Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2000. (III. 1.) sz. rendelete

a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 26/1997. (XII. 22.). sz. rendelete (a továbbiakban: R) módosításáról

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § A R.3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) vagyon: az az ingatlan, jármű, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz, készpénz, takarékbetét, értékpapír, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

A) Szociális ellátásoknál:

külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötvenszeresét meghaladja. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy lakik;

B) Gyermekvédelmi ellátásoknál:

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének huszonötszörösét, vagy

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét

meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező megélhetésének feltételeit. Nem tekinthető vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő, vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.”

A R. 3. § (2) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás.”

Eljárási rendelkezések

2. § A R. 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A szociális és gyámügyi igazgatási ügyben megkeresett szerv és a szakhatóság a megkeresésnek 10 napon belül köteles eleget tenni.

(2) Az önkormányzati hatósági ügyekben a szociális és gyámügyi hatáskört gyakorló szerv vezetője az eljárási határidőt - indokolt esetben - egy ízben, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.”

A R. 5. § (2) bekezdésében a „Gyámügyi Részlegnél” kifejezés helyébe „Gyámügyi Csoportjánál” kifejezés kerül.

A R. 5. § (4) bekezdésben a „Humánszolgáltató Iroda” kifejezés helyébe az „Oktatási Kulturális és Sport Iroda” kifejezés kerül.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

A R. 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjából a „szociális” szó kimarad.

II. fejezet

Pénzbeli ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

3. § A R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A polgármester a gyermeket rendszeres támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a 3. § (1) bek. B) pontjában meghatározott értéket.”

A R. 9. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(4) bekezdések számozása (5)-(7) bekezdésre módosul:

„(2) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Amennyiben hivatalos tudomás, vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelem-nyilatozatban szereplő adatoknak, a vagyoni helyzetet vizsgálni kell. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

(3) A polgármester a rendszeres támogatás iránti kérelmet elutasítja, ha a (2) bekezdésben megjelölt személyek együttesen, vagy külön-külön a 3. § (1) bek. B) pontjában meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek.

(4) Azon tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek után, akire tekintettel a tárgyév szeptember hónapjában rendszeres támogatást folyósítanak - kormányrendeletben meghatározott mértékű - egyszeri támogatás jár. Az egyszeri támogatás összegét a szeptember hónapban esedékes rendszeres támogatás folyósításával egyidejűleg kell kifizetni”

A R. 9. § (5) bekezdése sorszáma 10. § (1) bekezdésre változik, melynek bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Csak különösen indokolt esetben állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátásként:”

A R. 9. § (6) bekezdése 10. § (2) bekezdésre változik.

A R. 10. § (1) bekezdés sorszáma (3) bekezdésre változik, míg a (2) bekezdés kimarad.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

4. § A R. 11. § (2) bekezdése kimarad.

A R. 11. § (3) bekezdés sorszáma (2) bekezdésre változik.

A R. 11. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben - az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára - a (2) bekezdésben megjelölt felső határtól el lehet térni, melyről a Képviselőtestület minősített többséggel dönt.”

Átmeneti segély

5. § A R. 17. § (2) bekezdés kimarad, egyidejűleg a (3) bekezdés sorszáma (2) bekezdésre változik.

A R. l7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben - az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára - a (2) bekezdésben megjelölt felső határtól el lehet térni, melyről a Képviselőtestület minősített többséggel dönt.”

Rendszeres szociális segély

6. § A R. 22. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki

a) a 18. életévét betöltötte és aktív korú, továbbá

aa) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy

ab) vakok személyi járadékában részesül, illetőleg

ac) fogyatékossági támogatásban részesül,”

A R. 22. §(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában aktív korú nem foglalkoztatott személynek minősül az, aki

a) a munkanélküli járadék, illetőleg a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamát kimerítette, vagy

b) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző kettő évben a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzattal, vagy a megyei, fővárosi munkaügyi központtal (a továbbiakban munkaügyi központ), illetőleg annak kirendeltségével legalább egy év időtartamig együttműködött és kereső tevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát.”

A R. 22. § (4) bekezdés bevezető mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Nem állapítható meg rendszeres szociális segély, illetőleg a megállapított ellátást meg kell szüntetni annak”

A R. 22. §(4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) az aktív korú nem foglalkoztatott személynek, aki

ba) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően folyósított jövedelempótló támogatásának időtartama alatt az önkormányzattal, illetőleg a munkaügyi központtal nem működött együtt,

bb) a rendszeres szociális segély megállapítását megelőzően, valamint a segély folyósításának időtartama alatt nem működött együtt,

bc) katonai szolgálatot teljesít,

bd) az Flt szerinti munkanélküli járadékra jogosultságot szerzett,

be) kereső tevékenységet folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést.”

A R. 22. §(5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendszeres szociális segély mértékét úgy kell megállapítani, hogy:)

„a) a 67%-ban rokkant, a vak személyi járadékban, fogyatékossági támogatásban részesülő személy esetén a saját egyéb jövedelmével együtt a legkisebb öregségi nyugdíj összegét,...”

A R. 22. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a (6) bekezdés sorszáma (7) bekezdésre változik:

„(6) Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személy az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást.”

A R. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére a rendszeres szociális segély iránti kérelem a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, illetőleg az Flt. alapján folyósított munkanélküli járadék folyósítási időtartamának kimerítésétől számított tizenkettő hónapon belül nyújtható be. E határidő a gyermekgondozási segély igénybevétele esetében harminchat hónap.”

A R. 22. §-a az alábbi új, (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként a Munkaügyi Központ kirendeltségével, a FESZOFE Kht-val, valamint a Családsegítő Szolgálat illetékes központjával együttműködni köteles a közöttük létrejött írásbeli megállapodásban foglaltak szerint.”

A R. 23. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a d) pont sorszáma e) pontra változik:

„d) fogyatékossági támogatás esetén a megyei, fővárosi egészségbiztosítási pénztár igazolását az adott támogatásról,”

A R. 28. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal kiegészül:

c) a jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a b) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

A R. 28. §(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (2)-(4) bekezdések sorszáma (3)-(5) bekezdésre változik.

„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül jövedelemnek annak a nem rendszeres munkavégzéssel járó tevékenységnek a havi ellenértéke, amely a legkisebb öregségi nyugdíj 40%-át nem éri el.”

III. fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

Tanszer- és tankönyvtámogatás

7. § A R. 30. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Ferencvárosi Önkormányzat a fenntartásában működő közoktatási intézmények (általános, közép-és szakiskolák) ferencvárosi bejelentett lakosú nappali tagozatos tanulói részére az alábbi támogatásokat nyújtja:

a) az általános iskolák l-5. osztályos tanulói ingyenesen kapják a szükséges taneszköz-csomagot,

b) az 1-12. osztályba járó valamennyi tanuló ingyenesen kapja a szükséges tankönyveket.

(2) Az iskola által kijelölt tankönyvcsomag ára nem haladhatja meg önkormányzatunk költségvetési rendeletében megállapított egy tanulóra jutó mértéket.

(3) A ferencvárosi bejelentett lakosú, de nem az önkormányzatunk fenntartásában működő középiskolák nappali tagozatos tanulói szociális rászorultságuk alapján a szükséges tankönyvek átlagos költségének 50%-át kapják támogatásként.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott tankönyvtámogatás iránti kérelmeket a jövedelemigazolással együtt az Oktatási és Sport Irodához kell benyújtani minden év október 3l-ig.”

Közgyógyellátás

8. § A R. 33. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) Különösen indokolt esetben a képviselőtestület közgyógyellátásra való jogosultságot akkor is megállapíthat, ha az egy főre eső jövedelem a b.) pontban foglaltak szerinti mértéket legfeljebb 500.- Ft-tal meghaladja.”

IV. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

Gyermekek napközbeni ellátása

9. § A 37. § (6) bekezdésében a „Humánszolgáltató Iroda” helyébe az „Oktatási Kultúrális és Sport Iroda” lép.

A R. 37. § (7)-(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a (7)-(8) bekezdés sorszáma (9)-(10) bekezdésre változik:

„(7) Az ellátást nyújtó intézmény, illetve az Oktatási Kulturális és Sport Iroda nem állapíthat meg (6) bekezdés szerint további étkezési térítési díj kedvezményt, illetve a már nyújtott támogatást meg kell szüntetnie azon gyermek esetében, aki után a szülő már gyermekvédelmi támogatásban részesül.

(8) Ha az intézmény vezetője, vagy pedagógusa a gyermek ellátatlanságát tapasztalja, azt köteles a gyámhatóság felé soron kívül jelezni, kérve a rendszeres gyermekvédelmi támogatás étkezésben történő megállapítását.”

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

A 2. sz. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

Budapest, 2000. február 29.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

Budapest, 2000. február 29.

Dr.Gegesy Ferenc s.k. Dr.Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

2. sz. melléklet

Szociális támogatások mértéke

A legkisebb öregségi nyugdíj százalékában

Támogatás fajtája Egy főre jutó havi nettó átlagjöv. a legkisebb öregségi nyugdíj %-ában
100% alatt 100-125% 125-150% 150-170% 170-200%
Átmeneti segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként)
legfeljebb l70%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként)
- tartósan beteg gyermek
20%
30%
-20% - - -
taneszköz-és tankönyv támogatás alanyi jogon
Rendszeres szociális segély
- rokkant, vak szem. járadékban részesülő
- aktív korú, nem foglalkoztatott
kiegészítés
100%-ra
70%-ra
- - - -
Idős korúak járadéka
- családban élők
- egyedülállók
kiegészítés
90%-ra
100%-ra
- - - -
Karácsonyi támogatás 40% 30% 20% l0% méltányosság.
Lakásfenntartási támogatás 30% 20% 13% 9% 7% de min. 1.000 Ft
Ápolási díj: - alanyi
- méltányos
100%
60%
100%
60%
100%
60%
100%
60%
-
Jövedelempótló támogatás kiegészítés
80%-ra
- - - -
Temetési segély temetési költség 10 - 100%-a - a legkisebb öregségi nyugdíj 300%-áig
Közgyógyellátásra jogosultság 70 év felett (legkisebb öregségi nyugdíj 250, ill. 300%-áig)
Közgyógyellátásra jogosultság a gyógyszerköltség/jövedelem függvényében (legkisebb öregségi nyugdíj l70 ill.200%-áig)
l0% + 500 Ft méltányosság 25%
Gyermekétkezés személyi térítési díj csökkentése 50% 25%
Személyes gondoskodást nyújtó intézmény személyi térítési dij csökkentése 90% 75% 50% 25%

  Vissza az oldal tetejére