A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2001. (III. 30.) rendelete

a háztartási hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatos díjak áthárításáról szóló 2/1997.(I.31.) sz. rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról

Budapest Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros Közgyűlésének 73/2000. (XII. 29.) számú rendelet rendelkezéseire tekintettel a következő rendeletet alkotja:

1. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„5. § (1) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlői által fizetendő szemétdíj bérleményenként 650.- Ft/hó ÁFA-val együtt.

(2) Az önkormányzati tulajdonú bérlakást egyedül használó bérlő esetében a fizetendő szemétdíj bérleményenként 325.- Ft/hó ÁFA-val együtt.

(3) A szemétdíjat a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. jogosult beszedni a tulajdonos nevében.”

2. § A R. 1. számú mellékletének helyébe az alábbi új 1. sz. melléklet lép.

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2001. április hó 1. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2001. március 27.

Dr. Gegesy Ferenc Dr. Oszvári István
polgármester jegyző

1. sz. melléklet

Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői által fizetendő szemétszállítási díj:

a) szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások 800.- Ft/hó + ÁFA

b) terméket előállító vállalkozások 1.000.- Ft/hó + ÁFA

c) kis- és nagykereskedő, raktározó és vendéglátó vállalkozások 1.500.- Ft/hó + ÁFA