Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2000. (VI. 23.) rendelete

az állattartás rendjéről szóló 1/2000. rendelete módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazása alapján az állattartás rendjéről szóló rendelete (továbbiakban: ÁR) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Az ÁR 2. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:

„2. § (2) A lakásban kedvtelésből tartható állatok

g) kisállatok közül a házinyúl és a görény.”

(2) Az ÁR 2. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (11) Intenzív kertvárosias lakóterület: építészeti egységet képező tömbtelkes, illetve úszótelkes telekcsoportra épült, kertes vagy kert nélküli, egy vagy többlakásos lakóépületek csoportja.

Többlakásos lakóépület: ha egy épületen belül kettő vagy több önálló lakás van.”

(3) Az ÁR 2. §-a az alábbi (16) bekezdéssel kiegészül:

„2. § (16) Kiszámíthatatlan természetű eb: e rendelet alkalmazása során az az eb, amelyik bármikor a támadás jelei (különösen: a felborzolt szőrzet, morgó hangjelzés, felhúzott, vicsorgó fogíny, tág pupillájú, bezöldült szemek) nélkül támad, illetve harap.”

2. § Az ÁR 3. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki, és a régi (8)-(12) bekezdések számozása ennek megfelelően (9)-(13) bekezdésre módosul:

„3. § (8) A kerület közigazgatási területén gazdasági haszonállat a 4. §-ban foglalt korlátozásokkal tartható.”

3. § Az ÁR 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A kerület közigazgatási területén gazdasági haszonállat a Gubacsi dűlő területén tartható.

(2) Lakóépületek 1 km-es körzetén belül nagyállatfaj nem tartható.”

4. § Az ÁR 5. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § (1) A kerület közigazgatási területén intenzív kertvárosi lakóterületek többlakásos épületeiben, családi házaiban, illetve ezek udvarán, lakásonként - az eb korától és fajtájától függetlenül - legfeljebb 1 db eb és egyszeri szaporulata 3 hónapos koráig tartható engedély nélkül.

(2) A többlakásos, saját kert, illetve udvar nélküli lakóépületekben lakásonként - az eb korától és fajtájától függetlenül - legfeljebb 1 db eb tartható.”

5. § Az ÁR 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A kerület közigazgatási területén galambot tartani a 4. §-ban foglalt korlátozással lehet.”

6. § Az ÁR 18. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„18. § (5) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a közterület felügyelő 10 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ÁR 7. § (3) bekezdése, 10. §-a, és a 19. § (1) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

Budapest, 2000. június 20.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

+ 1db A3-as térképmelléklet, mely megtekinthető a Közigazgatási Irodán és a Szervezési Csoportnál.