Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

egyes kerületi helyi értékek ideiglenes védelméről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)–(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (1)–(3) bekezdései szerinti helyi közérdek alapján, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) 9/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ideiglenes helyi védelmet rendel el az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokra.

(2) Az ideiglenes helyi védelem alatt álló ingatlanokon a TKR 9/A. § (3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell.

(3) Az ideiglenes helyi védelem a TKR 9/A. § (4) bekezdésében meghatározott időben, de legkésőbb 2025. február 24-én megszűnik.

2. § E rendelet területi hatálya Budapest II. kerület területén az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokra terjed ki.

3. § * 

4. § Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

Örsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2024. február 22-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2024. február 24.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2024. február 23.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet a 7/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A kerületi ideiglenes helyi védett értékek jegyzéke

Sorszám Cím HRSZ
1 Borbolya u. 6. 13004/3
2 Csévi utca 4/b 11927/2
3 Érmelléki u. 3. 12087
4 Érmelléki u. 10. 12059
5 Gábor Áron u. 40. 12333/2
6 Gül baba utca 7. 14500
7 Gül baba utca 12. 13449
8 Gül baba utca 14. 13450
9 Hárshegy (kilátó) 011197/17
10 Herman Ottó u. 2/a 12043/13
11 Herman Ottó u. 2/b 12043/14
12 Herman Ottó u. 47. 12288/2
13 Kondorkert utca 9. 11715/5
14 Nagyajtai u. 9/a 11514/78
15 Nagyajtai u. 9/b 11514/77
16 Nagyajtai u. 10. 11514/66
17 Nagyajtai u. 11. 11514/11
18 Nagyajtai u. 12. 11514/65
19 Pasaréti út 14. 13043/26
20 Pentelei Molnár u. 8. 15365/17
21 Rhédey u. 8. 13043/27
22 Szpáhi u. 17. 12636/3
23 Templom utca 11. 54279
24 Törökvész út 78/a 12523/3