Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IV. 28.) rendelete

a háztartási hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatos díjak áthárításáról szóló 2/1997. (I. 31.) sz. rendelet (továbbiakban a R) módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 67/1995. (XI. 1.) Budapest Fővárosi Közgyűlési rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a következő rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„2. § (1) A háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonost, kezelőt, használót (továbbiakban: a tulajdonost) terhelő díjat szemét (szolgáltatási) díjként az 1. §-ban meghatározott bérlő köteles megtéríteni.

(2) Ha a társasház közgyűlése által megállapított közös költség a szemétszállítási díjat is tartalmazza, és a társasházban lévő bérlakás havi lakbére azonos mértékű az Önkormányzat által az adott lakás után tárgyév április 1. napján fizetett közös költséggel, a bérlőnek szemétszállítási díjat nem kell külön fizetnie.”

2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„3. § Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények szemét (szolgáltatás) díjával kapcsolatos jelen rendeletben szabályozott ügyekben a bérbe adó képviseletét a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. (továbbiakban: FB. Kft.) látja el.”

3. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés megkötéséig és a szerződés bérbe adó által megbízott FB. Kft.-nak történő bemutatásáig, a bérlő az 1. sz. melléklet szerinti szemétdíjat köteles az FB. Kft.-nek a bérleti díjjal együtt megfizetni.”

4. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„5. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosított lakások bérlői által fizetendő szemét (szolgáltatási) díj bérleményenként 500 Ft/hó/ÁFA-val.

(2) Az önkormányzati tulajdonú bérlakást életvitelszerűen és jogszerűen egyedül használó bérlők esetében a fizetendő szemét (szolgáltatás) díj bérleményenként 250 Ft/hó/ ÁFA-val.

(3) A lakásonkénti szemétdíj beszedésével a tulajdonos az FB. Kft.-t bízza meg.”

5. § A R. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„8/2000. (IV. 28.) sz. rendelet melléklete

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőinek szemétszállítási díja a 4. § (2) bekezdéséhez kapcsolódóan

a) iparosok, kézművesek, szolgáltatók (posta, órás, TV-szerelő, cipész, műszerész, turizmus, stb.) 500 Ft/hó+ÁFA

b) termék előállításával foglalkozó iparosok, cégek, üzlet 625 Ft/hó+ÁFA

c) vendéglátók, presszók-bárok, élelmiszer-üzletek, termék eladásával foglalkozó boltok, cégek és egyéb raktárak 1125 Ft/hó+ÁFA”

Záró rendelkezés

6. § E rendelet 2000. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2000. május 1. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2000. április 25.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr.Oszvári István s.k.
polgármester jegyző