Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2002. (V. 23.) rendelete

a helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 4.) sz. rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdése alapján a helyi (kerületi) értékek védelméről szóló 8/1996. (III. 4.) rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. az alábbi 6/A. §-al kiegészül:

„6/A § (1) A Képviselőtestületnek a rendelet 5. § (2) bekezdésében előírt tartalmi követelményeknek megfelelő kezdeményezés benyújtásától számított 1 éven belül a kezdeményezés elbírálásáról döntenie kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelet megalkotásáig illetve a kezdeményezés elutasításáig - legfeljebb a kezdeményezés benyújtásától számított 1 évig- a védettség ideiglenes jellegű.

(3) Az ideiglenes védettség a Képviselőtestület döntésével illetve az 1 év leteltével megszűnik.”

2. § A R. 9. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„9. § (1) A jelen előírásokat a védett értékeken kívül azon építményekre is alkalmazni kell, amelyekre vonatkozóan - az előírt módon - védetté nyilvánítást javasló kezdeményezést nyújtottak be, és azt a Képviselőtestület még nem bírálta el. (ideiglenes védettség) Nem vonatkoznak azonban jelen előírások a kezdeményezés benyújtását megelőzően megkezdett építési munkálatokra valamint az olyan épületekre, amelyek védettség alá helyezésére vonatkozó kezdeményezésről szóló főépítészi értesítést az érdekeltek részére még nem kézbesítették.”

3. § A R. 1. számú melléklete az alábbi épületekkel kiegészül:

„VÉDETT ÉPÜLETEGYÜTTESEK

kód - tömb - hrsz - utca - házsz. - megnevezés

ÉE2 - 76 - 38283/4 - Gyáli út - 5-7 - Szent László Kórház

ÉE3 - 21 - 37196/2 - Lenhossék utca - 42-44 - SOTE Anatómiai Intézet

VÉDETT ÉPÜLETEK

BELSŐ-FERENCVÁROS

kód - tömb - hrsz - utca - házsz. - megnevezés

É39 - 121 - 36954 - Lónyay utca - 46 - lakóépület

É40 - 106 - 37003-37004 - Lónyay utca - 4-6-8 - Szentgyörgyi Albert 12. osztályos Iskola

É42 - 125 - 36868 - Hőgyes E.utca - 7-9 - SOTE Gyógyszerészeti Intézet

KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS

kód - tömb - hrsz - utca - házsz. - megnevezés

É43 - 19 - 37407 - Thaly Kálmán utca - 38 óvoda”

4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésekor a korábbi jogszabályok rendelkezései szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően készített érvényes részletes rendezési tervek esetében a kezdeményezés elbírálására vonatkozó 1 éves határidő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (3) bekezdése alapján történő módosításukkor kezdődik.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző