesíthető ösztöndíjban

a) ha előző év végi osztályzatainak átlaga legalább 4,7 és

b) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori bruttó minimálbér 60%-át.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt diák akkor részesíthető ösztöndíjban, ha az előző év végi osztályzatainak átlaga legalább 4,0.

(3) Előnyben részesül az a pályázó, aki országos, de legalább kerületi szintű tanulmányi, művészeti, vagy sportversenyen helyezést ért el.

4. § (1) Az Ösztöndíj egy tanulmányi évre szól és időtartama legfeljebb 10 hónap.

(2) A 2. § (1) bekezdésben foglaltak alapján megállapítható Ösztöndíj havi összege 5.000 Ft-tól 15.000 Ft-ig terjedhet. A megállapított ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra.

(3) Az Ösztöndíj ugyanazon diák részére több egymást követő tanulmányi évben is adományozható.

5. § (1) Az Ösztöndíj pályáztatási eljárását a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztály (továbbiakban: Intézményirányítási Osztály) végzi. A pályázati kiírást eljuttatja a kerületi állami fenntartású iskoláknak, megjelenteti a Budai Polgárban, az Önkormányzat honlapján.

(2) Pályázni kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező, a Központi Ügyfélszolgálaton beszerezhető, illetve az önkormányzat honlapjáról letölthető nyomtatványon lehet.

(3) A pályázati kérelmet személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton vagy elektronikusan a pályázati felhívásban megadott e-mail címre lehet benyújtani. (A (4) bekezdésben felsoroltakat elektronikusan aláírva beszkennelve kell az e-mailen eljuttatni.)

(4) A pályázati kérelemhez csatolni kell

a) a szabályosan kitöltött adatlapot,

b) a bankszámlaszámot,

c) a tanulmányi eredményt, illetve a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolatát,

d) a 3. § (1) bekezdés b) pontja esetén a jövedelem-igazolást,

e) a 2. § (1) bekezdés b) pontja esetén a gyermekotthon igazgatójának igazolását, mely tartalmazza az aláírásra jogosult törvényes képviselő nevét, és képviseleti jogosultságát, a fenntartásos folyószámlájának számát.

(5) Nem értékelhető az a pályázat, amely hiányos vagy nem felel meg a feltételeknek.

6. § (1) Az Intézményirányítási Osztály a beérkezett pályázatokat a Bizottság elé terjeszti.

(2) A Bizottság döntéséről a pályázó tanulót és a gyermekotthont az Intézményirányítási Osztály értesíti legkésőbb az adott év szeptember 30-áig.

(3) Az Ösztöndíj folyósításáról az Önkormányzat a nyertes pályázóval vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt.

(4) Az Ösztöndíjat – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.6 pontja szerint – adó és társadalombiztosítási járulék nem terheli.

7. § Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal a megítélt Ösztöndíjat legkésőbb az értesítéssel egyidejűleg megküldött megállapodás aláírását követő 15 munkanapot követően

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt diák esetében a szülő, gondviselő folyószámlájára,

b) a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt diák esetében a pénzkezeléssel rendelkező gyám vagy nevelőszülő folyószámlájára, a gyermekotthonban elhelyezett diák esetében pedig a gyermek gyámi fenntartásos folyószámlájára utalja át.

8. § (1) Az Ösztöndíjak pénzügyi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

(2) Az Ösztöndíjat elnyerő diákok száma a mindenkori költségvetésben biztosított keretösszeg alapján kerül meghatározásra.

9. § * 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2022. március 31-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2022. április 02.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2022. április 01.

dr. Szalai Tibor
jegyző