Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2000. (XI. 2.) sz. rendelete

a Budapest, IX. ker., Illatos út - Máv vasútvonal - Határ út - Gyáli út (M5 bevezető szakasza) által határolt terület Szabályozási Tervéről szóló, 16/2000. (VI. 23.) sz. rendelet módosításáról

1. § (1) A Budapest, IX. ker., Illatos út - Máv vasútvonal - Határ út - Gyáli út (M5 bevezető szakasza) által határolt terület Szabályozási Tervéről szóló, 16/2000. (VI. 23.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) címe az alábbiak szerint módosul:

„Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2000. (VI. 23.)sz. rendelete

a Budapest, IX. ker., Illatos út - Máv vasútvonal - Határ út - Gyáli út (M5 bevezető szakasza) által határolt terület Helyi Építési Szabályzatáról

(2) A R. bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) és a 7. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), a 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (BVKSZ) előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

(3) A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

„(1) A rendelet és a hozzátartozó szabályozási terv a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1996. (III. 4.) sz. rendelete és a hozzá tartozó szabályozási terv a jelen terv területére vonatkozóan hatályát veszti.

(2) A rendelet előírásait a kihirdetése napjától induló ügyekben kell alkalmazni.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2000. október 24.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző