A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2001. (I. 31.) rendelete

az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól 22/2000. (XI. 03.) rendelete módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 22/2000. (XI. 3.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul:

1. § A R. 3. § (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

c) a rendelet 33. § (1) bekezdés a), b), illetve (2) bekezdés a), b) és c) pontjában írt feltételek valamelyikének fennállása esetén, amennyiben a Képviselőtestület minősített szavazat-többséggel a tárgyalásos vagy meghívásos eljárás tartását is szükségtelennek tartja.”

2. § A R. 33. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Tárgyalásos eljárást abban az esetben lehet tartani, ha

a) az értékesítés feltételei csak rövid ideig állnak fenn és a kedvező feltételek igénybevétele más típusú eljárással meghiúsulna, vagy

b) a nyilvános pályázati eljárás eredménytelen volt.

(2) Meghívásos eljárást abban az esetben lehet alkalmazni, ha

a) az értékesítésre kerülő ingatlannal kapcsolatos beruházás miatt csak korlátozott számú ajánlattevőre lehet számítani, vagy

b) a tulajdonosi jogkör gyakorlója által kiíráskor meghatározott, az értékesítésre kerülő ingatlannal kapcsolatos különleges (pl. városrendezési) szempontok teszik indokolttá, vagy

c) a nyilvános pályázati eljárás eredménytelen volt.

Ezen esetekben legalább kettő ajánlattevőt kell a tárgyalásra - e rendelet 9. §-ában foglaltak figyelembe vételével - meghívni.

(3) A meghívásos eljáráson való részvételre kijelölt ajánlattevőket külön-külön írásban kell meghívni.”

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2001. január 23.

Dr. Gegesy Ferenc Dr. Oszvári István
polgármester jegyző