Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók illetményéről és egyéb juttatásairól

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9., 10., 11. és 11.a. pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő költségvetési intézményekben közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra, a Képviselő-testület kinevezési, megbízási jogkörébe utalt gazdasági igazgatóra (továbbiakban: munkavállalókra).

(2) A Képviselő-testület kinevezési és megbízási jogkörébe tartozó magasabb vezető beosztású intézményvezetők juttatásait a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(3) E rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben és ezek végrehajtásáról szóló kormányrendeletekben megfogalmazott juttatásokat meghaladó – az Önkormányzat által biztosított – többletjuttatásokat tartalmazza.

Illetmények

2. § (1) A munkavállalók illetményét – a Képviselő-testület kinevezési jogkörébe tartozó gazdasági igazgató kivételével – az intézményvezető határozza meg.

(2) A gazdasági igazgató illetményét kinevezésekor a Képviselő-testület állapítja meg, változtatásairól – a polgármester egyetértésével – az intézményvezető rendelkezik.

Egyéb juttatások

3. § (1) A munkavállalók – a (2) bekezdésben felsoroltak kivételével – minden naptári évben a (3) és (4) bekezdésben rögzítettek szerint további félhavi alapilletmény összegével megegyező juttatásra jogosultak.

(2) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban orvos, pszichológus, biológus, munkakörben foglalkoztatott munkavállalók minden naptári évben a (3) és (4) bekezdésben rögzítettek szerint a mindenkori legkisebb garantált bérminimum kétszeresének megfelelő összeggel megegyező juttatásra jogosultak.

(3) A juttatásra az a munkavállaló jogosult, aki a kifizetés napján legalább 5 hónapja a költségvetési szervnél jogviszonyban áll.

(4) Nem jogosult juttatásra a munkavállaló, ha a kifizetés napján a munkáltató általi munkavégzés alóli felmentését tölti, vagy ha a kifizetés napjáig harminc napot meghaladó távolléten van, amennyiben ezen időszakra illetményre vagy átlagkeresetre sem jogosult (illetmény nélküli szabadság, táppénzes állomány, CSED, GYED, GYES).

(5) Az (1) bekezdésben foglalt juttatást legkésőbb a tárgyév július 15-ig kell kifizetni.

4. § (1) A Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Szociális Munka Napja alkalmábólaz intézményvezető felterjesztése alapján – a munkavállalók közül legfeljebb 35 fő Polgármesteri dicséretben vagy Osztályvezetői dicséretben részesíthető.

(2) Polgármesteri dicséret esetén a közalkalmazottat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerinti mindenkori pótlékalap tizenkétszeresének, az Osztályvezetői dicséret esetén a mindenkori pótlékalap hatszorosának megfelelő összeg illeti meg.

Fenntartó által biztosított juttatások

5. § (1) A munkavállalók étkezési hozzájárulásra jogosultak, melynek mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) Nem jogosult az (1) bekezdésben foglalt étkezési hozzájárulásra a munkavállaló, ha a munkáltató általi munkavégzés alóli felmentését tölti, vagy harminc napot meghaladó távolléten van, amennyiben ezen időszakra illetményre vagy átlagkeresetre sem jogosult (illetmény nélküli szabadság, táppénzes állomány, CSED, GYED, GYES).

(3) Illetmény-átutalási támogatás adható évente a munkavállalónak, az illetmények kötelező átutalásából származó többletköltségeik részbeni kompenzálására, a jogszabályban meghatározott adómentes összeghatárig.

(4) A munkavállaló részére hosszúlejáratú, kamatmentes lakásépítési vásárlási, valamint vissza nem térítendő támogatás adható, amely azonban a folyósítástól számított öt éven belül nem ismételhető. A lakásépítési kölcsön, illetve a vissza nem térítendő támogatás folyósításának, a szerződéskötésnek és a visszafizetésnek a feltételeit a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(5) Rendkívüli jutalom illeti meg a 35 éves – kerületi intézményben töltött – közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező munkavállalót.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt rendkívüli jutalom az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező munkavállalót abban az esetben illeti meg, ha az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését megelőző közalkalmazotti jogviszony időtartamát figyelembe véve rendelkezik a 35 évvel.

(7) A jutalom mértéke 4 havi alapilletménynek megfelelő összeg.

(8) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkező munkavállalót – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtási rendelkezéseit figyelembe véve – vezetői juttatás illeti meg.

(9) A vezetői juttatás mértékét a Képviselő-testület határozza meg.

Munkáltató saját hatáskörébe tartozó egyéb juttatások

6. § (1) Munkavégzéshez, munkakörhöz kapcsolódóan – a (2) bekezdés kivételével – helyi utazási jegy vagy bérlet formájában támogatás adható. A munkakörök meghatározása az intézményvezető jogköre.

(2) A szociális intézményekben foglalkoztatottak munkaköri besorolásuk alapján részesülnek e támogatási formában. Az igénybevétel módja intézményi szinten kerül szabályozásra.

(3) Az intézményvezető a munkavállaló részére, kérelmére – naptári évente egyszer – illetményelőleg kifizetését engedélyezheti, ha azt rendkívüli anyagi helyzete, családi körülményei indokolják.

(4) Nem engedélyezhető előleg annak a munkavállalónak, aki tartós távolléte miatt nem jogosult illetményre (CSED, GYED, GYES, illetmény nélküli szabadság, két hónapot meghaladó táppénzes állomány, stb.), vagy a korábban igénybe vett illetményelőlegét még nem fizette vissza. A próbaidő alatt nem adható illetményelőleg.

(5) Az illetményelőleg összegét az intézményvezető – a munkavállaló nettó illetményének ismeretében – úgy határozza meg, hogy annak visszafizetését biztosítottnak látja és az összeg nem haladhatja meg a jogszabályban (SzJA törvényben) meghatározott összeget.

(6) A felvett illetményelőleget – maximum hat hónap alatt – egyenlő havi részletekben kell visszafizetni.

(7) Jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén a még hátralévő illetményelőleget egy összegben kell visszafizetni.

(8) Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüvegre jogosult az a munkavállaló, aki napi munkaidejéből legalább négy órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ és a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot végző orvos megállapítja ennek szükségességét, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.

(9) Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüvegre a munkavállaló kétévente jogosult.

(10) Az intézményben az intézményvezető meghatározza azokat a munkaköröket, melyek a képernyős eszköz használatát igénylik.

(11) Az intézményvezető a képernyő előtti munkavégzéshez a minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (IX. 3.) EüM rendeletben foglaltak alapján szabályozza a megfelelő szemüveg munkáltató által történő biztosítását és a szemüveg készítésének költségeit.

Záró rendelkezések

7. § (1) A Képviselő-testület a munkavállalók részére e rendeletben foglalt többletjuttatások pénzügyi fedezetét a mindenkori költségvetési rendeletében, a (3) bekezdés kivételével az adott intézmény költségvetésében biztosítja.

(2) A pénzügyi fedezet számítási alapjául az intézmény – a tárgyévet megelőző december 31-ei – főfoglalkozású állományi létszáma szolgál.

(3) A 4. § (1) bekezdésében adható dicsérethez járó anyagi elismerés forrása az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosított.

(4) A 6. §-ban szabályozott juttatások az adott intézmény elfogadott költségvetési előirányzatai keretein belül biztosíthatóak.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben biztosított költségvetési fedezet csak e rendeletben meghatározott célra használható fel.

8. § * 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2022. április 28-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2022. április 30.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2022. április 29.

dr. Szalai Tibor
jegyző