Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján, egységes alapelvek szerint meghatározza az Önkormányzat kulturális feladatait, azok ellátásának formáját, módját és finanszírozásának elveit.

A rendelet személyi hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a II. kerületi helyi közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közművelődési szolgáltatókra,

b) az Önkormányzat tulajdonában lévő, a közművelődési feladatok ellátásában közreműködő gazdasági társaságra, az Önkormányzat közösségi színtereire,

c) azokra a nem önkormányzati közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, gazdasági társaságokra, társulásokra és magánszemélyekre, amelyekkel (akikkel) az Önkormányzat Képviselő-testülete – a kerület közművelődését gazdagító tevékenységek, szolgáltatások, feladatok ellátására – külön közművelődési megállapodást köt,

d) a közművelődési szolgáltatást igénybe vevő polgárokra.

A közművelődési szolgáltatások ellátásának alapelvei

3. § (1) Az Önkormányzat a törvényben előírt, valamint e rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) útján látja el. A Társaság a tevékenységét közművelődési megállapodás alapján végzi.

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését.

(3) A Társaság az Önkormányzat kulturális létesítményeinek, termeinek bérleti díját, valamint szolgáltatásainak díját kedvezményesen vagy piaci áron kínálja. A bérleti díj megfizetése alól jogszabályi felhatalmazás esetén adhat mentességet.

(4) A Közművelődési megállapodás melléklete szerinti programok lebonyolítására, szervezésére térítésmentesen biztosít lehetőséget.

(5) Az Önkormányzat és a Társaság biztosítja, hogy a kerület lakói a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.

Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

4. § (1) Az Önkormányzat kötelező feladata a (2) bekezdésben megjelölt közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, biztosítása.

(2) Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások az alábbiak:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Az Önkormányzat közművelődési feladatai

5. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése;

b) a kerület szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelése, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése, a kerületi lakosok életminőségének javítása;

c) a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése helytörténeti gyűjtemény működtetésével, helytörténeti kiadvány megjelentetése;

d) kiállítóhelyek biztosítása a kerületben élő vagy alkotó képzőművészek számára;

e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartása, a nemzetiségi önkormányzatok kulturális eseményeinek segítése;

f) a kerületi nagyrendezvények méltó megszervezése, megemlékezés a nemzeti és állami ünnepekről;

g) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez, az igényekhez alkalmazkodó színes és változatos lehetőségek, rendezvények szervezése, a helyi művelődési, művészeti és közösségi élet segítése, anyagi és infrastrukturális lehetőségeinek megteremtése, közművelődési színtér biztosítása;

h) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;

i) a képző-, ipar- és fotóművészet, a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához tanfolyamok, bemutatók és kiállítások szervezése, fellépési alkalmak biztosítása;

j) a különböző életkorú és értékrendű civil közösségek művelődési szándékainak igény és lehetőség szerinti segítése, működésük pályázati úton való támogatása, tevékenységükhöz közösségi színtér vagy közművelődési intézményi szolgáltatások biztosítása;

k) a kerületi gyermek- és diákönkormányzat befogadása, működésének segítése, rendezvényeik, képzéseik segítése;

l) a testvérvárosi kapcsolatrendszer kulturális célú kiterjesztése annak érdekében, hogy művészeti értékeink több színtéren bemutatkozhassanak;

m) az Önkormányzat közművelődési színterein a művelődéshez, az alkotó tevékenységek elősegítéséhez és a rekreációhoz megfelelő szakmai infrastruktúra és szakemberek biztosítása;

n) a kerületi lakosságnak kulturális szolgáltatások nyújtása;

o) köztéri alkotások, szobrok, emléktáblák állítása.

(2) A megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy:

a) a közművelődési programokat eljuttassa a helyi sajtónak;

b) a programok megjelenjenek az Önkormányzat és a Társaság honlapján;

c) a Társaság által szervezett programokat plakátokon, szórólapokon tegyék közzé és műsorfüzeteiket juttassák el a lakossághoz.

(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatait középtávú kulturális koncepció és cselekvési terv alapján látja el. Ennek tartalmát az Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési feladatokat ellátó Társasággal, a II. kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel egyeztetve határozza meg.

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

6. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési színterek:

a) Társaság székhelye (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.);

b) Társaság telephelyei:

ba) Marczibányi téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.),

bb) Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Budapest, Templom utca 1–10.),

bc) Hidegkúti Horgásztó (1028 Budapest, Temető utca 65.),

bd) Berczik Sára Budai Táncklub (1027 Budapest, Kapás utca 55.),

be) Vízivárosi Galéria (1027 Budapest, Kapás utca 55.),

bf) 1024 Budapest, Baka utca 5. földszint 4.;

c) Társaság tulajdonában lévő telephely: Hidegkúti Községháza (1028 Budapest, Hidegkúti út 216.).

7. § A Társaság a közművelődési megállapodásban meghatározott napi és heti nyitva tartásban köteles biztosítani az e rendeletben meghatározott alaptevékenységet, a térítésmentes szolgáltatások mértékét.

8. § A Társaság szakmai tevékenységét a jogszabályban meghatározott végzettségű, illetve szakképesítésű, közművelődési szakemberek alkalmazásával végzi. A közművelődési szakemberek munkáját gazdasági, műszaki, technikai, fizikai alkalmazottak és szakértők segítik.

9. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a kerület területén működő, nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel;

b) a kerületi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú civil szervezetekkel;

c) a kerületi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal;

d) az egyházakkal;

e) a nemzetiségi önkormányzatokkal;

f) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális térségi intézményekkel.

10. § Az Önkormányzat a jogszabályok keretei között felügyeli és ellenőrzi az általa alapított Társaságot.

Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozása

11. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetési támogatás, saját bevétel, valamint más pályázati pénzeszközök.

(2) Az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében külön költségvetési soron határozza meg, hogy a Társaság részére az átadott feladatok ellátásért milyen mértékű támogatást biztosít.

(3) Az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében közművelődési támogatást biztosít a közművelődési tevékenység pályázati úton történő támogatására.

(4) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása, céljainak megvalósítása érdekében helyi székhelyű kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket évente pályázati úton, pénzügyi támogatásban is részesíthet.

(5) A pályázat kiírására és elbírálására az éves költségvetési rendelet hatályba lépését követően kerül sor.

(6) Az Önkormányzat által kulturális, közművelődési célra biztosított támogatások, pályázati források felhasználásának ellenőrzéséről az illetékes bizottsága útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

12. § * 

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Örsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző