Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2002. (VI. 26.) sz. rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 14/2000. (X. 02.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosítása

Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, a Budapest Főváros Közgyűlésének 35/1993. (XI. 15.) sz., 36/1993. (XI. 15.) sz. és az 50/1995. (X. 20.) sz. rendeletét figyelembe véve a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az alábbi rendeletet alkotja:

1. § R. 4. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Bérleti szerződés pályázati eljárás eredményeként vagy a 7. §-ban foglaltak szerint köthető. Ettől eltérő módon csak a polgármester javaslatára, meghatározott lakáscím megjelölésével a Képviselőtestület minősített többségű határozata alapján adható bérbe lakás. Évente legfeljebb 25 ilyen javaslat tehető.”

R. 4. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A bérleti szerződés a (8), (9) és (10) bekezdés, valamint az 5. § (12) és (13) szerinti kivételekkel határozatlan időre köthető.”

R. 4. § (9) bekezdése átkerül az 5. §-ba, változatlan tartalommal, egyidejűleg a 4. § jelenlegi (10), (11) és (12) bekezdés számozása (9), (10) és (11) bekezdésre módosul.

2. § A R. 5. §-a az alábbi új (12), (13) és (14) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (12) és (13) bekezdés számozása (15) és (16) bekezdésre módosul:

„(12) A korábbi lakását leadó és a pályázati lakást helyreállítani köteles pályázati nyertessel az új bérleti szerződést csak határozott időre - legfeljebb 90 napra - lehet megkötni. A határidő egy alkalommal 90 nappal meghosszabbítható. A helyreállítási kötelezettség teljesítése után az új bérleti szerződést határozatlan időre kell megkötni.

(13) Önkormányzati bérlakással nem rendelkezők kategóriájában pályázó nyertessel a helyreállítási kötelezettség teljesítése után az új bérleti szerződést határozott időre - 1 évre - kell megkötni.

Az 1 év eltelte után a Vagyonkezelési Bizottság a határozott idejű bérleti jogviszonyt meghosszabbítja, ha a pályázati nyertessel szemben nem áll fenn a lakástörvény szerinti felmondási ok vagy a bérlőnek nincs közüzemi díjtartozása.

(14) Ha a határozott idejű bérleti jogviszony elérte a 2 évet, és a bérlővel szemben nem áll fenn a lakástörvény szerinti felmondási ok, a Vagyonkezelési Bizottság egyetértése esetén, a polgármester a bérlővel határozatlan idejű bérleti szerződés köthet.”

3. § A R. 11. § az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben a határozatlan időre szóló bérleti jogviszonyt a bérbeadó az épület bontása, felújítása vagy elidegenítése miatt felmondja és a bérlő cserelakásra nem tart igényt, úgy a lakás forgalmi értéke 80%-ának megfelelő összegű pénzbeli térítés illeti meg.”

4. § R. 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A pénzbeli térítés mértéke legfeljebb a lakás bérleti értéke, a 11. § (5) bekezdés szerinti eseteket kivéve. Cserelakás biztosítása esetén a bérbeadó a bérleti értékek különbözetének legfeljebb 50%-át fizeti. A pénzbeli térítés megállapításánál a bérlő által végzett komfortfokozat növekedés értéke csak abban az esetben vehető figyelembe, amennyiben az a bérbeadó hozzájárulásával valósult meg. A megegyezéshez a Vagyonkezelési Bizottság hozzájárulása szükséges.”

A (2) bekezdés b) pontja elmarad

5. § R. 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A bérlő a bérbe adó írásbeli hozzájárulásával fogadhatja be lakásába testvérét, nem befogadott gyerekétől származó unokáját, élettársát, élettársával közös háztartásban élő gyermekét, gyermeke házastársát, ha a befogadást követően az egy főre jutó lakószoba alapterülete 6 m2-nél nem lesz kisebb.”

6. § R. 21. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A társasházban lévő legalább komfortos önkormányzati lakás havi lakbére azonos mértékű az önkormányzat által az adott lakás után fizetett mindenkori közös költséggel és az FB Kft. által az önkormányzat felé kiszámlázott, az adott lakást terhelő II. számú szerződés (továbbiakban: FB Kft. kezelési díja) tárgyévi díjainak 1 havi összegével.

Ha a társasház a közös költség megállapításakor nem tett különbséget a lakások komfortfokozata alapján, akkor félkomfortos lakásnál a közös költségnek és az FB Kft. kezelési díjának 65%-át, komfortnélküli lakásnál 50%-át, szükséglakásnál 40%-át kell fizetni. Ha a társasház által megállapított közös költség a lakások víz- és szemétdíját, valamint a felvonó használati díjat is tartalmazza, a bérlőnek a víz- és szemétdíjat, valamint a felvonó használati díjat nem kell külön megfizetni.

7. § A R. 25. § kiegészül új (12) bekezdéssel

„Bérlő kérelmére a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján, amennyiben a bérlő a helyiség forgalmi értékének 50%-át meghaladó értéknövelő beruházást

a) végzett a helyiségben, és azt számlával igazolta - a határozatlan időre létrejött bérleti szerződést annak megkötésétől vagy módosításától számított 15 évig indokolás nélkül - a 25. § (8) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott eseteket kivéve - bérbeadó nem mondja fel.

b) még nem végezte el, de erre irányuló szándékát bérbeadónál bejelentette és az a) pontban foglaltak szerint 2 éven belüli megvalósítását vállalja, megállapodásban kerül rögzítésre, hogy a határozatlan időre létrejött bérleti szerződést, a beruházások elkészültétől számított 15 évig indokolás nélkül - a 25. § (8) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott eseteket kivéve - bérbeadó nem mondja fel.”

8. § R. 26. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzati intézmények, önkormányzat által alapított gazdasági társaságok és közhasznú társaságok megszerzési és bérleti díjat nem fizetnek.”

9. § R. 27. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„b) bérbeadásáról - a több mint 3 éve megüresedett, a bontandó épületben lévő és az életvédelem céljára kijelölt helyiségek esetében - a bérbeadó hirdetmény formájában gondoskodik.”

10. § R. 30. § (6) bekezdés g) pontja az alábbiak szerint módosul:

„g) a bérlő vállalja, hogy a bérleti díj minden év május 1-jén a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamat mértékével emelkedik.”

11. § R. 32. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Ha a társasház a közös tulajdonban lévő helyiséget vagy lakást el kívánja adni, vagy jelzáloggal kívánja megterhelni a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzati tulajdon hányadában helyiség esetében a Tulajdonosi Bizottság, a lakás esetében a Vagyonkezelési Bizottság jogosult megadni.”

A R. 32. § az alábbi új (9) bekezdéssel egészül ki:

„Öröklakás értékesítése esetén a Ferencvárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog vonatkozásában a Vagyonkezelési Bizottság jogosult dönteni.”

12. § R. 33. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A lakás forgalmi értékét csökkenteni kell a bérlő által a bérbeadó hozzájárulásával, a bérbeadóra tartozó és helyette elvégzett és meg nem térített értéknövelő, számlával igazolt beruházások értékével.”

13. § R. 38. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A helyiség bérlő részére történő értékesítése esetén a forgalmi értéket csökkenteni kell a bérlő által a bérbeadó hozzájárulásával, a bérbeadóra tartozó és helyette elvégzett és meg nem térített értéknövelő, számlával igazolt beruházások értékével. A vételár a csökkentett forgalmi érték 75%-a. A kedvezmény 25%, amely magába foglalja a helyiség megszerzése során befizetett használatbavételi, igénybevételi, megszerzési díjat.”

14. § R. 39. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az FB Kft. kezelési díja 2002. évben az önkormányzati

- lakások után: 1.439 Ft/lakás/hó,

- a nem lakás célú helyiségek után: 1.439 Ft/helyiség/hó+ÁFA”

15. § A R. 8. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul:

„az I. Bontandó épületek közül kimarad a

- Czuczor u. 4.

- Czuczor u. 10.

- Mátyás u. 5/a

- Balázs B. u. 7/a

- Balázs B. u. 9. (Thaly K. u. 30.)

- Balázs B. u. 12. (Thaly K. u. 32.)

- Bokréta u. 32.

- Bokréta u. 34.

- Bokréta u. 36.

- Ernő u. 34.

- Gyáli út 10.

- Liliom u. 45.

- Márton u. 20. (Vendel u. 28/b)

- Márton u. 30.

- Márton u. 40.

- Sobieski J. u. 20.

- Sobieski J. u. 24.

- Soroksári út 59.

- Soroksári út 70.

- Thaly K. u. 26.

- Thaly K. u. 54.

- Tűzoltó u. 44.

- Tűzoltó u. 77. (Sobieski J. u. 26.)

- Vágóhíd u. 4-6.

- Vendel u. 15. (Márton u. 19.)

- Vendel u. 17. (Sobieski J. u. 16.)

- Vendel u. 22.

- Vendel u. 24.

- Viola u. 3.

- Viola u. 4.

- Viola u. 43.

- Viola u. 45. sz. épület

az I. Bontandó épületek az alábbiakkal kiegészül

- Balázs B. u. 3.

- Balázs B. u. 21.

- Berzenczey u. 39.

- Berzenczey u. 41.

- Viola u. 13.

- Soroksári út 92.

- Thaly K. u. 36.

- Tűzoltó u. 75/a

- Vágóhíd u. 31-33.

az I. Bontandó épületek közül az alábbi

22.srsz. Thaly K. u. 29-31. helyrajzi száma 37355/2-re módosul

a II. Felújítandó épületek közül kimarad

- Balázs B. u.3.

- Balázs B. u. 20.

- Berzenczey u. 39.

- Berzenczey u. 41.

- Thaly K. u. 36.

- Tűzoltó u. 75/a

- Vágóhíd u. 31-33.

- Viola u. 13.

a II. Felújítandó épületek közül az alábbiak módosulnak

9. srsz. Balázs B. u. 26/a helyrajzi száma 37382-re

11. srsz. Balázs B. u. 27/b. száma 26/b-re, helyrajzi száma 37381-re

53. srsz. Máton u. 5/a helyrajzi száma 37801-re

70. srsz. Telepy u. 34. helyrajzi száma 37240/20-ra

71. srsz. Thaly K. u. 8. helyrajzi száma 37693-ra módosul.

a III. Társasházzá alakítás megkezdve épületbe kerül

- Liliom u. 32.sz. épület

a III. Társasházzá alakítás megkezdve épületek közül kimarad

- Angyal u. 12.

- Üllői út 109/a

- Ecseri út 15.

- Ecseri út 17.

- Ecseri út 19.

- Ecseri út 21.

- Ecseri út 23.

- Ecseri út 25.

- Ecseri út 27.

- Ecseri út 29.

- Ecseri út 31.

16. § A R. 9. sz. mellékletének táblázatos része helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete kerül.

17. § A R. 10. számú melléklete törlésre kerül.

18. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Budapest 2002. június 18.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

9/a. számú melléklet

a) Feltétlen eladásra javasolt helyiségek. (pontszám: 30-ig)
Sorsz.. A bérlemény címe
1. 1094 Angyal utca 4 Pince I.
2. 1094 Angyal utca 4 Pince II.
3. 1094 Angyal utca 7/A-B A. Épület Pince 2.
4. 1094 Angyal utca 7/A-B B. Épület Pince 1.
5. 1094 Angyal utca 29 Pince I.
6. 1094 Angyal utca 29 Pince III.
7. 1094 Angyal utca 29 Földszint II.
8. 1094 Angyal utca 41 Pince I.
9. 1092 Bakáts tér 8 Pince I.
10. 1094 Balázs Béla utca 30 Szuterén (alagsor) III.
11. 1094 Berzenczey utca 26 Szuterén (alagsor) I.
12. 1094 Bokréta utca 29 Pince II.
13. 1094 Bokréta utca 29 Pince III.
14. 1093 Boráros tér 3 Pince I.
15. 1098 Börzsöny utca 1-3 A. Épület I. Lépcsőház Pince I.
16. 1098 Börzsöny utca 1-3 A. Épület III. Lépcsőház Pince III.
17. 1098 Börzsöny utca 7 A. Épület II. Lépcsőház Földszint I.
18. 1095 Dandár utca 27 Pince II.
19. 1095 Dandár utca 27 Pince III.
20. 1098 Dési Huber utca 30 Pince I.
21. 1098 Ecseri út 6 III. Lépcsőház Pince VI.
22. 1098 Epreserdő utca 32 I. Lépcsőház Pince .
23. 1098 Epreserdő utca 32 II. Lépcsőház Pince .
24. 1098 Epreserdő utca 32 III. Lépcsőház Pince .
25. 1096 Ernő utca 5 IV. Emelet 1.
26. 1096 Ernő utca 19 Pince I.
27. 1094 Ferenc tér 1 Földszint I.
28. 1092 Ferenc körút 6 B. Épület Pince V.
29. 1092 Ferenc körút 6 B. Épület Földszint IV.
30. 1094 Ferenc körút 17 Pince I.
31. 1094 Ferenc körút 27 Pince I.
32. 1095 Gabona utca 2 Pince I.
33. 1095 Gabona utca 4 Pince I.
34. 1095 Gát utca 31 Pince I.
35. 1095 Gát utca 31 Földszint I/B.
36. 1096 Haller utca 8-18 A. Épület V. Lépcsőház Pince I.
37. 1096 Haller utca 8-18 B. Épület VIII. Lépcsőház Földszint I.
38. 1096 Haller utca 8-18 C. Épület XVII. Lépcsőház Pince I.
39. 1096 Haller utca 8-18 C. Épület XVIII. Lépcsőház Pince II.
40. 1096 Haller utca 28 Pince I.
41. 1096 Haller utca 30 Pince .
42. 1096 Haller utca 30 Földszint I.
43. 1096 Haller utca 44 Pince 7.
44. 1097 Hentes utca 17 Pince I.
45. 1097 Hentes utca 17 Pince II.
46. 1092 Hőgyes Endre utca 2 Pince II.
47. 1091 Ifjúmunkás utca 4 Pince I.
48. 1095 Ipar utca 3 Pince II.
49. 1095 Ipar utca 3 Pince III.
50. 1095 Ipar utca 4/C Pince II.
51. 1095 Ipar utca 13 Pince I.
52. 1092 Kinizsi utca 35 Pince I/TB1.
53. 1093 Közraktár utca 10 Pince II.
54. 1093 Közraktár utca 34 Szuterén (alagsor) I.
55. 1096 Lenhossék utca 8 Pince I.
56. 1094 Liliom utca 2-4 Pince I.
57. 1094 Liliom utca 22 Pince I.
58. 1093 Lónyay utca 17 Pince IV.
59. 1093 Lónyay utca 23 Pince II.
60. 1094 Márton utca 35/B Pince III.
61. 1094 Márton utca 35/B Pince V.
62. 1093 Mátyás utca 11 Pince III.
63. 1093 Mátyás utca 13 Pince II.
64. 1093 Mátyás utca 13 Pince III.
65. 1095 Mester utca 1 Pince II.
66. 1095 Mester utca 15 Pince 7.
67. 1094 Páva utca 37 Pince II.
68. 1092 Ráday utca 34 Pince 1.
69. 1092 Ráday utca 37 Pince I.
70. 1092 Ráday utca 41 Földszint 10/A.
71. 1096 Sobieski utca 25/A Pince I.
72. 1096 Sobieski utca 25/A Pince II.
73. 1096 Sobieski utca 36 Szuterén (alagsor) III.
74. 1096 Sobieski utca 38 Pince I.
75. 1096 Sobieski utca 40 Pince II.
76. 1096 Sobieski utca 42 Pince III.
77. 1095 Soroksári út 20/A Pince I.
78. 1095 Soroksári út 36 Pince I.
79. 1095 Soroksári út 38-40-42 A. Épület Pince I.
80. 1095 Soroksári út 38-40-42 B. Épület II. Lépcsőház Pince II.
81. 1095 Soroksári út 46 Pince II.
82. 1095 Soroksári út 46 Pince III.
83. 1095 Soroksári út 46 Pince IV.
84. 1095 Soroksári út 46 Pince V.
85. 1095 Soroksári út 46 Pince VI.
86. 1095 Soroksári út 56 Pince I.
87. 1097 Táblás köz 9 Pince 225.
88. 1096 Telepy utca 6-8 Pince VIII.
89. 1096 Telepy utca 20 Szuterén (alagsor) III.
90. 1096 Telepy utca 25 Pince I.
91. 1096 Telepy utca 26 Szuterén (alagsor) IV.
92. 1096 Telepy utca 28 Szuterén (alagsor) 4.
93. 1096 Telepy utca 30 Szuterén (alagsor) I.
94. 1095 Tinódi utca 4 Pince I.
95. 1095 Tinódi utca 6 Pince II.
96. 1094 Tompa utca 9 Pince V.
97. 1094 Tüzoltó utca 4 Pince I.
98. 1091 Üllői út 9 Pince I.
99. 1091 Üllői út 17 Pince I.
100. 1091 Üllői út 17 Pince III.
101. 1091 Üllői út 29 Pince I.
102. 1091 Üllői út 95 Pince II.
103. 1091 Üllői út 95 Pince III/TB1.
104. 1091 Üllői út 103 Pince I.
105. 1091 Üllői út 111 Pince I.
106. 1091 Üllői út 111 Pince II.
107. 1091 Üllői út 115/A Pince II.
108. 1091 Üllői út 115/B Pince I.
109. 1091 Üllői út 187 Földszint I.
110. 1097 Vaskapu utca 1/D Szuterén (alagsor) I.
111. 1097 Vaskapu utca 4/C Pince I.
112. 1097 Vaskapu utca 6/A Pince I.
113. 1097 Vaskapu utca 7 Pince I.
114. 1097 Vaskapu utca 7 Pince III.
115. 1097 Vaskapu utca 22 Pince II.
116. 1097 Vaskapu utca 22 Pince III.
117. 1097 Vágóhíd utca 23-29 Földszint I.
118. 1097 Vágóhíd utca 23-29 Földszint II.
119. 1097 Vágóhíd utca 23-29 Földszint III.
120. 1097 Vágóhíd utca 23-29 III. Épület E. Lépcsőház Pince I.
121. 1097 Vágóhíd utca 23-29 VI. Épület L. Lépcsőház Pince I.
122. 1097 Vágóhíd utca 30-32 I-V. Lépcsőház Pince I.
123. 1097 Vágóhíd utca 30-32 VIII. Lépcsőház Pince I.
124. 1097 Vágóhíd utca 30-32 VIII. Lépcsőház Pince II.

9/b számú melléklet

b) Elsősorban eladásra, esetleg megtartásra javasolt helyiségek. (pontszám: 31-43-ig)
Sorsz.. A bérlemény címe
1. 1094 Angyal utca 17 Földszint I.
2. 1094 Angyal utca 17 Földszint II.
3. 1093 Bakáts utca 1-3 A. Épület Pince II.
4. 1093 Bakáts utca 1-3 A. Épület Pince IV.
5. 1093 Bakáts utca 8 Földszint I.
6. 1093 Bakáts utca 8 IV. Emelet I.
7. 1092 Bakáts tér 3 Pince I.
8. 1092 Bakáts tér 3 V. Emelet I.
9. 1092 Bakáts tér 5 Szuterén (alagsor) I.
10. 1092 Bakáts tér 8 Szuterén (alagsor) VI/B.
11. 1092 Bakáts tér 8 Földszint VII.
12. 1092 Bakáts tér 8 Földszint VIII.
13. 1092 Bakáts tér 9 Földszint I.
14. 1094 Balázs Béla utca 30 Szuterén (alagsor) I.
15. 1094 Balázs Béla utca 30 Szuterén (alagsor) II.
16. 1094 Balázs Béla utca 30 Szuterén (alagsor) IV.
17. 1094 Balázs Béla utca 30 Szuterén (alagsor) V.
18. 1094 Balázs Béla utca 30 Földszint III.
19. 1094 Berzenczey utca 8 Pince I.
20. 1094 Berzenczey utca 8 Pince II.
21. 1094 Bokréta utca 27 Pince I.
22. 1094 Bokréta utca 28 Pince I.
23. 1094 Bokréta utca 31 Földszint I.
24. 1094 Bokréta utca 31 Földszint II.
25. 1093 Boráros tér 6 Földszint III.
26. 1093 Csarnok tér 5 Pince I/TB1.
27. 1093 Csarnok tér 5 Félemelet V.
28. 1095 Dandár utca 26 I. Épület Pince .
29. 1095 Dandár utca 27 Pince I.
30. 1098 Dési Huber utca 3-5 A. Épület I. Lépcsőház Pince I.
31. 1098 Dési Huber utca 3-5 C. Épület II. Lépcsőház Pince I.
32. 1098 Dési Huber utca 3-5 C. Épület II. Lépcsőház Pince VI.
33. 1098 Dési Huber utca 3-5 C. Épület II. Lépcsőház Pince VII.
34. 1098 Dési Huber utca 3-5 C. Épület III. Lépcsőház Pince II.
35. 1098 Dési Huber utca 3-5 C. Épület III. Lépcsőház Pince III.
36. 1098 Dési Huber utca 3-5 C. Épület III. Lépcsőház Pince IV.
37. 1098 Dési Huber utca 3-5 C. Épület III. Lépcsőház Pince V.
38. 1098 Dési Huber utca 14 I. Lépcsőház Földszint I.
39. 1098 Dési Huber utca 20 B. Épület Pince I.
40. 1098 Dési Huber utca 22 A. Épület I. Lépcsőház Pince I.
41. 1098 Dési Huber utca 22 A. Épület I. Lépcsőház Pince II.
42. 1098 Dési Huber utca 22 A. Épület I. Lépcsőház Pince III.
43. 1097 Drégely utca 7 Földszint I.
44. 1097 Drégely utca 7 Földszint II.
45. 1097 Ecseri út 25 Földszint I.
46. 1097 Ecseri út 29 Földszint .
47. 1098 Epreserdő utca 24 I. Lépcsőház Pince I.
48. 1092 Erkel utca 3 Pince III.
49. 1092 Erkel utca 4 Pince 0.
50. 1092 Erkel utca 9 Pince I.
51. 1092 Erkel utca 11 Szuterén (alagsor) I.
52. 1092 Erkel utca 20 Pince I.
53. 1096 Ernő utca 15 Pince I.
54. 1096 Ernő utca 15 Földszint I.
55. 1096 Ernő utca 17 Pince I.
56. 1096 Ernő utca 19 Pince IV.
57. 1094 Ferenc tér 1 Földszint II.
58. 1094 Ferenc tér 1 Földszint III.
59. 1094 Ferenc tér 1 Földszint VI.
60. 1094 Ferenc tér 4 Pince I.
61. 1094 Ferenc tér 4 Földszint I.
62. 1094 Ferenc tér 4 Földszint II.
63. 1094 Ferenc körút 1 Pince I.
64. 1094 Ferenc körút 1 Pince II.
65. 1092 Ferenc körút 2-4 Földszint I/TB3.
66. 1092 Ferenc körút 2-4 Földszint IV.
67. 1092 Ferenc körút 6 A. Épület Pince I.
68. 1092 Ferenc körút 10 Pince I.
69. 1092 Ferenc körút 12 Pince I.
70. 1094 Ferenc körút 13 Pince I.
71. 1094 Ferenc körút 13 Pince II.
72. 1094 Ferenc körút 15 Pince I.
73. 1094 Ferenc körút 15 Pince II.
74. 1092 Ferenc körút 16 Pince I.
75. 1094 Ferenc körút 17 Pince II.
76. 1094 Ferenc körút 27 Pince II.
77. 1092 Ferenc körút 30 Pince I.
78. 1094 Ferenc körút 31 Pince I.
79. 1094 Ferenc körút 33 Pince V.
80. 1094 Ferenc körút 33 Földszint II.
81. 1092 Ferenc körút 38 Pince II.
82. 1092 Ferenc körút 38 Pince III.
83. 1092 Ferenc körút 40 Pince I.
84. 1094 Ferenc körút 41 Pince I.
85. 1092 Ferenc körút 42 Pince I.
86. 1094 Ferenc körút 43 Szuterén (alagsor) 1.
87. 1095 Gabona utca 2 Földszint II.
88. 1095 Gát utca 31 Földszint I.
89. 1095 Gát utca 36 Pince II.
90. 1093 Gönczy Pál utca 2 Pince III.
91. 1093 Gönczy Pál utca 4 Földszint I.
92. 1093 Gönczy Pál utca 4 Földszint III.
93. 1093 Gönczy Pál utca 4 Földszint V.
94. 1096 Haller utca 8-18 B. Épület VII. Lépcsőház Földszint III.
95. 1096 Haller utca 8-18 B. Épület X. Lépcsőház Földszint IV.
96. 1096 Haller utca 22 Pince 1.
97. 1096 Haller utca 24 Pince I.
98. 1096 Haller utca 44 Pince 5.
99. 1096 Haller utca 44 Földszint I.
100. 1097 Hentes utca 17 Földszint II.
101. 1091 Hurok utca 7 Földszint I.
102. 1092 Hőgyes Endre utca 1 Pince I.
103. 1092 Hőgyes Endre utca 1 Pince II.
104. 1092 Hőgyes Endre utca 2 Pince I.
105. 1092 Hőgyes Endre utca 2 Földszint III.
106. 1092 Hőgyes Endre utca 2 Földszint IV/TB2.
107. 1092 Hőgyes Endre utca 6 Pince I.
108. 1092 Hőgyes Endre utca 11 Pince I.
109. 1092 Hőgyes Endre utca 11 Pince II.
110. 1092 Hőgyes Endre utca 13 Pince II.
111. 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A A. Épület Pince I.
112. 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A B. Épület Pince I.
113. 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A B. Épület Földszint I.
114. 1093 Imre utca 4 Földszint I.
115. 1093 Imre utca 5 Pince I.
116. 1093 Imre utca 5 Pince II.
117. 1095 Ipar utca 3 Földszint I.
118. 1095 Ipar utca 3 Földszint II.
119. 1095 Ipar utca 11 Pince I.
120. 1095 Ipar utca 13 Pince II.
121. 1092 Kinizsi utca 13 Pince I.
122. 1092 Kinizsi utca 17 Pince II.
123. 1092 Kinizsi utca 35 Pince II.
124. 1092 Knézits utca 2 Pince I.
125. 1092 Knézits utca 15 Földszint IV.
126. 1093 Közraktár utca 10 Pince I.
127. 1093 Közraktár utca 12/B Pince I.
128. 1093 Közraktár utca 12/B Szuterén (alagsor) IV.
129. 1093 Közraktár utca 34 Pince IV.
130. 1093 Közraktár utca 34 Pince V.
131. 1092 Köztelek utca 4/A Pince I.
132. 1092 Köztelek utca 4/A Pince II.
133. 1092 Köztelek utca 4/A Pince III.
134. 1092 Köztelek utca 4/A Pince IV.
135. 1096 Lenhossék utca 41 IV. Emelet 1.
136. 1094 Liliom utca 1/A Földszint I.
137. 1094 Liliom utca 1/A Földszint V.
138. 1094 Liliom utca 21 Pince I.
139. 1094 Liliom utca 30 Pince I.
140. 1094 Liliom utca 31 Pince I.
141. 1094 Liliom utca 50 Pince I.
142. 1093 Lónyay utca 13/B Pince I.
143. 1093 Lónyay utca 15 Pince I.
144. 1093 Lónyay utca 15 Földszint I.
145. 1093 Lónyay utca 20 Pince I.
146. 1093 Lónyay utca 20 Pince IV.
147. 1093 Lónyay utca 22 Pince I.
148. 1093 Lónyay utca 22 Földszint I.
149. 1093 Lónyay utca 25 Pince II.
150. 1093 Lónyay utca 28 Pince I.
151. 1093 Lónyay utca 34 Földszint II.
152. 1093 Lónyay utca 37/A-B Földszint I.
153. 1093 Lónyay utca 39/B Földszint I.
154. 1093 Lónyay utca 39/A Földszint I.
155. 1093 Lónyay utca 39/A Földszint II.
156. 1093 Lónyay utca 52 Pince I.
157. 1094 Márton utca 11 Földszint I.
158. 1094 Márton utca 11 Földszint II.
159. 1094 Márton utca 35/A Pince 1.
160. 1094 Márton utca 35/A Pince 2.
161. 1094 Márton utca 35/B Földszint I.
162. 1094 Márton utca 35/B Földszint II.
163. 1093 Mátyás utca 4 Pince I.
164. 1093 Mátyás utca 9 Földszint IV.
165. 1093 Mátyás utca 13 Pince I.
166. 1093 Mátyás utca 18 Pince III.
167. 1093 Mátyás utca 20 Pince III.
168. 1095 Mester utca 1 Pince I.
169. 1095 Mester utca 1 Földszint II.
170. 1095 Mester utca 3 Pince I.
171. 1095 Mester utca 3 Pince II.
172. 1095 Mester utca 3 Pince III.
173. 1095 Mester utca 4-6 Pince I.
174. 1095 Mester utca 4-6 Földszint II.
175. 1095 Mester utca 5 Pince II.
176. 1095 Mester utca 11 Szuterén (alagsor) 1.
177. 1095 Mester utca 11 Földszint II.
178. 1095 Mester utca 11 Földszint IV.
179. 1095 Mester utca 13 Pince III.
180. 1095 Mester utca 21 Pince II.
181. 1095 Mester utca 22 Pince I.
182. 1095 Mester utca 22 Földszint VI.
183. 1095 Mester utca 27 Pince II.
184. 1095 Mester utca 27 Földszint II.
185. 1095 Mester utca 27 Földszint IX.
186. 1095 Mester utca 27 Földszint VI.
187. 1095 Mester utca 33-35 Földszint IV.
188. 1095 Mester utca 34 Szuterén (alagsor) II.
189. 1095 Mester utca 38 Pince I.
190. 1095 Mester utca 41 A. Épület Pince I.
191. 1095 Mester utca 51 Földszint II.
192. 1095 Mester utca 51 Földszint IV.
193. 1095 Mester utca 51 Földszint V.
194. 1095 Mester utca 57 Földszint II.
195. 1094 Mihálkovics utca 8/A Szuterén (alagsor) I.
196. 1094 Mihálkovics utca 8/A Földszint I.
197. 1094 Mihálkovics utca 8/A Földszint II.
198. 1094 Mihálkovics utca 12 Pince III.
199. 1094 Mihálkovics utca 16 Földszint II.
200. 1094 Páva utca 22 Földszint I.
201. 1094 Páva utca 24 Pince I.
202. 1094 Páva utca 37 Pince I.
203. 1094 Páva utca 37 Földszint III/TB1.
204. 1094 Páva utca 37 Földszint III/TB2.
205. 1093 Pipa utca 6 Földszint VII.
206. 1092 Ráday utca 5 Pince XI.
207. 1092 Ráday utca 7 Pince I.
208. 1092 Ráday utca 8 Pince I.
209. 1092 Ráday utca 11-13 Pince II.
210. 1092 Ráday utca 11-13 Pince III.
211. 1092 Ráday utca 15 Földszint VII.
212. 1092 Ráday utca 16 Pince III.
213. 1092 Ráday utca 16 Pince IV.
214. 1092 Ráday utca 19 Pince I.
215. 1092 Ráday utca 21 Szuterén (alagsor) I.
216. 1092 Ráday utca 21 Szuterén (alagsor) II.
217. 1092 Ráday utca 23 Földszint III.
218. 1092 Ráday utca 25 Pince I.
219. 1092 Ráday utca 26 Földszint III.
220. 1092 Ráday utca 29 Pince V.
221. 1092 Ráday utca 31/B-J-K K. Épület Pince XI.
222. 1092 Ráday utca 31/B-J-K K. Épület Földszint XVII.
223. 1092 Ráday utca 38-40 A. Épület Pince I.
224. 1092 Ráday utca 38-40 B. Épület Pince II.
225. 1092 Ráday utca 41 III. Emelet 44/B.
226. 1092 Ráday utca 43-45 A. Épület Pince I.
227. 1092 Ráday utca 49 Földszint E.
228. 1092 Ráday utca 52 A. Épület Pince I.
229. 1092 Ráday utca 52 A. Épület Földszint III.
230. 1092 Ráday utca 53 Pince I.
231. 1092 Ráday utca 53 Pince II/TB1.
232. 1092 Ráday utca 54 Pince I.
233. 1092 Ráday utca 54 Pince II.
234. 1092 Ráday utca 55 Földszint II.
235. 1092 Ráday utca 61 Pince I.
236. 1092 Ráday utca 61 Szuterén (alagsor) III.
237. 1092 Ráday utca 61 Szuterén (alagsor) IV.
238. 1092 Ráday utca 63 Földszint IV.
239. 1096 Sobieski utca 25/A Pince III.
240. 1096 Sobieski utca 28 Földszint II.
241. 1096 Sobieski utca 29 Szuterén (alagsor) I.
242. 1096 Sobieski utca 31 Szuterén (alagsor) 2.
243. 1096 Sobieski utca 33 Szuterén (alagsor) 2.
244. 1096 Sobieski utca 39 Szuterén (alagsor) I.
245. 1095 Soroksári út 8-10 Földszint II.
246. 1095 Soroksári út 18 Földszint 1.
247. 1095 Soroksári út 38-40-42 A. Épület Pince III.
248. 1095 Soroksári út 38-40-42 B. Épület I. Lépcsőház Földszint II.
249. 1095 Soroksári út 56 Földszint I.
250. 1095 Soroksári út 56 Földszint III.
251. 1095 Soroksári út 56 Földszint IV.
252. 1098 Táviró utca 7 I. Lépcsőház Pince I.
253. 1098 Táviró utca 7 I. Lépcsőház Pince II.
254. 1098 Táviró utca 13 I. Lépcsőház Pince 1.
255. 1096 Telepy utca 6-8 Pince III.
256. 1096 Telepy utca 6-8 Pince V.
257. 1096 Telepy utca 6-8 Pince VII.
258. 1096 Telepy utca 23 Pince II.
259. 1096 Telepy utca 26 Szuterén (alagsor) I.
260. 1096 Telepy utca 26 Szuterén (alagsor) II.
261. 1096 Telepy utca 28 Szuterén (alagsor) I.
262. 1096 Telepy utca 30 Szuterén (alagsor) II.
263. 1095 Tinódi utca 5 Szuterén (alagsor) 1.
264. 1095 Tinódi utca 5 Szuterén (alagsor) 2.
265. 1095 Tinódi utca 5 Szuterén (alagsor) 3.
266. 1095 Tinódi utca 12 Földszint I.
267. 1094 Tompa utca 12 Földszint II.
268. 1094 Tompa utca 19 Pince IV.
269. 1098 Toronyház utca 3 A. Épület Földszint I/TB7.
270. 1098 Toronyház utca 3 A. Épület Földszint I/TB8.
271. 1098 Toronyház utca 3 B. Épület Földszint IV.
272. 1094 Tüzoltó utca 15 Pince I.
273. 1094 Tüzoltó utca 15 Pince II.
274. 1094 Tüzoltó utca 15 Pince IV.
275. 1094 Tüzoltó utca 15 Pince V.
276. 1094 Tüzoltó utca 21 Pince I.
277. 1094 Tüzoltó utca 27/B Pince I.
278. 1094 Tüzoltó utca 27/B Pince II.
279. 1094 Tüzoltó utca 55 Pince I.
280. 1091 Üllői út 9 Földszint III.
281. 1091 Üllői út 11-13 Pince I.
282. 1091 Üllői út 11-13 Pince II.
283. 1091 Üllői út 11-13 Pince III.
284. 1091 Üllői út 19 Pince I.
285. 1091 Üllői út 19 3. Lépcsőház Földszint 1.
286. 1091 Üllői út 21 Pince I.
287. 1091 Üllői út 23 Szuterén (alagsor) 1.
288. 1091 Üllői út 23 Földszint II.
289. 1091 Üllői út 53/A Pince I.
290. 1091 Üllői út 53/A Földszint II.
291. 1091 Üllői út 53/B Pince I.
292. 1091 Üllői út 53/B Földszint III.
293. 1091 Üllői út 57 Földszint I.
294. 1091 Üllői út 57 I. Emelet I.
295. 1091 Üllői út 59 Földszint IV.
296. 1091 Üllői út 61 Pince I.
297. 1091 Üllői út 61 Földszint II.
298. 1091 Üllői út 63 Pince I.
299. 1091 Üllői út 69 Földszint I.
300. 1091 Üllői út 69 Földszint II.
301. 1091 Üllői út 79 Földszint I.
302. 1091 Üllői út 79 Földszint II.
303. 1091 Üllői út 89/A Pince I.
304. 1091 Üllői út 89/A Földszint III.
305. 1091 Üllői út 89/A Földszint IV.
306. 1091 Üllői út 91/A Földszint II.
307. 1091 Üllői út 91/A Földszint III.
308. 1091 Üllői út 91/B Földszint I.
309. 1091 Üllői út 91/B Földszint III.
310. 1091 Üllői út 91/B Földszint IV.
311. 1091 Üllői út 95 Pince I.
312. 1091 Üllői út 95 Földszint II/TB1.
313. 1091 Üllői út 95 Földszint II/TB2.
314. 1091 Üllői út 95 Földszint III/TB2.
315. 1091 Üllői út 101 Földszint I.
316. 1091 Üllői út 101 Földszint II.
317. 1091 Üllői út 101 Földszint III.
318. 1091 Üllői út 103 Földszint II.
319. 1091 Üllői út 103 Földszint V.
320. 1091 Üllői út 103 Földszint 4.
321. 1091 Üllői út 103 Földszint 8/A.
322. 1091 Üllői út 105 Földszint II.
323. 1091 Üllői út 105 Földszint III.
324. 1091 Üllői út 109/A Földszint III.
325. 1091 Üllői út 109/A Földszint IV.
326. 1091 Üllői út 109/B Földszint I.
327. 1091 Üllői út 109/B Földszint II.
328. 1091 Üllői út 109/C Pince I.
329. 1091 Üllői út 109/C Pince II.
330. 1091 Üllői út 109/C Földszint II/TB2.
331. 1091 Üllői út 113 Pince I.
332. 1091 Üllői út 113 Földszint V.
333. 1091 Üllői út 115/A Pince I.
334. 1091 Üllői út 115/A Földszint I.
335. 1091 Üllői út 115/A Földszint IV.
336. 1091 Üllői út 119 Szuterén (alagsor) III.
337. 1091 Üllői út 119 Szuterén (alagsor) IV.
338. 1091 Üllői út 119 Földszint X.
339. 1091 Üllői út 121 Pince I.
340. 1091 Üllői út 121 Pince IX.
341. 1091 Üllői út 121 Pince VII.
342. 1091 Üllői út 121 Földszint III.
343. 1091 Üllői út 121 Földszint VI.
344. 1091 Üllői út 169-179 D. Épület Földszint 130.
345. 1097 Vaskapu utca 1/D Szuterén (alagsor) II.
346. 1097 Vaskapu utca 6/B Földszint I.
347. 1097 Vaskapu utca 7 Pince II.
348. 1097 Vaskapu utca 22 Pince I.
349. 1097 Vágóhíd utca 30-32 VI. Lépcsőház Földszint I.
350. 1093 Vámház körút 5 Pince IV.
351. 1093 Vámház körút 7 Pince I.
352. 1093 Vámház körút 7 Pince II.
353. 1093 Vámház körút 7 Pince III.
354. 1093 Vámház körút 7 Pince IV.
355. 1093 Vámház körút 7 Földszint XI.
356. 1093 Vámház körút 11 Pince I.
357. 1093 Vámház körút 11 Földszint V.
358. 1093 Vámház körút 15 Pince I.
359. 1094 Viola utca 42 Pince I.
360. 1094 Viola utca 42 Pince II.
361. 1094 Viola utca 44 Pince I.

9/c. számú melléklet

c) Elsősorban megtartásra, esetleg eladásra javasolt helyiségek.
(pontszám: 44-52-ig)
Sorsz.. A bérlemény címe
1. 1093 Bakáts utca 8 Félemelet V.
2. 1092 Bakáts tér 4 Földszint I.
3. 1092 Bakáts tér 4 Földszint II.
4. 1092 Bakáts tér 4 Földszint III.
5. 1092 Bakáts tér 8 Szuterén (alagsor) IV.
6. 1094 Bokréta utca 23 Pince II.
7. 1094 Bokréta utca 27 Földszint I.
8. 1094 Bokréta utca 27 Földszint II.
9. 1093 Boráros tér 3 Földszint III.
10. 1093 Boráros tér 3 Földszint VI.
11. 1093 Boráros tér 3 Földszint VII.
12. 1093 Boráros tér 6 Földszint I.
13. 1093 Csarnok tér 5 Földszint I.
14. 1093 Csarnok tér 5 Földszint II.
15. 1093 Csarnok tér 5 Földszint III/TB2.
16. 1098 Dési Huber utca 7-9 Földszint II.
17. 1098 Dési Huber utca 20 A. Épület Földszint IX.
18. 1098 Dési Huber utca 20 A. Épület Földszint XVI.
19. 1098 Dési Huber utca 20 B. Épület Földszint VII.
20. 1092 Erkel utca 3 Földszint IV.
21. 1092 Erkel utca 4 Földszint IV.
22. 1092 Erkel utca 6 Földszint I.
23. 1092 Erkel utca 6 Földszint VI.
24. 1092 Erkel utca 20 Földszint I.
25. 1094 Ferenc körút 1 Földszint I.
26. 1094 Ferenc körút 1 Földszint II.
27. 1094 Ferenc körút 1 Földszint III.
28. 1094 Ferenc körút 1 Földszint IV.
29. 1092 Ferenc körút 2-4 Földszint I/TB1.
30. 1092 Ferenc körút 2-4 Földszint I/TB2.
31. 1094 Ferenc körút 3 Földszint I.
32. 1094 Ferenc körút 3 Földszint II.
33. 1094 Ferenc körút 5 Földszint I.
34. 1094 Ferenc körút 5 Földszint II.
35. 1094 Ferenc körút 7 Földszint I.
36. 1094 Ferenc körút 7 Földszint III.
37. 1092 Ferenc körút 12 Földszint I.
38. 1094 Ferenc körút 15 Földszint I.
39. 1092 Ferenc körút 16 Földszint I.
40. 1092 Ferenc körút 16 Földszint II.
41. 1094 Ferenc körút 19-21 Földszint III/TB2.
42. 1094 Ferenc körút 19-21 Földszint IV.
43. 1092 Ferenc körút 22 Földszint I.
44. 1092 Ferenc körút 22 Földszint II.
45. 1094 Ferenc körút 23 Földszint I.
46. 1092 Ferenc körút 24 Földszint II.
47. 1092 Ferenc körút 24 Földszint III.
48. 1092 Ferenc körút 26 Földszint I.
49. 1094 Ferenc körút 27 Földszint III.
50. 1094 Ferenc körút 27 Földszint IV.
51. 1092 Ferenc körút 28 Pince I.
52. 1092 Ferenc körút 30 Földszint II.
53. 1092 Ferenc körút 30 Földszint III.
54. 1094 Ferenc körút 31 Földszint I.
55. 1094 Ferenc körút 31 Földszint III.
56. 1092 Ferenc körút 32 Földszint II.
57. 1092 Ferenc körút 32 Földszint IV.
58. 1094 Ferenc körút 33 Földszint I.
59. 1092 Ferenc körút 34 Földszint I.
60. 1092 Ferenc körút 34 Földszint II.
61. 1092 Ferenc körút 36 Földszint III.
62. 1094 Ferenc körút 37 Földszint I.
63. 1094 Ferenc körút 39 Földszint II.
64. 1094 Ferenc körút 39 Földszint III.
65. 1094 Ferenc körút 39 Földszint IV.
66. 1092 Ferenc körút 40 Földszint II.
67. 1092 Ferenc körút 42 Földszint IV.
68. 1092 Ferenc körút 42 Földszint V/TB1.
69. 1094 Ferenc körút 43 Földszint I.
70. 1094 Ferenc körút 43 Földszint II.
71. 1094 Ferenc körút 43 Földszint III.
72. 1092 Ferenc körút 44 Földszint II.
73. 1093 Gönczy Pál utca 2 Földszint IV.
74. 1096 Haller utca 24 Földszint II.
75. 1094 Liliom utca 22 Földszint II.
76. 1094 Liliom utca 33 Pince I.
77. 1093 Lónyay utca 13/A Földszint I.
78. 1093 Lónyay utca 14 Pince II.
79. 1093 Lónyay utca 15 Földszint III.
80. 1093 Lónyay utca 36 1. Udvar Földszint II.
81. 1093 Lónyay utca 42/B Földszint I.
82. 1093 Lónyay utca 46 Pince I.
83. 1093 Lónyay utca 50 Pince II.
84. 1093 Lónyay utca 58 A. Épület Magasföldszint II.
85. 1093 Lónyay utca 58 A. Épület Magasföldszint III.
86. 1095 Mester utca 1 Földszint I.
87. 1095 Mester utca 9 Földszint I.
88. 1095 Mester utca 9 Földszint II.
89. 1095 Mester utca 9 Földszint IV.
90. 1095 Mester utca 13 Földszint III.
91. 1095 Mester utca 15 Földszint 4.
92. 1095 Mester utca 15 Földszint 6.
93. 1095 Mester utca 18 Földszint I-II.
94. 1095 Mester utca 18 Földszint III.
95. 1095 Mester utca 21 Pince I.
96. 1095 Mester utca 21 Földszint III.
97. 1095 Mester utca 21 Földszint IV.
98. 1095 Mester utca 27 Földszint I.
99. 1095 Mester utca 34 Szuterén (alagsor) III.
100. 1095 Mester utca 34 Szuterén (alagsor) IV.
101. 1095 Mester utca 34 Szuterén (alagsor) V.
102. 1095 Mester utca 37-39 A. Épület Szuterén (alagsor) III.
103. 1095 Mester utca 37-39 B. Épület Szuterén (alagsor) I.
104. 1095 Mester utca 51 Földszint VI.
105. 1095 Mester utca 53-55 Földszint V.
106. 1094 Mihálkovics utca 16 Földszint III.
107. 1093 Pipa utca 2/B Földszint II.
108. 1093 Pipa utca 4 Földszint I.
109. 1093 Pipa utca 6 Pince I.
110. 1093 Pipa utca 6 Földszint II.
111. 1092 Ráday utca 4 Földszint II.
112. 1092 Ráday utca 5 Földszint II.
113. 1092 Ráday utca 5 Földszint IV.
114. 1092 Ráday utca 5 Földszint VIII.
115. 1092 Ráday utca 7 Földszint 1.
116. 1092 Ráday utca 7 Földszint 12/B.
117. 1092 Ráday utca 9 Földszint I.
118. 1092 Ráday utca 9 Földszint II.
119. 1092 Ráday utca 11-13 Földszint I.
120. 1092 Ráday utca 11-13 Földszint II.
121. 1092 Ráday utca 14 Földszint I.
122. 1092 Ráday utca 14 Földszint II.
123. 1092 Ráday utca 15 Földszint III.
124. 1092 Ráday utca 16 Pince II.
125. 1092 Ráday utca 16 Földszint II.
126. 1092 Ráday utca 16 Földszint IX.
127. 1092 Ráday utca 16 Földszint V.
128. 1092 Ráday utca 16 Földszint VIII.
129. 1092 Ráday utca 16 Földszint XI.
130. 1092 Ráday utca 16 Földszint XII.
131. 1092 Ráday utca 17 Földszint I.
132. 1092 Ráday utca 19 Földszint I.
133. 1092 Ráday utca 23 Földszint IV.
134. 1092 Ráday utca 25 Földszint II.
135. 1092 Ráday utca 29 Földszint 4.
136. 1092 Ráday utca 29 Földszint 5.
137. 1092 Ráday utca 29 Földszint 6.
138. 1092 Ráday utca 31/B-J-K B. Épület Földszint I.
139. 1092 Ráday utca 31/B-J-K B. Épület Földszint II.
140. 1092 Ráday utca 31/B-J-K J. Épület Földszint VII.
141. 1092 Ráday utca 32 Földszint I.
142. 1092 Ráday utca 32 Földszint II.
143. 1092 Ráday utca 32 Földszint III.
144. 1092 Ráday utca 33/B Földszint I.
145. 1092 Ráday utca 33/B Földszint II.
146. 1092 Ráday utca 33/B Földszint IV.
147. 1092 Ráday utca 33/B Földszint V.
148. 1092 Ráday utca 34 Földszint 2.
149. 1092 Ráday utca 34 Földszint 3.
150. 1092 Ráday utca 37 Földszint II.
151. 1092 Ráday utca 38-40 A. Épület Földszint I.
152. 1092 Ráday utca 38-40 B. Épület Földszint II.
153. 1092 Ráday utca 38-40 B. Épület Földszint III.
154. 1092 Ráday utca 41 Földszint I.
155. 1092 Ráday utca 41 Földszint III.
156. 1092 Ráday utca 54 Földszint I.
157. 1092 Ráday utca 54 Földszint II.
158. 1092 Ráday utca 54 Földszint III.
159. 1092 Ráday utca 54 Földszint IV.
160. 1092 Ráday utca 56 Földszint I.
161. 1092 Ráday utca 56 Földszint III.
162. 1092 Ráday utca 56 Földszint IV.
163. 1095 Soroksári út 38-40-42 A. Épület Földszint II.
164. 1095 Soroksári út 38-40-42 A. Épület Földszint V.
165. 1095 Soroksári út 38-40-42 B. Épület I. Lépcsőház Földszint I.
166. 1094 Tompa utca 13 Földszint I.
167. 1094 Tompa utca 15/B Földszint I.
168. 1094 Tompa utca 15/B Földszint V.
169. 1098 Toronyház utca 3 B. Épület Földszint VIII.
170. 1091 Üllői út 3 Földszint I.
171. 1091 Üllői út 3 Földszint II.
172. 1091 Üllői út 9 Földszint I.
173. 1091 Üllői út 11-13 Földszint IV.
174. 1091 Üllői út 11-13 Földszint IX.
175. 1091 Üllői út 11-13 Földszint V.
176. 1091 Üllői út 19 Földszint II.
177. 1091 Üllői út 21 Földszint I.
178. 1091 Üllői út 21 Földszint III.
179. 1091 Üllői út 23 Földszint I.
180. 1091 Üllői út 31 Pince I.
181. 1091 Üllői út 53/A Földszint III.
182. 1091 Üllői út 53/B Földszint I.
183. 1091 Üllői út 69 Földszint III.
184. 1091 Üllői út 81 Földszint I.
185. 1091 Üllői út 81 Földszint II.
186. 1091 Üllői út 111 Földszint III.
187. 1091 Üllői út 121 Pince V.
188. 1091 Üllői út 121 Pince X.
189. 1091 Üllői út 121 Pince XII.
190. 1091 Üllői út 121 Földszint II.
191. 1091 Üllői út 121 Földszint V.
192. 1091 Üllői út 121 Földszint VIII.
193. 1093 Vámház körút 7 Földszint IX.
194. 1093 Vámház körút 7 Földszint V.
195. 1093 Vámház körút 7 Földszint X.
196. 1093 Vámház körút 9 Pince I.
197. 1093 Vámház körút 13 Földszint 1.
198. 1093 Vámház körút 13 Földszint 2.
199. 1093 Vámház körút 13 Földszint 4.
200. 1093 Vámház körút 15 Földszint II.

9/d. számú melléklet

d) Feltétlen megtartásra javasolt helyiségek.
(pontszám: 53-tól)
Sorsz.. A bérlemény címe
1. 1093 Bakáts utca 1-3 A. Épület Pince V. (PERESITVE!)
2. 1093 Bakáts utca 1-3 A. Épület Pince VI. (PERESITVE!)
3. 1093 Bakáts utca 1-3 A. Épület Földszint VII. (PERESITVE!)
4. 1093 Bakáts utca 1-3 B. Épület Pince I. (PERESITVE!)
5. 1093 Bakáts utca 1-3 B. Épület Pince II. (PERESITVE!)
6. 1093 Bakáts utca 1-3 B. Épület Pince III. (PERESITVE!)
7. 1093 Bakáts utca 1-3 B. Épület Pince IV. (PERESITVE!)
8. 1093 Bakáts utca 8 Földszint I. (PERESITVE!)
9. 1094 Bokréta utca 23 Pince I. (PERESITVE!)
10. 1093 Boráros tér 2 Földszint V. (PERESITVE!)
11. 1093 Boráros tér 3 Földszint V. (PERESITVE!)
12. 1093 Csarnok tér 3-4 Földszint II.
13. 1098 Dési Huber utca 20 A. Épület Földszint IV. (PERESITVE!)
14. 1098 Dési Huber utca 20 B. Épület Földszint I. (PERESITVE!)
15. 1092 Erkel utca 12 Pince I. (PERESITVE!)
16. 1094 Ferenc tér 4 Földszint II. (PERESITVE!)
17. 1094 Ferenc körút 5 Földszint III. (PERESITVE!)
18. 1092 Ferenc körút 6 B. Épület Pince V. (PERESITVE!)
19. 1094 Ferenc körút 7 Földszint II. (PERESITVE!)
20. 1094 Ferenc körút 13 Földszint IV.
21. 1092 Ferenc körút 14 Pince I. (PERESITVE!)
22. 1092 Ferenc körút 14 Földszint I.
23. 1092 Ferenc körút 14 Félemelet I. (PERESITVE!)
24. 1094 Ferenc körút 15 Pince I. (PERESITVE!)
25. 1094 Ferenc körút 15 Földszint II. (PERESITVE!)
26. 1094 Ferenc körút 17 Földszint IV. (PERESITVE!)
27. 1094 Ferenc körút 23 Földszint II.
28. 1094 Ferenc körút 25 Földszint I. (PERESITVE!)
29. 1092 Ferenc körút 28 Földszint II.
30. 1092 Ferenc körút 28 Földszint III.
31. 1094 Ferenc körút 29 Pince I. (PERESITVE!)
32. 1092 Ferenc körút 32 Földszint I. (PERESITVE!)
33. 1094 Ferenc körút 41 Földszint ITB1. (PERESITVE!)
34. 1094 Ferenc körút 41 Földszint ITB2. (PERESITVE!)
35. 1092 Ferenc körút 44 Földszint I. (PERESITVE!)
36. 1093 Gönczy Pál utca 2 Pince I. (PERESITVE!)
37. 1093 Gönczy Pál utca 2 Pince II. (PERESITVE!)
38. 1096 Haller utca 8-18 B. Épület X. Lépcsőház Földszint V. (PERESITVE!)
39. 1096 Haller utca 15 Pince I. (PERESITVE!)
40. 1096 Haller utca 15 Földszint I. (PERESITVE!)
41. 1093 Imre utca 4 Pince I. (PERESITVE!)
42. 1092 Kinizsi utca 15 Pince I. (PERESITVE!)
43. 1092 Kinizsi utca 15 Pince II. (PERESITVE!)
44. 1092 Kinizsi utca 31 Pince II. (PERESITVE!)
45. 1092 Kinizsi utca 33 Pince I. (PERESITVE!)
46. 1092 Kinizsi utca 37 Pince I. (PERESITVE!)
47. 1094 Liliom utca 33 Földszint II. (PERESITVE!)
48. 1093 Lónyay utca 3 Földszint I. (PERESITVE!)
49. 1093 Lónyay utca 3 Földszint II. (PERESITVE!)
50. 1093 Lónyay utca 3 Kert VI. (PERESITVE!)
51. 1093 Lónyay utca 39/B Földszint II. (PERESITVE!)
52. 1093 Lónyay utca 45 Szuterén (alagsor) I. (PERESITVE!)
53. 1094 Márton utca 28 Pince I. (PERESITVE!)
54. 1093 Mátyás utca 20 Pince I. (PERESITVE!)
55. 1095 Mester utca 11 Földszint I. (PERESITVE!)
56. 1095 Mester utca 13 Pince II. (PERESITVE!)
57. 1095 Mester utca 27 Pince I. (PERESITVE!)
58. 1095 Mester utca 27 Szuterén (alagsor) I. (PERESITVE!)
59. 1095 Mester utca 27 Szuterén (alagsor) II. (PERESITVE!)
60. 1095 Mester utca 27 Szuterén (alagsor) III. (PERESITVE!)
61. 1095 Mester utca 27 Földszint V. (PERESITVE!)
62. 1095 Mester utca 27 Földszint VII. (PERESITVE!)
63. 1095 Mester utca 27 Földszint X. (PERESITVE!)
64. 1095 Mester utca 27 I. Emelet I. (PERESITVE!)
65. 1094 Mihálkovics utca 8/A Földszint I. (PERESITVE!)
66. 1093 Pipa utca 6 Földszint III. (PERESITVE!)
67. 1093 Pipa utca 6 Földszint VI. (PERESITVE!)
68. 1092 Ráday utca 4 Földszint I. (PERESITVE!)
69. 1092 Ráday utca 8 Földszint I.
70. 1092 Ráday utca 8 Földszint II. (PERESITVE!)
71. 1092 Ráday utca 21 Földszint IV. (PERESITVE!)
72. 1092 Ráday utca 22 Földszint I. (PERESITVE!)
73. 1092 Ráday utca 43-45 B. Épület Földszint II.
74. 1092 Ráday utca 63 Földszint V. (PERESITVE!)
75. 1092 Ráday utca 63 Földszint 7. (PERESITVE!)
76. 1096 Sobieski utca 35 Szuterén (alagsor) 1. (PERESITVE!)
77. 1096 Sobieski utca 39 Szuterén (alagsor) II. (PERESITVE!)
78. 1096 Sobieski utca 39 Szuterén (alagsor) III. (PERESITVE!)
79. 1096 Sobieski utca 41 Szuterén (alagsor) I. (PERESITVE!)
80. 1096 Sobieski utca 41 Szuterén (alagsor) III. (PERESITVE!)
81. 1095 Soroksári út 51 Földszint 6. (PERESITVE!)
82. 1095 Soroksári út 51 Földszint 7. (PERESITVE!)
83. 1095 Soroksári út 56 Földszint I. (PERESITVE!)
84. 1096 Telepy utca 6-8 Pince II. (PERESITVE!)
85. 1096 Telepy utca 25 Pince I. (PERESITVE!)
86. 1094 Tüzoltó utca 3 Pince I. (PERESITVE!)
87. 1094 Tüzoltó utca 4 Földszint I. (PERESITVE!)
88. 1091 Üllői út 53/B Földszint II. (PERESITVE!)
89. 1091 Üllői út 65-67 Földszint I. (PERESITVE!)
90. 1091 Üllői út 71 Földszint I. (PERESITVE!)
91. 1091 Üllői út 89/C Földszint I. (PERESITVE!)
92. 1091 Üllői út 89/C Földszint III. (PERESITVE!)
93. 1091 Üllői út 107 Földszint I. (PERESITVE!)
94. 1091 Üllői út 111 Földszint II. (PERESITVE!)
95. 1091 Üllői út 113 Földszint I. (PERESITVE!)
96. 1091 Üllői út 119 Szuterén (alagsor) II. (PERESITVE!)
97. 1091 Üllői út 121 Pince IV. (PERESITVE!)
98. 1093 Vámház körút 5 Földszint II.
99. 1093 Vámház körút 7 Földszint VIII.
100. 1093 Vámház körút 9 Földszint I.
101. 1093 Vámház körút 9 Földszint II.
102. 1093 Vámház körút 11 Földszint II.
103. 1093 Vámház körút 11 Földszint III.
104. 1093 Vámház körút 13 Földszint 3.
105. 1093 Vámház körút 15 Földszint III. (PERESITVE!)
106. 1093 Vámház körút 15 Földszint IV. (PERESITVE!)