Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet végrehajtását a betét lekötés okozta halmozódás nélkül 31 997 838 029 Ft bevételi, 25 462 007 098 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen a melléklet 1. számú táblája tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a melléklet 2. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a melléklet 3. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi maradványát 6 535 830 931 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a melléklet 19. számú tábla 1. oldala, valamint intézményenkénti részletezésben a melléklet 19. számú tábla 2. oldala tartalmazza.

3. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai” a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesített, és az Egészségügyi Szolgálat 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a melléklet 4. számú tábla tartalmazza.

(2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai”, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesített, és az Egészségügyi Szolgálat 2022. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a melléklet 5. számú tábla tartalmazza.

(3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2022. évi kiadási, és létszám előirányzatainak teljesítését a melléklet 6. számú tábla tartalmazza.

(4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2022. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a melléklet 7. számú tábla tartalmazza.

(5) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2022. évi céljellegű kiadási előirányzatainak teljesítését a melléklet 8. számú tábla tartalmazza.

(6) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” címen belül megtervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítését a melléklet 9. számú, átvételeinek teljesítését a 10. számú tábla tartalmazza.

(7) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az “Önkormányzat feladatai” támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítését a melléklet 11. számú tábla, átvételeinek teljesítését a 12. számú tábla tartalmazza.

(8) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” címen belül megtervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések teljesítését a melléklet 13. számú tábla tartalmazza.

(9) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi felújítási előirányzatainak teljesítését a melléklet 14. számú tábla tartalmazza.

(10) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi beruházási előirányzatainak teljesítését a melléklet 15. számú tábla tartalmazza.

4. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatának maradványait a melléklet 16. számú tábla tartalmazza.

(2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi pénzkészlet változását a melléklet 17. számú tábla tartalmazza.

(3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évben meghatározott 2023. évi kötelezettségvállalások felső határát a melléklet 17. számú tábla tartalmazza.

5. § A Polgármester tájékoztatásul az Önkormányzat zárszámadási rendelete előterjesztésének kötelező mellékleteként az alábbi mérlegeket és kimutatásokat mutatja be.

a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján,

b) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatását,

c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

d) a közvetett támogatásokat (az adóelengedést, az adómentességet) jogcímenként, a támogatás összege szerinti bontásban,

e) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedések alakulását,

f) az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek alakulását,

g) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló részletes adatokat jelen rendelet 1. mellékletében található táblák tartalmazzák.

7. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18 órakor lép hatályba.

Örsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2023. május 30-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2023. május 31. 18.00 óra.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2023. május 31.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet

Táblák