Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IV. 28.) rendelete

a háztartási hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatos díjak áthárításáról szóló 2/1997. (I. 31.) sz. rendelet (továbbiakban a R) módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 67/1995. (XI. 1.) Budapest Fővárosi Közgyűlési rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a következő rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„2. § (1) A háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonost, kezelőt, használót (továbbiakban: a tulajdonost) terhelő díjat szemét (szolgáltatási) díjként az 1. §-ban meghatározott bérlő köteles megtéríteni.

(2) Ha a társasház közgyűlése által megállapított közös költség a szemétszállítási díjat is tartalmazza, és a társasházban lévő bérlakás havi lakbére azonos mértékű az Önkormányzat által az adott lakás után tárgyév április 1. napján fizetett közös költséggel, a bérlőnek szemétszállítási díjat nem kell külön fizetnie.”

2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„3. § Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények szemét (szolgáltatás) díjával kapcsolatos jelen rendeletben szabályozott ügyekben a bérbe adó képviseletét a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. (továbbiakban: FB. Kft.) látja el.”

3. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés megkötéséig és a szerződés bérbe adó által megbízott FB. Kft.-nak történő bemutatásáig, a bérlő az 1. sz. melléklet szerinti szemétdíjat köteles az FB. Kft.-nek a bérleti díjjal együtt megfizetni.”

4. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„5. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosított lakások bérlői által fizetendő szemét (szolgáltatási) díj bérleményenként 500 Ft/hó/ÁFA-val.

(2) Az önkormányzati tulajdonú bérlakást életvitelszerűen és jogszerűen egyedül használó bérlők esetében a fizetendő szemét (szolgáltatás) díj bérleményenként 250 Ft/hó/ ÁFA-val.

(3) A lakásonkénti szemétdíj beszedésével a tulajdonos az FB. Kft.-t bízza meg.”

5. § A R. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„8/2000. (IV. 28.) sz. rendelet melléklete

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőinek szemétszállítási díja a 4. § (2) bekezdéséhez kapcsolódóan

a) iparosok, kézművesek, szolgáltatók (posta, órás, TV-szerelő, cipész, műszerész, turizmus, stb.) 500 Ft/hó+ÁFA

b) termék előállításával foglalkozó iparosok, cégek, üzlet 625 Ft/hó+ÁFA

c) vendéglátók, presszók-bárok, élelmiszer-üzletek, termék eladásával foglalkozó boltok, cégek és egyéb raktárak 1125 Ft/hó+ÁFA”

Záró rendelkezés

6. § E rendelet 2000. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2000. május 1. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2000. április 25.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr.Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére