Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén lévő társasházakra és lakásszövetkezetekre (továbbiakban együtt: Társasházak) terjed ki.

(2) A lakásszövetkezetek esetében e rendeletet a lakásszövetkezetekről szóló törvény vonatkozó szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. A támogatás célja

2. § (1) A Társasházak pénzügyi támogatása pályázat útján az alábbi célok megvalósítására irányulhat:

a) általános társasház felújítás (általános pályázat),

b) élet- és balesetveszély elhárítása (havária pályázat).

(2) Támogatás működési célra nem biztosítható.

(3) Egy Társasház tárgyévben az adott támogatási típusra csak egy kerületi pályázatot nyújthat be.

(4) Ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására - függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatra adható támogatás.

3. A támogatás pénzügyi forrása

3. § (1) A támogatások éves keretösszegét az Önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendelete határozza meg.

(2) A pályázat kiírására az adott évi költségvetés elfogadását követően kerülhet sor.

(3) Az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg felosztására a benyújtott pályázatok bizottsági elbírálása után kerül sor.

(4) Amennyiben az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg valamennyi tartalmilag és formailag megfelelő pályázat támogatására nem elegendő, a pályázatok csak a keretösszeg erejéig részesülnek támogatásban. A támogatott pályázatok köréről a kerületi Főépítész szakmai véleményére alapozva a hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.

II. Fejezet

A pályázati kiírás

4. A pályázat benyújtásának feltételei

4. § (1) Pályázati dokumentáció benyújtásával igényelhetnek támogatást - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a társasházak, amelyekben legalább hat lakás van, és a tulajdonosok egyike sem rendelkezik a lakás albetétek 40 vagy annál több százalékával, valamint az adott épület használatbavételi engedélyét 1985. január 1-ig adták ki.

(2) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell a Pályázati Felhívás 2. számú mellékletét képező, hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati Adatlapot, aláírt pályázói nyilatkozatot és a Pályázati Felhívásban felsorolt kötelező tartalmi elemeket.

5. § Nem adható támogatás olyan felújítási munkára:

a) amelyeknél a hatáskörrel rendelkező hatóság előzetesen a jóváhagyó/engedélyező határozatát nem adta meg (pl.: településképi bejelentés, örökségvédelmi bejelentés vagy építési engedély)

b) amely az eljárásban elutasító, megszüntető illetve megtagadó döntést kapott,

c) ahol a kivitelezés nem a kiadott döntésben és annak mellékletét képező tervdokumentációban rögzített módon valósult meg,

d) illetve a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben rögzített követelményeknek nem felel meg, vagy

e) azon társasházak számára, amelyek homlokzata reklámmolinó elhelyezését szolgáló tartószerkezetet, szerelvényt tartalmaz és a beadás előtti 1 évben reklámmolinó elhelyezése valósult meg.

6. § Támogatás iránti pályázatot a Budapest II. kerületében lévő társasházak tulajdonostársai a közös képviselő, az intézőbizottság vagy érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy útján nyújthatnak be.

7. § (1) A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles nyilatkozni arról, hogy a Pályázati Adatlapon közölt adatok, valamint a benyújtott dokumentumok tartalma a valóságnak megfelelnek, a társasházi elszámolások a társasház megalakulása előtti épületkezelővel lezárultak.

(2) Amennyiben, a támogatás kifizetését követő két évben az önkormányzat bármilyen szabálytalan építési tevékenységet észlel, és azt a kiíró felhívása ellenére 90 napon belül nem teszi szabályossá vagy utólag reklámmolinót helyez el, a teljes támogatási összeget az Önkormányzat részére vissza kell fizetnie.

(3) Az a Társasház, amelyik a pályázati anyagában az elbírálás szempontjából jelentős tényt vagy körülményt elhallgat vagy valótlanul ad elő, a pályázatból kizárható, illetve a már elnyert támogatást egy összegben, az erről szóló döntésben foglalt határidőig, a folyósítás időpontjától számított késedelmi kamattal köteles visszafizetni, továbbá 2 évre kizárásra kerül a pályázati rendszerben történő indulásból.

8. § (1) Havária Alap terhére, élet- és balesetveszély miatti sürgős munkavégzést indokoló esetben a felújítási munkálatok megkezdése előtt támogatási kérelmet kell benyújtani az Önkormányzat illetékes osztályához. Az élet-és balesetveszély miatti munkavégzést az alábbi iratokkal, valamint a beavatkozást igénylő állapotot rögzítő fényképfelvételekkel kell igazolni:

a) az illetékes kamarai névjegyzékben szereplő szakértő által készített szakvélemény, vagy

b) hatósági kötelezés, vagy

c) közszolgáltató által kiadott felszólítás/kizárás/jegyzőkönyv.

(2) A Havaria támogatás iránti igény, támogatási kérelem és a 8. § (1) bekezdésében felsorolt iratok egyikének előzetes benyújtása nélkül megkezdett felújítási munka esetén a pályázat elutasításra kerül.

(3) A Havária Alapot minden évben a költségvetés határozza meg és független az éves általános társasház felújítási pályázatokra biztosított pénzügyi kerettől.

(4) A Havaria támogatásra a munkálatok megkezdésével párhuzamosan a pályázónak el kell készítenie és be kell nyújtania a pályázati dokumentációt. A dokumentációnak a 8. § (1) bekezdésben felsoroltakon kívül tartalmazni kell a felújítás megvalósításának szakági tervezővel elkészített részletes tervdokumentációját is.

(5) A Havária Alap terhére, adott pályázati évben társasházanként, vissza nem térítendő támogatásként a felújítási költség maximum 20%-a adható. Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező bizottság a fentiektől eltérő mértékű támogatást is meghatározhat.

(6) Az épületek fő tartószerkezeti elemeinek és homlokzatának élet- és balesetveszély miatti sürgős felújítása esetén a pályázó köteles statikai szakvéleményt a pályázat részeként benyújtani. A kérelem jogosságát az Önkormányzat saját szakértővel ellenőrizheti.

(7) A Havária Alapra benyújtandó kérelem tartalmi elemei, elbírálási feltételei, valamint eljárásrendje megegyeznek az általános társasház felújítási pályázatra vonatkozókkal, kivéve hogy nincs szükség fedezetigazolásra, valamint hogy munkálatonként egyetlen kivitelezői árajánlat csatolása elegendő.

5. A támogatható felújítási munkálatok

9. § A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek, szerkezetek, vezetékek (Havaria pályázat esetén) felújítási munkálataihoz vehető igénybe. A támogatható felújítási munkálatokat a mindenkori Pályázati felhívás tartalmazza, melyek köre mind területileg, mind funkció tekintetében változhat a kiírás szerint.

