Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a településterv, a településtervi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól

/Egységes szerkezetben a 39/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy a Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: stratégia) és településfejlesztési terv (a továbbiakban: fejlesztési terv), településrendezési eszközök és településrendezési terv (a továbbiakban: rendezési terv), továbbá a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és a településképi rendelet megalkotására vagy módosítására irányuló eljárásokban a jogszabályban előírt egyeztetések során biztosítani lehessen a véleményt adó partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálását, továbbá a dokumentumok és az eljárás nyilvánosságát.

(2) A cél megvalósításához a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Új-TRK) rendelkezései és e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

2. A partnerek köre

2. § (1) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) – az adott eljárás előzetes tájékoztatása során, illetve amennyiben az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, akkor az elfogadás előtti véleményezés során – a helyi partnerségi egyeztetésben résztvevőnek (a továbbiakban: Partner) tekinti

a) a lakosság (állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy),

b) az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, valamint

c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesületek)

közül azt, aki e rendelet szerint bejelentkezik az eljárásba.

(2) Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, valamint a környezetvédelmi egyesületek az adott véleményezési eljárásba az Önkormányzat polgármesteréhez a közzétett tájékoztatóban megadott határidőn belül benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhetnek be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

(3) *  Partnerségi résztvevőt az Önkormányzat is felkérhet. Ennek érdekében a kerületi lakosságot reprezentatívan leképező, Budapest II. kerületi állandó lakcímmel rendelkező, természetes személyekből álló rétegzett mintát képeztethet, a mintát alkotó természetes személyek vonatkozásában a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő adatot igényelhet. Az így előállt rétegzett mintán szereplőket a partnerségi részvétel érdekében az Önkormányzat közvetlenül megkeresheti.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a koncepció, a stratégia és a fejlesztési terv, a településrendezési eszközök és a rendezési terv, a kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján (www.masodikkerulet.hu) folyamatosan közzéteszi a hatályos dokumentumokat és terveket, valamint az aktuálisan véleményezhető tervezeteket.

(2) A koncepció, a stratégia és a fejlesztési terv, a településrendezési eszközök és a rendezési terv, a kézikönyv és a településképi rendelet dokumentációjának tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően a polgármester, az értelmezéshez szükséges részletezettséggel és szükség esetén alátámasztó munkarészeket is tartalmazó tájékoztatást tesz közzé az Önkormányzat honlapján.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatás megjelenéséről a polgármester a véleményezésre rendelkezésre álló határidő megjelölésével az 1. melléklet szerint felhívást tesz közzé a dokumentum típusától és az eljárás módjától függően.

4. A partnerek által a tervezetre adott vélemények megadásának módja és határideje, továbbá azok nyilvántartásának módja

4. § (1) A közzétett tájékoztató alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott határidőig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek

a) postai úton a Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészének címezve (1024 Budapest, Mechwart liget 1. vagy 1277 Budapest 23. Pf. 21.);

b) elektronikus levélben a partnerseg@masodikkerulet.hu vagy a foepitesz@masodikkerulet.hu e-mail címeken;

c) személyesen a Hivatal Központi Ügyfélszolgálatnál (1023 Budapest, Margit utca 2–4. címen);

d) szóban a lakossági fórumon.

(2) Az észrevételeket, javaslatokat

a) a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

b) ha nincs lakossági fórum, a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül,

c) a koncepció, a stratégia és a fejlesztési terv módosítása esetében a megkereséstől vagy a lakossági fórumtól számított 15 napon belül,

lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.

(3) Az írásban beérkezett javaslatokat, véleményeket iktatás után a főépítész véleményével ellátva összesíti és az adott dokumentációra vonatkozó ügyirat részeként táblázatos formában feldolgozza. A lakossági fórumon elhangzottakról összefoglaló-emlékeztető készül, amelyet az adott dokumentációra vonatkozó ügyirat részeként kell tárolni. A név és cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet hagyni.

5. A helyi partnerségi egyeztetés lezárásának módja

5. § (1) Ha a koncepció, a stratégia és a fejlesztési terv, a településrendezési eszközök és a rendezési terv, a kézikönyv és a településképi követelmények meghatározása településtervező bevonásával készül, akkor a Partnerektől beérkező észrevételek, vélemények, illetve javaslatok feldolgozását követően a táblázatokat a polgármester – a főépítész közreműködésével – szakmai véleményezés céljából megküldi a megbízott tervezőnek.

(2) A polgármester – a főépítész közreműködésével – előterjesztést készít a képviselő-testület illetékes bizottsága számára a beérkezett észrevételek, vélemények, illetve javaslatok elfogadására vagy elutasítására vonatkozóan. Az előterjesztésnek – a beérkezett észrevételekre vonatkozó összefoglaló javaslatok mellett – az elfogadásra nem javasolt észrevételekkel, véleményekkel, illetve javaslatokkal kapcsolatosan indokolást is kell tartalmaznia.

6. § (1) Az 5. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a polgármester – a főépítész közreműködésével – a döntésnek megfelelően gondoskodik az el nem fogadott észrevételek, vélemények, illetve javaslatok indokolását is tartalmazó tájékoztató 15 napon belül történő közzétételéről a www.masodikkerulet.hu honlapon.

(2) Az (1) bekezdés szerint összesített partneri vélemények – az Új-TRK 75. § (5) bekezdése alapján – feltöltésre kerülnek az Új-TRK szerinti E–TÉR egyeztetési felületére, és a feltöltéssel a helyi partnerségi egyeztetés lezárásra kerül.

6. Záró rendelkezések

7. § * 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2022. szeptember 29-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2022. október 01.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2022. szeptember 30.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet

A B C D
1 Dokumentum Az eljárás fajtája Tájékoztatási kötelezettség
2 előzetes tájékoztató eszközei a véleményezés eszközei
3 Fejlesztési terv készítése - a, Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal központi ügyfélszolgálatán,
b, helyi lapban (Budai Polgár),
c, önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu)
a, Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal központi ügyfélszolgálatán,
b, helyi lapban (Budai Polgár),
c, önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu),
d, lakossági fórumon
4 Fejlesztési terv, továbbá
Településfejlesztési koncepció és Integrált Településfejlesztési
Stratégia módosítása
- önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu)
önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu)
5 Rendezési terv készítése és
módosítása, továbbá
Településrendezési eszköz
módosítása
általános a, Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal központi ügyfélszolgálatán,
b, helyi lapban (Budai Polgár),
c, önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu),
d, lakossági fórumon
a, Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal központi ügyfélszolgálatán,
b, helyi lapban (Budai Polgár),
c, önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu),
d, lakossági fórumon
6 egyszerűsített a, Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal központi ügyfélszolgálatán,
b, helyi lapban (Budai Polgár),
c, önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu)
a, Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal központi ügyfélszolgálatán,
b, helyi lapban (Budai Polgár),
c, önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu),
d, lakossági fórumon
7 rövid önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu)
a, Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal központi ügyfélszolgálatán,
b, helyi lapban (Budai Polgár),
c, önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu)
8 Településképi Arculati Kézikönyv
és Településképi rendelet
készítése és módosítása
- a, Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal központi ügyfélszolgálatán,
b, helyi lapban (Budai Polgár)
c, önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu)
a, Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal központi ügyfélszolgálatán,
b, helyi lapban (Budai Polgár)
c, önkormányzati honlapon
(www.masodikkerulet.hu)
d, lakossági fórumon