A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2004. (I. 26.) sz. rendelete

a 14/2000. (X. 02.) számú lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, a Budapest Főváros Közgyűlésének 35/1993. (XI. 15.) sz., 36/1993. (XI. 15.) sz. és az 50/1995. (X. 20.) sz. rendeletét figyelembe véve a 14/2000. (X.02.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 2. § (1) a) pontjában a „bérbeadási és elidegenítési feladatokat” szövegrész helyébe „a bérbeadási, felújítási és elidegenítési feladatokat” szövegrész kerül.

(2) A R. 2. § (3) bekezdése elmarad.

2. § A R. 5. §-a elmarad.

3. § A R. 6. § (1) b) pontjában a „20” helyébe „15” lép.

4. § A R. 10. § (6) bekezdése elmarad.

5. § (1) A R. 15. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi c) ponttal:

c) akinek bérleti jogviszonyát az önkormányzat felmondta, de a végrehajtási eljárás lezárulta előtt tartozását kiegyenlítette vagy arra megállapodást kötött.

A b) és c) pontok szerinti döntéshez a Vagyonkezelési Bizottság egyetértése szükséges”

(2) A R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő lép:

„(4) Az ideiglenes elhelyezés

a) 1 év elteltével indoklás nélkül megszűntethető, kivéve, ha az elhelyezett személy végleges elhelyezésre tarthat igényt,

b) 1 év elteltével meghosszabbítható, ha az elhelyezett személlyel szemben nem áll fenn a lakástörvény szerinti felmondási ok.”

(3) A R. 15. § (5) bekezdése a (6) helyébe, a (8) bekezdése az (5) helyébe lép * .

(4) A R. 15. § (7)-(9) bekezdései elmaradnak.

6. § A R. 24. § kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

„(6) A gépkocsi tárolás díját a 6. számú melléklet tartalmazza.”

7. § (1) A R. 25. § (2) bekezdése helyébe az alábbi lép, a (3) bekezdése elmarad:

„(2) Nem köthető bérleti szerződés a helyiségre, ha abban a bérbe venni szándékozó az alábbi tevékenységeket kívánja folytatni:

- szexuális áruk forgalmazása, ezzel kapcsolatos szolgáltatás,

- szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott I. kategóriájú játékterem”

(2) A R. 25. § (8) bekezdésében „A (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe „A pályázati kiírásban szereplő, vagy a pályázaton kívüli bérbeadás esetén a bérlő által vállalt” szövegrész lép.

(3) A R. 25. § (8) bekezdésének c), d) pontjai helyébe az alábbi lép:

c) a helyiség engedély nélkül albérletbe, üzemeltetésbe adása, valamint a rögzített tevékenység engedély nélküli megváltoztatása esetén.”

(4) A R. 25. § (13) bekezdésében a (8) bekezdés a)-d) pontjaira való hivatkozás helyébe a (8) bekezdés a)-c) pontjaira való hivatkozás lép.

8. § A R. 26. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) jogutódlás, illetve kulturális célra meghirdetett helyiség bérbeadására irányuló pályázat esetén megszerzési díjat nem kell fizetni.”

9. § (1) A R. 27. § (3) bekezdés második mondata elmarad.

(2) A R. 27. § (5) bekezdése az alábbi b) ponttal egészül ki, a b), c), d) pontok számozása ennek megfelelően változik:

b) helyiség kulturális célú bérbeadása esetén a pályázat nyertesét az Oktatási Kulturális és Sportbizottság javaslatára a Képviselő-testület jelöli ki.”

10. § A R. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő lép:

„(4) A bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről a Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület dönt.”

11. § A R. 29. § (1) e) és a 30. § (6) e) pontjából az „és ez a tevékenység nem esik a C kategóriába” szövegrész helyébe az „és ez a tevékenység nem egyezik meg a 25. § (2) bekezdés szerinti tevékenységekkel” szövegrész kerül.

12. § * 

13. § (1) A R. 36. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe az alábbi lép:

„Az önkormányzati helyiségek közül nem idegeníthetők el:

c) azok a helyiségek, amelyeknek a (3) bekezdés szerinti

- kategóriája b) és a vételár a 9. sz. mellékletben meghatározott, a 6. sz. mellékletben szereplő díjtétellel számított éves bérleti hozam hétszeresét,

- kategóriája c) és a vételár a 9. sz. mellékletben meghatározott, a 6. sz. mellékletben szereplő díjtétellel számított éves bérleti hozam tizenkétszeresét

nem éri el.”

(2) A R. 36. § (3) bekezdéséből a „minden év június” szövegrész elmarad.

(3) A R. 36. § (3) bekezdésének a)-d) pontjai helyébe a következő lép:

„a) Feltétlen eladásra javasolt: 0-37 pontig

b) Eladható: 38-48 pontig

c) Feltétlen megtartásra javasolt: 49-60 pontig”

(4) A R. 36. § (4) bekezdéséből a „a (3) bekezdésben meghatározott újra kategorizálási időn belül” szövegrész elmarad.

14. § A R. 37. § (2) bekezdésében a 27. § (5) bekezdés b) pontjára való hivatkozás helyébe a c) pontra való hivatkozás kerül.

15. § (1) A R. 38. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„...a Képviselő-testület által hozott döntéssel ellentétes határozat 2 éven belül változatlan tartalommal és indokolással benyújtott kérelem esetén nem hozható.”

(2) A R. 38. § (2) bekezdésében a b) pontban a 36. § (3) bekezdés c) pontjára való hivatkozás elmarad, a c) pontban a 36. § (3) bekezdés d) pontjára való hivatkozás helyett a c) pontra való hivatkozás kerül.

(3) A R. 38. § (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(4) A helyiség elidegenítése történhet egy összegben, illetve részletfizetéssel. Egyösszegű fizetés esetén a bérlőnek a (3) bekezdés szerinti vételárból 20% kedvezmény jár.

(5) Részletfizetés esetén a vételár teljes megfizetéséig a helyiség önkormányzati tulajdonban marad.”

16. § (1) A R. 39. § (1) a)-c) pontjai helyébe az alábbi lép:

a) Az üres lakásokat műszaki csatolásra fel lehet ajánlani a szomszéd lakás bérlőjének.

b) A lakások eladása esetén azok a bérlők, akik a területre vonatkozó hatályos RRT, illetve KSZT szerint (részben vagy egészben) bontandó toldaléképülettel vagy ilyen garázzsal 2001. január 1-jén nem rendelkeztek, illetve felszólításra azt (azokat) önként elbontják, vagy a bontásra felkérik az önkormányzatot, a forgalmi értékből 50% kedvezményben részesülnek.

c) A területre vonatkozó hatályos KSZT által bontandónak előírt toldaléképülettel, illetve garázzsal rendelkező bérlőnek a lakást eladni nem lehet.”

(2) A R. 39. § (2) bekezdése elmarad.

(3) A. R. 39. § (3) bekezdésében az „1000 Ft” helyébe „1100 Ft” lép.

17. § A R. 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1 sz. melléklete lép.

18. § A R. 6. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép.

19. § A R. 8. sz. mellékletéből

I. Bontandó épületek közül a

- Berzenczey u. 39.,

- Bokréta u. 17.,

- Ernő u. 26.,

- Gát u. 12.,

- Viola u. 5.,

- Viola u. 35.

II. Felújítandó épületek közül a

- Thaly K. u. 56.,

III. Társasházzá alakítás megkezdve épületek közül az

- Aszódi út 4., 12. számú

- Osztag u. 11., 15., 17.

épületek elmaradnak.

20. § (1) A R. 9. sz. melléklet szöveges részének első bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:

„Bérleti díj előirányzatként a 6. sz. mellékletben meghatározott érték és - ha van - a bérleti szerződés szerinti összeg közül a nagyobbat kell figyelembe venni.”

(2) A R. 9. sz. melléklet szöveges részének utolsó bekezdése elmarad.

(3) A R. 9. sz. melléklet táblázatos részének helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép.

21. § (1) Ezen rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) *  Ezen rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése 2005. január 1-jén lép hatályba.

Budapest 2004. január 15.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

A R. 1. sz. melléklete:

Nem lakás célú helyiségben folytatható tevékenységek kategóriái és a bérleti díjhoz tartozó szorzó

A kategória: 75%

ruházati javító szolgáltatások, ruhatisztítás, háztartási kisgép javítás, könyvárusítás, könyvkölcsönzés, antikvárium, képző- és iparművészeti cikkek kereskedelme, művészeti galéria, gyógyszertár

B kategória: 150%

vendéglátás szeszesital forgalmazásával, pénzintézeti tevékenység, biztosító tevékenység

C kategória: 200%

a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott II. kategóriájú játékterem

D kategória: 500%

rendeltetéstől eltérő használat

E kategória: 100%

egyéb

A R. 2. sz. melléklete:

A helyiség bérleti díj (Ft/m2/év+Áfa)

Cím, bejárat Utcai bejáratú földszinti Udvari vagy kapualji bejáratú földszinti Utcai bejáratú alagsori Utcai bejáratú pince Udvari vagy belső bejáratú pince Egyéb (galéria, félemelet, emelet) Garázsok Gépkocsi- beállók
Ferenc krt., Vámház krt., Ráday u., 30 000 18 000 19 000 14 000 10 000 10 000 5 000 3 000
Üllői út, Boráros tér, Haller u., