Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2002. (X. 10.) sz. rendelete

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 17/2001. (IX. 3.) sz. rendelet módosításáról

1. § (1) a R. 1. § (2), (3), (4) bekezdései hatályukat vesztik

(2) a R. 7. § (4) bekezdése hatályát veszti. * 

2. § A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.”

3. § E rendelet 2002. szeptember 1-én lép hatályba.

Budapest, 2002. szeptember 24.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző