A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2001. (VI. 13.) sz. rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 14/2000. (X. 02.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról

1. § A R. 39. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A területre vonatkozó hatályos RRT által bontandónak előírt toldaléképülettel, illetve garázzsal rendelkező bérlőnek a lakást eladni nem lehet.”

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2001. június 12.

Dr. Gegesy Ferenc Dr. Oszvári István
polgármester jegyző