Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2000. (XII. 24.) sz. rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 14/2000. (X. 2.) számú rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról

Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, a Budapest Főváros Közgyűlésének 35/1993.(XI.15.) sz., 36/1993.(XI.15.) sz. és az 50/1995.(X.20.) sz. rendeletét figyelembe véve a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 5. § (5) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) Pályázatot - az 1/A illetve az 1/B sz. melléklet szerinti pályázati jelentkezési lapon - az a személy nyújthat be, akinek van érvényes lakás-nyilvántartási kérelme (6. §) és IX. kerületi lakcímmel rendelkezik, továbbá nincs lakbér, illetve közüzemi díjtartozása. Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be pályázatot.

2. § A R. 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat területén közbiztonsági tevékenységet ellátó állami költségvetési szervek részére - dolgozóik elhelyezésére - szolgálati lakásként pénzbeli térítés mellőzésével bérlő-kijelölési jogot biztosíthat.”

3. § A R. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A szolgálati lakás 5 éven belüli megüresedése esetén, illetve ha a szolgálati lakás bérlője a IX. kerületi Rendőrkapitányság állományából 5 éven belül távozik a kerületi rendőrkapitány ismét jelölhet bérlőt a szolgálati lakásba. A szolgálati lakást 5 évi ottlakás után a bérlő kérésére bérlakássá lehet alakítani, illetve - amennyiben a lakás társasházban van - el lehet idegeníteni.”

4. § A R. 15. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat és intézményeiben - a jogszabályban előírt - ellátási kötelezettség érdekét szolgáló dolgozók elhelyezésére legfeljebb 1 szoba, komfortnélküli a munkaviszony fennállásáig szolgálati lakás biztosítható a Vagyonkezelési Bizottság minősített többségű döntése alapján. A lakás 5 éven belüli megüresedése esetén, illetve ha a szolgálati lakás bérlőjének az önkormányzatnál, illetve intézményeinél a munkaviszonya 5 éven belül megszűnik, a jegyző, illetve az intézmény vezetőjének a javaslatára a polgármester újabb bérlőt jelölhet a lakásra. A szolgálati lakást 5 évi ottlakás után a bérlő kérésére bérlakássá lehet alakítani, illetve - amennyiben a lakás társasházban van - el lehet idegeníteni.”

5. § A 8. számú melléklet

„I. Bontandó épületek” részből elmaradnak az alábbi épületek:

Bokréta u. 11.

Mester u. 44.

Viola u. 9.

„II. Felújítandó épületek” részből elmaradnak az alábbi épületek:

Mester u. 14.

Mester u. 16.

„III. Társasházzá alakítás megkezdve” részből elmaradnak az alábbi épületek:

Angyal u. 17.

Angyal u. 23.

Ferenc tér 12.

Liliom u. 28.

Liliom u. 30.

Dandár u. 24.

6. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével a R. 19. § (4) bekezdése hatályát veszti, az (5) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik.

Budapest 2000. december 19.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző