a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2003. (V. 16.) számú rendelete

a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közterületek használatáért a közterület-használati hozzájárulás jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni. A díjat a használónak a közterület tényleges használatára tekintet nélkül, a megállapodásban rögzített időtartamra havi bontásban kell megfizetni. A tárgyhavi díjat a tárgyhó utolsó napjáig a Ferencvárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezését a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a 3/2001. (I. 31.) számú rendelet 3. § (1) bekezdése.

Budapest, 2003. május 8.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző