Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003. (II. 7.) számú rendelete

a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1966. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról közterületen és egyéb helyeken c. 27/1999. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet 2. §-ában foglaltak szerint tiltott esetekben”

2. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A vendéglátó üzletek nem eseti jellegű kitelepülésekor közterületen zeneszolgáltatás 22 óráig, kiszolgálás 23 óráig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig meg kell szüntetni”

3. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Polgármester a díszburkolatra vonatkozó kérelem - kivéve a három napot meg nem haladó konténer kihelyezési kérelem -, valamint a nagyméretű közterületi hirdetés kihelyezésére vonatkozó kérelem elbírálása előtt kikéri a Városfejlesztési Bizottság véleményét. A három napot meg nem haladó konténer kihelyezési kérelmekről tájékoztatja a Városfejlesztési Bizottságot”

4. § A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Polgármester a közterület-használati hozzájárulásokról március, június, szeptember, december hónapokban tájékoztatja a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottságot. A tájékoztatás a Képviselő-testület előtti beszámolási kötelezettséget nem érinti”

5. § Rendelet 6. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Polgármesternek e rendelet alapján átruházott hatáskörben hozott önkormányzati döntése elleni fellebbezéshez csatolni kell a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság állásfoglalását”

6. § A Rendelet 7. § (4) bekezdése hatályát veszti.

7. § A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a közterület-használó a hozzájárulástól eltérő módon vagy mértékben történő közterület-használatot a felhívástól számított 8 napon belül nem szünteti meg, illetőleg díjhátralékát 45 napon belül nem rendezi, a hátralék behajtásáról és egyidejűleg a hozzájárulás rendkívüli visszavonásáról haladéktalanul intézkedni kell”

8. § A Rendelet 8. § (4) bekezdés második mondata hatályát veszti.

9. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés b/ pontja hatályát veszti.

10. § A Rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat által megrendelt, előírt, egészben vagy részben finanszírozott rendezvény, szolgáltatás, valamint építési, felújítási munkálatok közterületi használata térítésmentes”

11. § A Rendelet 9. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A rendelet 2. számú melléklet f) pontjában foglalt „vendéglátás - előkert, terasz” címen a megelőző évben kitelepüléssel érintett társasház előtti területről beszedett közterület-használati díj 30%-át a polgármester a társasház felújítási alapjának kiegészítésére fordítja”

12. § A Rendelet 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Rendelet 8. § (3) bekezdése alapján megállapított összeg megfizetésével kapcsolatban a Képviselő-testület méltányosságot gyakorolhat. Méltányosságból a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság dönthet:

a) amennyiben a kötelezett a felszólítástól számított 30 napon belül legalább kéthavi díjnak megfelelő összeg befizetését igazolja, a fennmaradó összeg legfeljebb 50%-ig történő csökkentéséről, valamint az így fennmaradó tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről,

b) amennyiben a kötelezett a felszólítástól számított 30 napon belül legalább négyhavi díjnak megfelelő összeg befizetését igazolja, a teljes fennmaradó fizetési kötelezettség megszüntetéséről.

c) A döntésről és annak indokolásáról a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell.”

13. § A Rendelet 12. § címe „Vegyes rendelkezések”-re változik, és rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 9. § (10) bekezdése alkalmazásában közvetlenül érintett társasház: az a társasház, amely előtti közterületre a vendéglátó létesítmény jogszerűen kitelepül”

14. § Rendelet 2. számú melléklete 1. b) pontjában a kiemelt és minősített, valamint a normál ferencvárosi közterületeknél meghatározott határidő és feltételek helyébe egységesen a következő rendelkezés lép:

„Amennyiben a területre érvényben levő részletes rendezési terv, illetve szabályozási előírások nem tiltják”

15. § A Rendelet 2. számú melléklete 2. pontjában meghatározott közterület-használat („reklámhordozók felülete és árubemutatások”) alatt meghatározott esetek köre kibővül a következővel:

„- építési terület takarását szolgáló homlokzati védőháló reklámmal - I. oszt. kiemelt: 200 Ft/m2/hó; II. oszt. minősített: 150 Ft/m2/hó... III. oszt. normál: 100 Ft/m2/hó”

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a 24/2001. (XI. 15.) rendelet 1. §

b) a 24/2001. (XI. 15.) rendelet 2. §

c) a 8/2002. (V. 23.) rendelet 5. §-ában megfogalmazott következő rendelkezés: „2003. január 01-től tiltott, kivéve vásár és rendezvény”

d) a 3/2001. (I. 31) rendelet 4. § (1) bekezdése

c) a 3/2001. (I. 31.) rendelet 4. § (3) bekezdés következő mondata: „A szabálysértési törvény alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amellyel a jogellenes közterület-használat megvalósul”

d) a 11/2001. (V. 11.) rendelet 1. § következő mondata: „zöld területen végzett tevékenység esetén a Környezetvédelmi és Közterületi Bizottság hozzájárulása is szükséges” * 

(3) E rendelet 12, 14. és 15. §-ában foglalt rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2003. február 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére