Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2003. (I. 20.) sz. rendelete

a háztartási hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatos díjak áthárításáról szóló 2/1997. (I. 31.) sz. rendelet módosításáról

1. § A R. 2. § (2) bekezdése hatályát veszti, a (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre változik.

2. § (1) Az 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezdés lép:

„(1) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlői által fizetendő szemétdíj bérleményenként 800 Ft/hó ÁFA-val együtt.”

(2) Az 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati tulajdonú bérlakást egyedül használó bérlő esetében a fizetendő szemétdíj bérleményenként 400 Ft/hó ÁFA-val együtt.”

3. § A R. 1. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. sz. melléklet

Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői által fizetendő szemétszállítási díj:

a) szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások 984 Ft/hó + ÁFA

b) terméket előállító vállalkozások 1232 Ft/hó + ÁFA

c) kis- és nagykereskedő, raktározó és vendéglátó vállalkozások 1848 Ft/hó + ÁFA”

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2003. január 1-től kell alkalmazni.

Budapest, 2003. január 16.

Dr. Gegesy Ferenc s.k.
polgármester
Dr. Oszvári István s.k.
jegyző