Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Szent Erzsébet-Pro Bono Budáért Díj alapításáról és adományozásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Szent Erzsébet-Pro Bono Budáért Díj névvel díjat alapít. A Szent Erzsébet-Pro Bono Budáért Díjnak a célja, hogy elismerje azon fizetség vagy egyéb ellenszolgáltatás nélküli munkát végző személyek teljesítményét, akik olyan tartós és kiemelkedő tevékenységet végeztek, amellyel jelentősen hozzájárultak Budapest II. kerülete egészének vagy egy részének fejlődéséhez, vagy a kerületi lakosság életminőségének javításához; valamint magatartásuk példaértékű a kerület lakosai és a közösség számára egyaránt.

2. § (1) A Szent Erzsébet-Pro Bono Budáért Díj a (3) bekezdés szerinti pénzösszeg, valamint egy emlékérem/plakett, amelynek hátoldalán az adományozás évszámát és a díjazott nevét kell megjeleníteni. A díjat a Képviselő-testület ítéli oda.

(2) A Szent Erzsébet-Pro Bono Budáért Díjban minden évben egy fő részesülhet.

(3) A Szent Erzsébet-Pro Bono Budáért Díj összege nettó 250.000 Ft/fő. A díj összege az adományozott személy bankszámlájára kerül átutalásra.

(4) A díj átadására minden év december 5-én, az önkéntesek nemzetközi világnapján kerül sor.

(5) A díjazottak személyére minden év szeptember 30-ig javaslatot tehetnek:

a) II. kerületi székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek,

b) bármely kerületi választópolgár.

(6) A díjazottak személyére történő javaslattételi lehetőségre minden évben legkésőbb augusztus 31-ig fel kell hívni a kerületi lakosság figyelmét a Budai Polgár című önkormányzati lapban.

(7) A Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság minden év október 31-ig összegzi a javaslatokat és az általa elfogadott bírálati szempontrendszer alapján írásos előterjesztést készít a javasolt személyekről a Képviselő-testület részére. Az előterjesztés elkészítése előtt belátása szerint kikérheti más bizottságok véleményét, illetve külső szakértőt is igénybe vehet.

(8) A díjazott nevét a Budai Polgár című önkormányzati lapban, valamint az Önkormányzat honlapján és közösségi oldalán a díjátadást követően meg kell jelentetni.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Örsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2023. december 14-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2024. január 1.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

dr. Szalai Tibor
jegyző