6. A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke

10. § (1) A pályázaton vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni.

(2) A vissza nem térítendő támogatás mértékét a mindenkori Pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A támogatás mértékéről a pályázatot elbíráló, hatáskörrel rendelkező illetékes bizottság dönt.

7. A pályázati eljárás

11. § (1) A pályázati kiírás a Pályázati Felhívásból és annak mellékleteiből áll.

(2) A Pályázati Felhívást közzé kell tenni az Önkormányzat hirdetőtábláján, a Budai Polgárban, és az Önkormányzat honlapján.

(3) A pályázat kötelező tartalmi elemeit a rendelet mellékletét képező Pályázati Felhívás tartalmazza.

(4) A havária pályázat folyamatosan, az általános pályázat pedig a Pályázati felhívás közzétételekor a honlapon, illetve a Budai Polgárban megadott határidőig adható be 1 eredeti példányban, papír alapon, illetve e-Papír rendszeren keresztül. A pályázati nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodájában, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

(5) A pályázat benyújtása díjtalan.

(6) A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A mind tartalmilag, mind formailag megfelelő pályázatok elbírálását az illetékes bizottság a pályázatok beérkezési határidejét követő 60 munkanapon belül elvégzi. A társasház képviselője által hiányosan benyújtott pályázatok esetében egy alkalommal lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására az ügyintézést végző illetékes osztály által elektronikus úton megküldött hiánypótlási felszólítása alapján. A hiánypótlás határideje 15 munkanap. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg. A határidőn túl beérkezett hiánypótlás nem vehető figyelembe, a pályázat automatikusan elutasításra kerül.

(7) A pályázatok formai és tartalmi értékelését az illetékes osztály végzi.

(8) Méltányosságot gyakorolhat a Bizottság ha:

a) többi pályázót a méltányosságból adódó döntés nem érinti hátrányosan, és

b) a felújításnál előre nem látható, nem a pályázó mulasztásából adódott probléma megoldása miatt szükséges.

12. § (1) A pályázatok elbírálásáról a pályázók írásbeli értesítést kapnak a bizottsági döntést követő 15 munkanapon belül.

(2) Az értesítés átvételétől számított 30 munkanapon belül a nyertes pályázónak a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerinti általa aláírt Támogatási Megállapodást a Pályázati Felhívásban megadott példányszámban kell benyújtania. Megfelelően kitöltött és aláírt Támogatási Megállapodás esetén, az Önkormányzat részéről is aláírt ügyfélpéldánya visszapostázásra kerül a Pályázati Adatlapon megadott képviselő postacímére.

(3) Az Önkormányzattal kötött Megállapodásban vállalt befejezési határidő a Megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap lehet. A határidő nem hosszabbítható. A határidőt nem teljesítő Társasház a támogatást elveszíti.

8. A támogatás megvalósítása

13. § (1) A támogatással érintett felújítási munkálatok a pályázati típusra meghatározott pályázati dokumentumok benyújtását követően kezdhetők meg. A munkálatok megkezdésének minősül az építési naplóba írt első bejegyzés. A pályázat kötelező mellékleteinek költségei elszámolhatóak, úgy, mint:

a) megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki tervdokumentáció költsége;

b) a tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények;

c) érvényes jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr díja.

(2) A pályázónak a felújítási munkálatok megkezdését írásban (elektronikus vagy postai úton) be kell jelentenie az illetékes osztálynak a kivitelezés megkezdése előtt legalább 5 nappal.

(3) A nyertes pályázónak a felújítási munkálatok befejezését írásban (elektronikus vagy postai úton) be kell jelentenie az illetékes osztálynak a kivitelezés befejezését követő 5 napon belül.

(4) A felújítási munkálatok befejezését követő 30 napon belül be kell nyújtani a Pénzügyi Elszámolás dokumentációját (Pályázati Felhívás 5. számú melléklete).

(5) Nem folyósítható támogatás abban az esetben, ha a kivitelezés nem a kiadott döntés és annak mellékletét képező tervdokumentáció alapján, illetve a településképi rendeletben foglaltaknak megfelelően valósult meg.

(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolás során benyújtott számlák végösszege nem éri el a Támogatási Megállapodás 4. pontjában rögzített felújítási összköltség 95%-át, abban az esetben az elnyert támogatás összege is arányosan csökkentésre kerül.

(7) A hiánytalan pénzügyi elszámolási dokumentáció elfogadását követő 60 napon belül kerül sor az elnyert támogatás folyósítására.

(8) Az elnyert támogatáshoz kapcsolódó felújítás tárgya a felújítás befejezését követő 5 éven belül nem bontható el és nem építhető át. Ellenkező esetben az elnyert támogatásnak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összege visszafizetendő az Önkormányzat részére.

9. Tájékoztatási kötelezettség

14. § (1) A támogatásban részesülő Társasház köteles a Pályázati Felhívás 4. számú mellékletében szereplő tábla kitöltésével és kihelyezésével eleget tenni tájékoztatási kötelezettségének.

(2) A legalább A4-es méretben kinyomtatott táblát merev (pl. habkarton) lemezre szükséges felerősíteni és védeni úgy, hogy az időjárás hatásainak ellenálljon. A táblát a beruházás megkezdését megelőzően legalább 5 nappal, a Társasház közös területén, jól látható helyen ki kell helyezni. A tábla a beruházás megkezdésétől számított 1 éven belül nem távolítható el. A tábla sérülése, megrongálása vagy ellopása esetén a közös képviselő köteles azt 5 napon belül pótolni.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

15. § Lakásként csak azok az ingatlanok vehetők figyelembe, amelyek a társasházi alapító okiratban társasházi külön tulajdonként, az ingatlan-nyilvántartásban pedig lakásként vannak feltüntetve.

16. § A benyújtott pályázatnak az Önkormányzat csak a pályázat szempontjából releváns tartalmi elemeit vizsgálja. Az értékelés az egyéb jogi, műszaki szakterületet érintő tartalomról nem foglal állást.

17. § Ezt a rendeletet a hatálybalépést követően kiírt pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

18. § (1) * 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Örsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2023. március 30-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2023. április 01.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2023. március 31.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Általános társasház felújítási /

Élet- és balesetveszély elhárítási támogatás - 20.... év

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületének a kerületében lévő társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló ../..... (dátum) önkormányzati rendelete alapján társasház felújítási pályázatot hirdet.

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege:

Általános társasház felújítás: .................. Ft

Élet- és balesetveszély elhárítás: ...................... Ft

A pályázat alapján támogatást igényelhetnek azok a II. kerületi társasházak, amelyekben legalább hat külön tulajdonú lakás van és a tulajdonosok egyike sem rendelkezik a lakás albetétek 40 vagy annál több százalékával, valamint az adott épület használatbavételi engedélyét legkésőbb 1985. január 1-ig adták ki.

TÁMOGATHATÓ FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK

A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási munkálataihoz vehető igénybe.

A) Általános társasház felújítás esetén támogatott felújítási munkák:

1. tetőhéjazat felújítása minden tartozékával együtt (eresz- és lefolyócsatorna, tetőbádogozások, tetőkibúvók stb.);

2. homlokzat felújítása - függőfolyosókkal, erkélyekkel együtt, vagy azok nélkül (Az épület homlokzat felújítása során az engedély nélküli, szabálytalan és avult hirdető berendezéseket - kirakatszekrényeket-, vitrineket, hirdető berendezéseket, klímadobozokat stb. - az épület homlokzatáról el kell távolítani. A felújított homlokzatra visszahelyezni csak településképi bejelentési eljárásban tudomásul vett berendezéseket lehet.)

3. homlokzati nyílászárók, valamint lépcsőházi nyílászárók cseréje, felújítása

4. közterületi kapu cseréje, felújítása

B) Élet- és balesetveszély elhárítása esetén a következő felújítási munkák támogathatók:

- statikailag állagromlott tartószerkezetek (alapok, főfalak, födémek, függőfolyosók, erkélyek fedélszék stb.) / támfal felújítása;

- közös tulajdonban lévő kémény felújítás/szabványosítás, kéményseprő járda cseréjével;

- gáz- és villamoshálózati probléma / energiaszolgáltatásból való hatósági felszólítás, illetve kizárás esetén szükséges munkák.

Szakértői szakvéleménnyel, a beavatkozást igénylő állapotot rögzítő fényképfelvételekkel alá kell támasztani az élet-vagy balesetveszély fennállását.

ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS

A pályázaton elnyert támogatás a fentiekben meghatározott munkák kivitelezési, előkészítési és műszaki ellenőri költségeire használható fel. A támogatás átutalására a pénzügyi elszámolás után, utólag kerül sor (utófinanszírozású pályázat), tehát a pályázónak a felújítás teljes költségét előzetesen finanszíroznia kell, az elnyert támogatás a sikeres pénzügyi elszámolást követő 60 napon belül kerül átutalásra.

Egy társasház tárgyévben az adott támogatási típusra csak egy pályázatot nyújthat be. Egy társasház ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására - függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatra kaphat támogatást.

A) Általános társasház felújítás esetén a vissza nem térítendő támogatás összege a felújítás összköltségének legfeljebb a 40%-a, de maximum 5 000 000 Ft lehet.

B) Kizárólag élet- és balesetveszély elhárítására szolgáló munkálatok esetén, adott pályázati évben társasházanként a felújítási költség legfeljebb 20%-a adható vissza nem térítendő támogatás keretében, de indokolt esetben a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság ettől eltérhet.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

I. Jogosultsági dokumentumok

1. Pályázati adatlap és pályázói nyilatkozat (jelen felhívás 2. számú melléklete)

2. Közgyűlési/igazgatósági határozat vagy az ülés jegyzőkönyv kivonata (jelenléti ívvel együtt), amelynek tartalmaznia kell a következőket:

- a társasház, illetve a tulajdonostársak pályázati eljárásban való képviseletére és szerződéskötésre jogosító meghatalmazást,

- melyik támogatási formát kívánják igénybe venni (Általános társasház felújítás - 20... vagy Élet- és balesetveszély elhárítás - 20.....),

- a tervezett felújítási munkákra vonatkozó döntést,

- a kiválasztott kivitelező megnevezését, árajánlata bruttó összegének megjelölését,

- a felújításra biztosított pénzügyi forrás megjelölésére vonatkozó döntést,

- a pályázó nevében a munka átvételére jogosult személyre vonatkozó döntést,

- műszaki ellenőr személyére vonatkozó döntést (Havaria pályázat esetén a közműveket érintő felújítások során műszaki ellenőr alkalmazása nem szükséges, mivel a munka átvételét hatóság vagy közműcég - pl. MVM, FŐKÉTÜSZ, E-ON - végzi és igazolja a pályázati dokumentációban szereplő műszaki tartalom megvalósulását).

3. A társasház érvényes Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz). SzMSz hiányában a legfeljebb hatlakásos társasház nyilatkozata a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályainak alkalmazásáról.

4. Tulajdoni Törzslap (kevesebb, mint tíz lakás albetéttel rendelkező társasház esetén az albetétekre is szükséges) és Térképmásolat - Földhivatal nyilvántartási térkép másolata (a pályázat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi).

II. Műszaki dokumentumok

5. Tervezett felújítási munka megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki tervdokumentációja.

6. Havaria pályázatok esetén tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges szakági (Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara által nyilvántartott jogosultsági névjegyzékben szereplő szakértő) szakértői szakvélemény a fennálló élet- vagy balesetveszélyes helyzetről. (Pl. tartószerkezetet érintő felújítási munka esetében statikai szakvélemény), hatósági engedélyek vagy a hatóság vagy a kivitelező nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy a tervdokumentáció engedélyeztetéséhez hozzájárulás nem szükséges.

7. Hatósági engedélyhez/tudomásulvételhez/jóváhagyáshoz kötött felújítási munka esetében a kiállított döntés hiteles másolata.

8. Szakági műszaki ellenőr jogosultsági dokumentumának másolata

III. Pénzügyi dokumentumok

9. Tervezett felújítási munkát tartalmazó, három különböző, egymással nem kapcsolt viszonyban lévő vállalkozástól származó, érvényes kivitelezői árajánlat, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

- tételes költségvetés (műszaki tervdokumentáció tartalmával megegyező, munkanemekre, illetve anyag- és munkadíjra bontott), bruttó végösszeggel,

- a kivitelező cégszerű aláírását

Élet- és balesetveszély elhárítására beadott pályázat esetén elegendő munkálatonként egyetlen kivitelezői árajánlat benyújtása.

10. A pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi bankszámla-igazolás, fedezetigazolás, aláírt hitelszerződés vagy a pályázat kivitelezési határidején belül rendelkezésre álló lakás-előtakarékossági szerződés. A társasháznak a tervezett felújítási költség legalább 75%-ával önerőként rendelkeznie kell. A fennmaradó legfeljebb 25% erejéig közgyűlési határozat is elfogadható, amely kimondja, hogy ez az összeg időben rendelkezésre fog állni.

Élet- és balesetveszély elhárítására beadott pályázat esetén nincs szükség bankszámla-igazolásra vagy fedezetigazolásra.

11. 60 napnál nem régebbi Kimutatás arról, hogy a Társasház tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt adó, vételár, vagy egyéb tartozása, amely a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Igazgatóságától (1023 Budapest, Margit utca 2-4.) szerezhető be.

Amennyiben a fennálló adó, illetve vételárhátralék maradéktalan megfizetésére a Társasház a pályázati anyagban kötelezettséget vállal - a megítélt felújítási támogatás abban az esetben folyósítható, ha azt a támogatás megítélésétől számított 30 napon belül a Társasház egy összegben megfizeti.

Nem minősül vételártartozásnak, ha a Társasház tulajdonostársa a vételárat részletekben fizeti meg, és azt az adásvételi szerződés szerint teljesíti.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A Pályázati Felhívás dokumentációja letölthető az önkormányzat internetes honlapjáról (https://masodikkerulet.hu/node/42031 a Letölthető nyomtatványok pont alatt).

A pályázatok postai úton a következő címre nyújthatók be: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest 23. Pf. 21, valamint személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Budapest, Margit utca 2-4.), illetve e-Papír rendszeren keresztül elektronikus formában https://epapir.gov.hu/ .

A pályázat benyújtása díjtalan (a postai kézbesítés tértivevényes díját a hatályos postai díjszabás szerint a pályázó fizeti).

A) Általános társasház felújítás esetén:

A pályázat tértivevényes postára adási határideje a pályázat megadott beadási határidejének napja. A Központi Ügyfélszolgálaton a leadás napja, elektronikus formában pedig a feltöltés időpontja.

A papíralapú pályázati dokumentáció 1 eredeti példányban, lezárt borítékban nyújtandó be. A borítékra kérjük, írják rá a társasház címét és az „Általános társasház felújítás” feliratot.

B) Élet- és balesetveszély elhárítás esetén:

A pályázat beadása folyamatos tárgyév költségvetésének jóváhagyása után.

Sürgős munkavégzést indokoló esetben a Havaria pályázati dokumentáció alábbi iratait a munkálatok megkezdése előtt kell benyújtani elektronikus vagy postai úton:

- támogatás iránti kérelem

- ...../2023.(......) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében felsoroltak.

A pályázatok postai úton a következő címre nyújthatók be: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest 23. Pf. 21, valamint személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Budapest, Margit utca 2-4.), illetve e-Papír rendszeren keresztül elektronikus formában https://epapir.gov.hu/ .

A papíralapú pályázati dokumentáció 1 eredeti példányban, lezárt borítékban nyújtandó be. A borítékra kérjük, írják rá a társasház címét és az „Élet- és balesetveszély elhárítás” feliratot.

A pályázati kiírással kapcsolatos további felvilágosítás:

- E-mailen: telepuleskep@masodikkerulet.hu

- Telefonon: +36-1-346-5577

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg felosztására a benyújtott pályázatok elbírálása után kerül sor. A határidőn túl érkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A társasház képviselője által hiányosan benyújtott pályázatoknál egy alkalommal lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására a Településképi Bejelentési Osztály elektronikus úton megküldött hiánypótlási felszólítása alapján, legfeljebb 15 munkanapon belül.

A pályázatokat a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság bírálja el a pályázatok beadási határidejét követő 60 munkanapon belül, és dönt a támogatás összegéről. A bizottsági döntésről a pályázók írásban a döntést követő 15 munkanapon belül értesítést kapnak, amely alapján 30 munkanapon belül a nyertes pályázónak a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerinti, általa kitöltött, aláírt Támogatási Megállapodást a Pályázati felhívásban megadott példányszámban kell benyújtania. Megfelelően kitöltött és aláírt Támogatási Megállapodás esetén, az Önkormányzat részéről is aláírt ügyfélpéldánya visszapostázásra kerül a Pályázati Adatlapon megadott képviselő postacímére.

A támogatással érintett felújítási munkálatok legkorábban a pályázati dokumentáció benyújtását követő napon kezdhetők meg, korábbi keltezésű számlák nem számolhatóak el. A befejezési határidő a Megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap. A határidő nem hosszabbítható.

Az élet- és balesetveszély elhárítása miatti munkavégzés előtt az azonnali beavatkozást igénylő állapotot dokumentálni kell a ...../2023.(......) önkormányzati rendelet 8. § szerint.

Élet- és balesetveszély elhárítása esetén a munkálatok a kérelem beadását követően azonnal megkezdhetőek. A munkavégzést indokoló állapot rögzítése nem pótolható, ennek hiányában a pályázat elutasításra kerül.

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

A támogatásban részesülő társasház köteles jelen felhívás 4. számú mellékletében szereplő formában kitöltött információs tábla kihelyezésével eleget tennie tájékoztatási kötelezettségének.

A legalább A4-es méretben kinyomtatott táblát merev (pl. habkarton) lemezre szükséges felerősíteni és védeni úgy, hogy az időjárás hatásainak ellenálljon. A táblát a beruházás megkezdését megelőzően legkevesebb 5 nappal, a társasház közös területén, jól látható helyen kell kifüggeszteni.

A tábla a beruházás befejezésétől számított 1 éven belül nem távolítható el. A tábla sérülése, megrongálása vagy ellopása esetén a közös képviselő köteles azt 5 napon belül pótolni.

A FELÚJÍTÁS MEGVALÓSULÁSA

A támogatással érintett felújítási munkálatok a pályázati dokumentumok benyújtását követően kezdhetők meg.

A pályázónak a felújítási munka megkezdését írásban (e-mailen: telepuleskep@masodikkerulet.hu vagy postai úton vagy e-Papír rendszeren keresztül) be kell jelentenie a Településképi Bejelentési Osztálynak a kivitelezés megkezdése előtt legalább 5 nappal. A nyertes pályázónak a felújítási munka befejezését írásban be kell jelentenie a Településképi Bejelentési Osztálynak a munka befejezését követő 5 napon belül.

A felújítási munkák befejezését követő 30 napon belül kell benyújtani a pénzügyi elszámolást.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

A pályázat elszámolásának kötelező tartalmi elemei (lehetőleg az alábbi sorrendben összefűzve):

- pénzügyi elszámoló lap (kötelező sablon)

- banki bizonylat a teljes felújítási költség kifizetéséről

- a felújítás költségeire vonatkozó számlák fénymásolati példányai

- kivitelezői szerződés(ek)

- műszaki ellenőri szerződés, valamint a műszaki ellenőr jogosultságának igazolása

- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (kötelező sablon) és az ez alapján az átvevő által kiállított teljesítési igazolás (kötelező sablon)

- a műszaki ellenőr nyilatkozata arról (kötelező sablon), hogy a kiválasztott vállalkozó által benyújtott tételes költségvetést és a kivitelezői szerződés műszaki tartalmát rendben találta, a munkálatok az előírt I. osztályú minőségben megvalósultak, az ajánlatban szereplő egységárak a mindenkori építőipari normatíváknak megfelelnek. A vállalkozói számla benyújtható és kifizethető. (kivéve szakágazati átvétel Havaria pályázatok esetén: pl. MVM, FŐKÉTÜSZ, E-ON).

- felelős műszaki vezető nyilatkozata (kötelező sablon), vagy ha a kivitelező tevékenysége alapján nem szükséges FMV-t alkalmazni, akkor kivitelezői nyilatkozat (kötelező sablon) a munka szakszerű, a záradékolt tervek szerinti megvalósulásáról (kivéve szakágazati átvétel Havaria pályázatok esetén: pl. MVM, FŐKÉTÜSZ, E-ON)

- fotódokumentáció az elkészült munkáról (amelyen személyek nem azonosíthatóak)

- amennyiben releváns:

- építési engedélyezés esetén az építésügyi hatóság által kiadott használatbavételi engedély

- a közüzemi szolgáltatásra vonatkozó munkák esetében a szolgáltató igazolása a munkák megfelelő elvégzéséről (pl. MVM, FŐKÉTÜSZ, E-ON)

- hatósági kötelezés miatt elnyert támogatás esetén a hatósági döntés a kötelezettség teljesítésének igazolásáról

- építési- vagy munkanapló és felmérési napló másolata (ha az építőipari kivitelezési tevékenység építésügyi hatótósági engedélyhez/bejelentéshez kötött vagy közbeszerzés hatálya alá tartozik)

- aláírt megvalósulási tervdokumentáció

- hibajegyzék

- kezelési-karbantartási utasítások

- tételes elszámolás esetén a szerződés mellékletében elfogadott egységárak

Amennyiben a pénzügyi elszámolás során benyújtott számlák végösszege nem éri el a Támogatási Megállapodás 4. pontjában rögzített felújítási összköltség 95%-át, abban az esetben az elnyert támogatás összege is arányosan csökkentésre kerül.

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, a műszaki ellenőri nyilatkozat, a felelős műszaki vezetői nyilatkozat, a kivitelezői nyilatkozat, a teljesítési igazolás és a pénzügyi elszámoló lap esetében kötelező a jelen felhívás 5. számú mellékletét képező sablonokat és pénzügyi útmutatót alkalmazni, amely dokumentáció letölthető az önkormányzat internetes honlapjáról (https://masodikkerulet.hu/node/42031 a Letölthető nyomtatványok pont alatt).

Amennyiben a pályázó és a kivitelező közötti szerződés garanciális visszatartási összeget ír elő, a visszatartott részre vonatkozó támogatás kifizetésére a vállalkozói végszámla kiegyenlítése után kerül sor.

A hiányosan benyújtott pénzügyi elszámolások esetében a Településképi Bejelentési Osztály egy alkalommal hiánypótlási felszólítást küld, amely alapján 15 munkanapon belül a hiányzó dokumentumokat a társasház képviselőjének be kell nyújtania.

Részlegesen befejezett kivitelezésre nem nyújtható be pénzügyi elszámolás csak a pályázatban leírt teljes felújításra.

Pályázati Felhívás 1. számú melléklete

Dokumentum összesítő pályázati szakaszonként

0. Havaria pályázat esetén a munkavégzés előtti tájékoztatás

a) Támogatási kérelem

b) Az illetékes kamarai névjegyzékben szereplő szakértő által készített szakvélemény,

c) Hatósági kötelezés vagy,

d) Közszolgáltató által kiadott felszólítás/kizárás/jegyzőkönyv

e) A beavatkozást igénylő állapotot rögzítő fényképfelvételek

1. Pályázat benyújtásakor

a) Pályázati adatlap

b) Pályázói Nyilatkozat

c) Közgyűlési Határozat vagy jegyzőkönyv

d) Alapító Okirat

e) SZMSZ

f) Tulajdoni Törzslap

g) Térképmásolat - Földhivatali nyilvántartási térkép másolata

h) Településképi bejelentési döntés / Építésügyi hatósági engedély / Műszaki tervdokumentáció/Szakvélemény

i) Műszaki ellenőr jogosultsága

j) 3 db (Havária pályázatnál 1 db) érvényes kivitelezői ajánlat

k) Banki fedezetigazolás/aktuális bankszámla kivonat/hitelszerződés/lakás-előtakarékossági szerződés (kivéve Havária pályázatnál)

l) „O” adóügyi kimutatás

2. Támogatási Megállapodás benyújtásakor

a) 3 db, kitöltött, aláírt eredeti példány Támogatási Megállapodás formanyomtatvány

3. Pénzügyi elszámolás benyújtásakor

a) Pénzügyi elszámoló lap

b) Számlák

c) Banki bizonylatok a kifizetett számla összegek átutalásáról

d) Kivitelezői szerződések

e) Felelős műszaki vezetői nyilatkozat/Kivitelezői nyilatkozat

f) Műszaki ellenőrrel kötött megbízási szerződés

g) Műszaki ellenőr jogosultsága

h) Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

i) Teljesítés igazolás

j) Műszaki ellenőri nyilatkozat/szakágazati átvétel igazolás

k) Fotódokumentáció az elkészült munkáról

l) Építésügyi hatóság által kiadott használatbavételi engedély

Pályázati Felhívás 2. számú melléklete


PÁLYÁZATI ADATLAP - 20... év

A társasházak általános felújításának pénzügyi támogatásáról szóló
11/2023.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól igényelhető társasház felújítási támogatáshoz
A) Általános társasház felújítás Kérjük, jelölje X-szel, hogy mely cél(ok)ra (nyújtja be pályázatát!
1. tetőhéjazat felújítása minden tartozékával együtt (eresz- és lefolyócsatorna, tetőbádogozások, tetőkibúvók) Településképi bejelentési eljárás köteles
2. homlokzat felújítása - függőfolyosókkal, erkélyekkel együtt vagy anélkül Településképi bejelentési eljárás köteles
3. homlokzati és lépcsőházi nyílászáró cseréje, felújítása Településképi bejelentési eljárás köteles
4. közterületi kapu cseréje vagy felújítása
Településképi bejelentési eljárás köteles
B) Élet- és balesetveszély elhárítás Kérjük, jelölje X-szel, hogy mely cél(ok)ra (nyújtja be pályázatát!
1. statikailag állagromlott tartószerkezetek (alapok, főfalak, födémek, függőfolyosók, erkélyek, fedélszék stb.) / támfal felújítása Településképi bejelentési eljárás és Statikai szakvélemény köteles
2. közös tulajdonú kémény felújítása, szabványosítása, kéményseprő járda felújítása vagy cseréje Településképi bejelentési eljárás köteles*
3. gáz- és villamoshálózati probléma / energiaszolgáltatásból való hatósági felszólítás/kizárás Hatósági igazolás, közszolgáltató felszólítás vagy szakértői szakvélemény köteles
A pályázó társasház Minden adat megadása kötelező!
- címe: 102_ Budapest
- adószáma:
- bankszámlaszáma:
- számlavezető pénzintézetének neve:
A pályázó társasház képviselőjének Minden adat megadása kötelező!
- neve (személynév - és cégnév, ha releváns):

- (mobil)telefonszáma:
- postacíme:
- e-mail címe**:

* A TKR 44. § (1) bekezdésében felsorolt építési tevékenységek esetén

** Az esetleges hiánypótlási felszólítás e-mailen keresztül kerül megküldésre!

Társasházi alapadatok
Használatbavétel éve: év
Összes albetét száma: db
- amelyből lakás albetét: db
Tulajdoni hányad megoszlása (alapító okirat szerint)
- magántulajdon: %
- önkormányzati tulajdon: %
Tervezett munkakezdés: 20 év hónap nap
Tervezett munkabefejezés: 20 év hónap nap
Tervezett felújítás összköltsége Ft
Jelen pályázaton igényelt támogatás: Ft
ebből
- banki illetve hitelintézeti igazolással alátámasztott (legalább 75%): Ft
- banki illetve hitelintézeti igazolással nem alátámasztott (legfeljebb 25%): Ft
A II. kerületi Önkormányzattól korábban kapott felújítási támogatás
Év A pályázat megnevezése Összege Formája*
Ft
Ft
Ft

*: vissza nem térítendő vagy kedvezményes hitel vagy egyéb (részletezendő)

A társasház helyi vagy műemléki védettsége
Műemlék (országos/fővárosi/kerületi): Helyi védett (fővárosi/kerületi): Nem védett:

A munkálatok indokoltsága, a fennálló helyzet bemutatása:

Ütemezés:

Munkálat leírása Kezdet Befejezés

Budapest, 20__. ............... hó ...... nap

pályázó képviselő aláírása
PH

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA

Alulírott ......................................................... - a pályázati eljárásban való képviseletre és szerződéskötésre megbízott - nyilatkozik, hogy

- a rendeletben és a Pályázati felhívásban közölt feltételeket elfogadja,

- a társasházi elszámolások a társasház megalakulása előtti épületkezelővel lezárultak,

- a társasház az elnyert támogatás kifizetését követő két évben az önkormányzati rendeletekben foglaltakkal ellentétes (jogsértő) tevékenységet nem végez,

- a pályázati anyaghoz benyújtott valamennyi dokumentum tartalma a valóságnak megfelel, a dokumentumok másolata az eredetivel mindenben megegyező,

- a társasház képviselője által hiányosan benyújtott pályázatoknál egy alkalommal lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására a Településképi Bejelentési Osztály elektronikus úton megküldött hiánypótlási felszólítása alapján, a felszólítástól számított legfeljebb 15 munkanapon belül. Pályázó tudomásul veszi, hogy a határidőn túl hiánypótlásként beérkező dokumentumok érdemi elbírálására nem kerül sor, emiatt pályázatuk elutasításra kerül,

- A társasházközösségnek tudomása van arról, hogy az a társasház, amelyik a pályázati anyagában az elbírálás szempontjából jelentős tényt vagy körülményt elhallgat vagy valótlanul ad elő, a pályázatból kizárható, illetve a már elnyert támogatást egy összegben, a folyósítás időpontjától számított késedelmi kamattal köteles visszafizetni, továbbá 2 évre kizárásra kerül a pályázati rendszerben történő indulásból. (Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2023.(......) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról 7. §-a).

Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

................................................................
pályázati eljárásban való képviseletre és
szerződéskötésre megbízott aláírása

Pályázati Felhívás 3. számú melléklete

T Á M O G A T Á S I M E G Á L L A P O D Á S
a 20..... évi vissza nem térítendő támogatás folyósításáról

amely készült a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, mint átadó (képviseli: a polgármester, cím: 1024 Budapest, II. Mechwart liget 1.), valamint a

102_ Budapest II. kerület .................................................................................... utca / út / tér / ___________________ ...... házszám alatti társasház, képviseli (név és cégnév): ..................................................................................................... cím: ____ .............................. ................................................................... utca / út / tér / ______________ ...... házszám) közös képviselő, mint átvevő között, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatást a kerületi társasházak felújításának támogatására kiírt pályázat eredményeként a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága ............... számú határozatában hagyta jóvá.

2. A pályázatban megjelölt munkálatok rövid felsorolása:

............................................................................................................

3. A kivitelezés várható kezdete: 20__. év __________ hó __. nap

várható befejezése: 20__. év __________ hó __. nap

4. A felújítás tervezett teljes bruttó költsége (6.III.sor, Összesen oszlop): ......................Ft

5. A jóváhagyott támogatás összege (6.II.sor, Összesen oszlop): ....................... Ft

6. A teljes költség forrásonkénti megoszlása és évenként tervezett felhasználása:

Forrás Tervezett felhasználás évenként (Ft)
20..... 20.... 20.... Összesen
I. A társasház saját forrása:
II. Jelen pályázaton elnyert támogatás:
III. Összesen:

7. Az átvevő bankszámlájának (vagy számlavezető bankjának) megnevezése, száma:

................................. megnevezés, számlaszám: ...............-...............-...............

8. A 2. pontban megjelölt felújítási munkákra vonatkozó 5. pont szerint jóváhagyott támogatást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Számviteli Osztálya folyósítja a 9. pont szerint benyújtott bizonylatok alapján - a benyújtást követő 60 napon belül - amennyiben a benyújtott bizonylatokkal kapcsolatban kifogás nem merült fel.

9. A felújítási munkálatok befejezését követő 30 napon belül be kell nyújtani a Pénzügyi Elszámolás dokumentációját (Pályázati Felhívás 5. számú melléklete).

Az elszámolás mellékletei:

- pénzügyi elszámoló lap (kötelező sablon)

- banki bizonylat a teljes felújítási költség kifizetéséről

- a felújítás költségeire vonatkozó számlák fénymásolati példányai

- kivitelezői szerződés(ek)

- műszaki ellenőri szerződés, valamint a műszaki ellenőr jogosultságának igazolása

- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (kötelező sablon) és az ez alapján az átvevő által kiállított teljesítési igazolás (kötelező sablon)

- a műszaki ellenőr nyilatkozata arról (kötelező sablon), hogy a kiválasztott vállalkozó által benyújtott tételes költségvetést és a kivitelezői szerződés műszaki tartalmát rendben találta, a munkálatok az előírt I. osztályú minőségben megvalósultak, az ajánlatban szereplő egységárak a mindenkori építőipari normatíváknak megfelelnek. A vállalkozói számla benyújtható és kifizethető. (kivéve szakágazati átvétel Havaria pályázatok esetén: pl. MVM, FŐKÉTÜSZ, E-ON).

- felelős műszaki vezető nyilatkozata (kötelező sablon), vagy ha a kivitelező tevékenysége alapján nem szükséges FMV-t alkalmazni, akkor kivitelezői nyilatkozat (kötelező sablon) a munka szakszerű, a záradékolt tervek szerinti megvalósulásáról (kivéve szakágazati átvétel Havaria pályázatok esetén: pl. MVM, FŐKÉTÜSZ, E-ON)

- fotódokumentáció az elkészült munkáról (amelyen személyek nem azonosíthatóak)

- amennyiben releváns:

- építési engedélyezés esetén az építésügyi hatóság által kiadott használatbavételi engedély

- a közüzemi szolgáltatásra vonatkozó munkák esetében a szolgáltató igazolása a munkák megfelelő elvégzéséről (pl. MVM, FŐKÉTÜSZ, E-ON)

- hatósági kötelezés miatt elnyert támogatás esetén a hatósági döntés a kötelezettség teljesítésének igazolásáról

- építési- vagy munkanapló és felmérési napló másolata (ha az építőipari kivitelezési tevékenység építésügyi hatótósági engedélyhez/bejelentéshez kötött vagy közbeszerzés hatálya alá tartozik)

- aláírt megvalósulási tervdokumentáció

- hibajegyzék

- kezelési-karbantartási utasítások

- tételes elszámolás esetén a szerződés mellékletében elfogadott egységárak

10. A vissza nem térítendő támogatás a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntésében foglaltak szerint vehető igénybe. A Megállapodás 3. pontjában a közös képviselő által vállalt befejezési határidő a megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap lehet. E határidőn túl támogatás nem folyósítható.

11. Az átvevő kijelenti, hogy a felújítással kapcsolatos valamennyi fő- és járulékos kérdésben önállóan áll helyt, ide értve különösen a kivitelezővel/vállalkozóval szembeni jogvitáit.

12. Az átvevő kijelenti, hogy a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattól igényelhető pénzügyi támogatás részletes pályázati feltételeit tudomásul veszi, és az abban foglaltakat elfogadja.

13. A kivitelezési munkálatok megkezdését és befejezését a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló...../2023.(......) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzathoz be kell jelenteni, valamint a felújítás megkezdésétől számított 1 éven át a Pályázati Felhívás 4. számú mellékletét képező sablon felhasználásával készült táblát a felújítás helyszínén ki kell helyezni.

14. Jelen háromoldalas megállapodás három, egymással mindenben megegyező példányban kerül aláírásra.

Jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg a társasházak felújításának pénzügyi támogatásával rendelkező jogszabályok az irányadók. E megállapodás teljesítéséből származó esetleges vitáikat szerződő felek konszenzussal kívánják rendezni és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.

Budapest, 20....... __________ hó __. nap Budapest, 20....... __________ hó __. nap
Budapest II. kerületi Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
társasház képviseletében: Polgármestere megbízásából:
................................ ..................................
képviselő / meghatalmazott Épített Környezetért Felelős Igazgatóság
cégszerű aláírása igazgató

Pályázati Felhívás 4. számú melléklete

- A támogató szervezet neve:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

- A támogatott társasház címe / lakásszövetkezet neve, címe:

102_ Budapest II. kerület _________________________________

- Támogatott társasház képviselőjének neve:

___________________________________

- A támogatás konstrukciója:

Általános társasház-felújítási támogatás

- Támogatott munkálatok megnevezése:

_______________ Ft

- Önkormányzati támogatás összege:

_______________ Ft

- Támogatási szerződés megkötésének időpontja:

20__. __________ __.

A felújítást Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat támogatta

Pályázati Felhívás 5. számú melléklete

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYŐKÖNYV

Tárgy:

Helyszín: 102_ Budapest

Dátum: 20__. __________ hó ___. nap

Jelen vannak Átvevő részéről

Társasház képviselője:

Társasház által megbízott műszaki ellenőr:

Jelen vannak Átadó részéről

Kivitelező vállalkozó képviselője:

________________________________________________________________________

1. Az elvégzett munka rövid leírása és a befejezés tényének rögzítése:

2. A hiánymentes készültség meghatározása (pályázati anyagban vagy árajánlatban szereplő műszaki tartalomnak megfelel a megvalósult beruházás / nem felel meg):

3. Amennyiben hiba állt elő, póthatáridő megadása (nem volt hiba / volt hiba - póthatáridő meghatározása, hibalista mellékelése):

4. Kötbér alkalmazására szükség volt-e? (nem volt kötbér / volt kötbér - oka):

5. Amennyiben volt csúszás, de kötbér nem, a kötbér érvényesítés elmaradásának indoklása (pl.: vis maior):

6. A munkaterület hibamentes további igény nélküli visszavétele (munkaterületet hibamentesen, kitakarítva, rendeltetés szerinti használatra, további igény nélkül visszaveszi / nem veszi vissza, ennek oka, határidő kijelölése újbóli átvételre):

7. Az egyéves garanciális bejárás időpontjának megnevezése (dátum meghatározása, garancia időszakának meghatározása):

8. Szabványokra való hivatkozás (a kivitelezés a helyi és szakhatósági előírásoknak, valamint a magyar szabványnak megfelelő I. osztályú minőségben készült el):

9. Jótállási idő a társasház és a vállalkozó által kötött szerződés alapján:

10. Kezelési-karbantartási utasítások (át lett adva, mellékelve / nem volt szükséges, nem lett átadva):

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

................................................... ....................................................
társasház képviselőjének aláírása kivitelező vállalkozó képviselőjének aláírása

...................................................
műszaki ellenőr aláírása

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

Alulírott ................................................................................................... , mint a tárgyi munkálatok műszaki ellenőre nyilatkozom, hogy a 102_ Budapest, II. kerület ...................................................................................................... cím alatti társasház/lakásszövetkezet, ..................................................................... témájú felújítási munkálatai a benyújtott pályázati dokumentációban meghatározott műszaki tartalommal, a kivitelezési szerződésben előírt I. osztályú minőségben valósultak meg, amelyet leellenőriztem. A vállalkozói számla benyújtható és kifizethető.

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

.................................
műszaki ellenőr aláírása

.................................
kamarai nyilvántartási száma

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott ...................................................................................................... felelős műszaki vezető nyilatkozom, hogy a 102_ Budapest, II. kerület ............................................................................................................ cím alatti társasház................................................ témában elvégzett felújítási munkálatai

- a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően valósultak meg;

- az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a tartószerkezeti és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen kerültek elvégzésre a kivitelező által;

- során alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. §-a által meghatározott követelményeknek (állékonyság és mechanikai szilárdság; tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; biztonságos használat és akadálymentesség; zaj és rezgés elleni védelem; energiatakarékosság és hővédelem; az élet- és vagyonvédelem; természeti erőforrások fenntartható használata) megfelelnek;

- során az építési munkaterületen keletkezett építési/bontási hulladékot az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a jogszabályban foglaltak szerint elszállították;

- eredményeképpen az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Egyéb vélemény:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

....................................
felelős műszaki vezető aláírása

....................................
jogosultsági száma

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott...................................................(név).........................................................(cím), mint........................................................................(cég neve)... .................................... (cég címe) ügyvezetője/képviselője nyilatkozom, hogy a 102.......Budapest„II.kerület......................................................................................................(cím) alatti társasház................................................ témában elvégzett felújítási munkálatai

- a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően valósultak meg;

- az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a tartószerkezeti és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen kerültek elvégzésre;

- során alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. §-a által meghatározott követelményeknek (állékonyság és mechanikai szilárdság; tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; biztonságos használat és akadálymentesség; zaj és rezgés elleni védelem; energiatakarékosság és hővédelem; az élet- és vagyonvédelem; természeti erőforrások fenntartható használata) megfelelnek;

- során az építési munkaterületen keletkezett építési/bontási hulladékot az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a jogszabályban foglaltak szerint elszállították;

- eredményeképpen az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Egyéb vélemény:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

....................................
ügyvezető/vállalkozó

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megrendelő: ................................................................................................

Vállalkozó/megbízott: .....................................................................................

Tárgy: Teljesítés igazolás

A ............................................. és a ............................................. alulírott megbízott képviselője a felek által megkötött és az érvényben lévő vállalkozási/megbízási szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítését megvizsgálták és megállapították, hogy a ........................................................................ munkálat teljesítését a vállalkozó ....................................... dátummal teljesítette. Az elvégzett feladat teljesítése alapján ........................ Ft + ........................ Ft ÁFA, azaz bruttó ........................ Ft összegű számla benyújtható.

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

............................................... .........................................
megrendelő aláírása vállalkozó / megbízott aláírása

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÓ LAP

1. A pályázó társasház címe:

2. Rövid szakmai beszámoló (a felújítás rövid leírása):

3. Pénzügyi elszámolás az alábbiak szerint:

Számla teljesítésének ideje Számla száma Számla tartalma szövegesen Pályázati támogatásból felhasznált összeg (Ft) Önrész összege
(Ft)
Számla végösszege (Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
M I N D Ö S S Z E S E N:

4. Nyilatkozat:

Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal (a megfelelő rész aláhúzandó):

rendelkezem. nem rendelkezem.

5. Az elszámolás hitelesítése:

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatott cél megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok valódiak, hitelesek, másolatuk az eredetivel megegyezik.

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

....................................
a pályázó szervezet képviselőjének aláírása

P. H.

Tudnivalók a támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi elszámolás elkészítéséhez

- A pénzügyi elszámolás az előírt formában, minden adat feltüntetésével fogadható el.

- Az elszámolás, illetve az esetleges hiánypótlás határidejét be kell tartani.

- Támogatást csak a támogatási szerződésben megjelölt célokra lehet felhasználni. A számla (kiadás) teljesítésének és a kifizetés időpontjának a támogatási szerződésben megjelölt, támogatási időszakon belül kell lennie.

- A pénzügyi elszámolás készítésekor a támogatási szerződés szerinti támogatás teljes összegével és az elvárt önrésszel is el kell számolni.

- Amennyiben a szervezet ÁFA levonási joggal rendelkezik, a számlák nettó értéke számolható el a támogatás terhére.

- Minden beküldött számlát szerepeltetni és sorszámozni kell a fenti táblázatban.

- Az elszámoláshoz benyújtott számlák mellé, minden esetben csatolni szükséges a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok másolatát, amelyek lehetnek

- átutalás esetén: bankszámlakivonat vagy internetes számlatörténet, ahol fel kell tüntetni a kifizetett számla számát

- készpénzes számla esetén: kiadási pénztárbizonylat (a kapcsolódó számla számát fel kell tüntetni a bizonylaton, valamint fontos, hogy a készpénzt felvevő/átvevő személy a szervezet egy tagja, vagy megbízottja legyen.

- A bizonylatok minden oldalát fontos lemásolni, ügyelve arra, hogy semmilyen adat ne maradjon le róla. Az elszámolás során hiányosan kitöltött, olvashatatlan, nem eredeti aláírással vagy nem szabályos aláírással benyújtott számviteli bizonylat másolat nem fogadható el.

- Ha az ellenőrzés úgy ítéli meg, akkor a jelen tájékoztatóban leírt ellenőrzésen túl az eredeti bizonylatot és annak eredeti könyvelésben való szerepeltetését, valamint a fizikai teljesítést akár a helyszínen is megtekintheti az Önkormányzat. (2011. évi CXCV. törvény 54. §)

Általános indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról új rendeletet alkot, és egyben hatályon kívül helyezi a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletét a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról.

Az új rendelet megalkotásának indoka a pályázati kiírás pontosítása, az ügykezelés hatékonyabbá tétele.