A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2003. (XI. 07.) sz. rendelete

az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 11/1994. (IV. 28.) sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról

1. § A R. preambuluma az alábbiak szerint módosul:

„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban Képviselőtestület) a ferencvárosi önkormányzati beruházások, rekonstrukciók előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjét a következők szerint szabályozza.”

2. § A R. 2. §-ában meghatározott értékhatár 2 millió forintra változik.

3. § A R. 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki.

„(3) A beruházásnak nem minősülő felújítási, tervezési feladatok tekintetében a Polgármesteri Hivatal ügyrendje és a hatályos polgármesteri, jegyzői utasítások irányadók.”

4. § A R. 10. és 20. §-aiban a Költségvetési Bizottság szövegrész helyébe a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság szövegrész lép.

5. § (1) A R. 17. § (2) bekezdés harmadik mondatában „ a kialakuló és elfogadott ajánlati árat” szövegrész helyébe a „kialakult árat „ szövegrész lép.

(2) A R. 17. § (2) bekezdés az alábbi negyedik mondatattal egészül ki:

„A költségeket 1 éven belül 5%, 1 éven túl 10% tartalékkal növelten kell megtervezni.”

6. § A R. 18. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Érdekeltnek kell tekinteni a beruházásokkal kapcsolatos engedélyek kiadásában illetékes hatóságokat, a megvalósításban közreműködő szerveket.”

7. § A R. 19. §-a elmarad.

8. § (1) A R. 22. § (1) bekezdéséből az „az arra jogosultakkal „ szövegrész elmarad.

(2) A R. 22. § (2) bekezdés második mondata elmarad.

9. § (1) A R. 23. § előtti címében és a 23-24 §-ban a „beruházás” szó helyébe „engedélyokirat” szó kerül.

(2) A R. 23. § harmadik francia bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„a megvalósítás költségei várhatóan 10%-kal nagyobb mértékben meghaladják az előirányzottat”

(3) A R. 23 § az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„Az engedélyokiratot nem kell módosítani, ha

- az elfogadott összköltség legfeljebb 10%-os túllépése várható,

- az összköltség változatlan, csak annak évek közötti megoszlása változik.”

10. § A R. 29. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„29. § (1) A közbeszerzési szabályok hatálya alá nem tartozó beruházást versenyeztetés útján kell vállalkozásba adni. Ajánlatkérő a polgármester.

(2) A versenyeztetési eljárásnak nyilvánosnak kell lennie, az ajánlati felhívást legalább egy országos napilapban és a Polgármesteri Hivatal honlapján közzé kell tenni.

(3) A beruházás megvalósítására rendelkezésre álló idő rövidsége, illetve korlátozott számú ajánlattevő alkalmassága esetén az ajánlatkérő zártkörű, meghívásos eljárást is lefolytathat, arra legalább négy ajánlattevőt meg kell hívni.

(4) Az ajánlatok elbírálására az ajánlatkérő legalább háromtagú szakmai véleményező bizottságot hoz létre az adott beruházás tárgyában megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek köréből.

(5) A nyertes személyéről a szakmai véleményező bizottság véleményének figyelembe vételével az ajánlatkérő dönt.

(6) A pályázat kiírásáról és szabályszerű lebonyolításáról az ajánlatkérő dönt.”

11. § A R. 35. § második mondata elmarad.

12. § (1) A R. 36. § (1) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint:

„Kivéve a 23. § (2) bekezdésében szabályozott eseteket.”

(2) A R. 36. § (2) bekezdése elmarad.

13. § A R. 37-38. § hatályát veszti.

14. § A R. 40-42. § hatályát veszti.

15. § A hatályokat vesztett rendelkezések miatt a rendelet paragrafusainak a számozása megváltozik.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2003. november 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző