Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi alapellátás támogatásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) – a rendelkezésére álló pénzügyi források figyelembevételével – a háziorvosi alapellátás hatékonyságának, prevenciós kapacitásának, eredményességének növelése céljából a háziorvosi szolgáltatók eszközparkjának bővítéséhez, fejlesztéséhez kíván segítséget nyújtani pénzbeli támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtásával.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya az Önkormányzattal egészségügyi feladat-ellátási szerződésben álló, területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató) terjed ki.

3. A támogatás felhasználási köre

3. § (1) A támogatást közvetlen a betegellátást szolgáló adott egészségügyi alapellátás biztosításához indokolt körbe tartozó új műszer, gép, gyorsdiagnosztikai eszköz (a továbbiakban: egészségügyi eszköz) vásárlásához, vagy a már meglévő egészségügyi eszköz kapacitásának bővítéséhez, korszerűsítéséhez (a továbbiakban együtt: egészségügyi eszköz beszerzés) lehet nyújtani.

(2) Amennyiben a háziorvosi szolgáltató az egészségügyi eszköz beszerzéséhez banki vagy pénzintézeti hitel vagy kölcsönszerződést köt, a támogatás az önrész igazolásához kizárólag abban az esetben használható fel, ha az egészségügyi eszköz tulajdonjogát a háziorvosi szolgáltató szerzi meg.

4. § (1) Az egészségügyi eszközök beszerzési költsége nem haladhatja meg az azonos szakmai és műszaki tartalmú egészségügyi eszközök átlagos bekerülési költségét, piaci árát.

(2) Az egészségügyi eszközt a háziorvosi szolgáltató köteles a saját működése során hasznosítani.

(3) Az egészségügyi eszköz tulajdonjogának átruházására, vagy használatba adására a beszerzésétől számított öt éven belül kizárólag a háziorvosi szolgáltató elidegenítésével együtt kerülhet sor, ha az új háziorvosi szolgáltató vállalja az egészségügyi eszközök további üzemeltetését.

(4) Az egészségügyi eszközt a háziorvosi szolgáltatónak a tárgyi eszköz könyvelésébe fel kell vezetnie.

4. A támogatás formája és mértéke

5. § (1) Támogatás pályázati úton nyerhető el.

(2) A támogatás formája egyösszegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. A háziorvosi szolgáltató a támogatás összegének pályázati célnak megfelelő felhasználását köteles az Önkormányzat részére a pályázati felhívásnak megfelelő módon és határidőben igazolni.

(3) A támogatás mértéke a pályázatban megjelölt eszköz bruttó vételárának legfeljebb 70%-a, de nem haladhatja meg pályázatonként az 500 ezer forintot.

(4) A támogatás éves keretösszegét az Önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendelete határozza meg és a pályázat a költségvetési rendelet elfogadását követően kerül kiírásra.

(5) A pályázatokat az Önkormányzat Költségvetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) írja ki és bírálja el.

(6) A Bizottság a (4) bekezdés szerinti keretösszeget meghaladóan támogatást nem ítélhet meg.

(7) A Bizottság jogosult a pályázatban igényelt összegtől alacsonyabb összegű támogatást megítélni.

(8) A Bizottság az előkészítő munkába tanácskozási joggal a pályázat tárgya szerinti illetékes szakértőket vonhat be.

(9) A pályázatok elbírálására a pályázati határidő lejáratát követően kerül sor. A bírálati szempontokat a pályázati kiírásban kell meghatározni.

6. § A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemei tekintetében az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló Budapest II. Kerületi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

7. § (1) A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt, melyet a polgármester ír alá.

(2) A támogatási szerződés tartalmazza a szerződést kötő feleket, a támogatás összegét és célját, a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendjét, a támogatás átutalásának a feltételeit, ellenőrzési jogosultságokat, tájékoztatási és visszafizetési kötelezettségeket.

5. Záró rendelkezések

8. § * 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Örsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2024. március 26-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2024. március 28.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2024. március 27.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet a 8/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez *