Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekek és fiatalkorúak egészséges étkeztetéséhez történő hozzájárulásról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. és 11. pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja a kisgyermekkorúak egészséges életmódra, ezen belül az egészséges táplálkozásra való nevelésének segítése, támogatása karácsonyi ünnephez kötődő természetben biztosított étkeztetés formájában (továbbiakban: Mikulás csomag).

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő bölcsődékben, óvodákban, valamint a kerületi állami fenntartású általános iskolák alsó tagozatán jogviszonnyal rendelkező gyermekekre, tanulókra, (továbbiakban: Jogosult gyermek).

3. § (1) A Mikulás csomag élelmiszer tartalmának összeállításakor figyelemmel kell lenni a célcsoport életkori sajátosságainak megfelelő szakmai ajánlásokra.

(2) A Mikulás csomag értéke 2022. évben nem haladhatja meg a bruttó 5 000 Ft/fő-t, 2023. évtől az egységnyi értékét az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosított forrás keretén belül a Polgármester határozza meg.

4. § (1) A Mikulás csomagokat az Önkormányzat átvételi elismervénnyel adja át az intézményvezetők, illetve – iskolák esetén – az iskolaigazgatók részére, akik gondoskodnak a Jogosult gyermekek részére történő átadásáról.

(2) A Mikulás csomag juttatásával kapcsolatos feladatokat a Humánszolgáltatási Igazgatóság koordinálja.

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Örsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2022. november 24-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2022. november 26.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2022. november 25.

dr. Szalai Tibor
jegyző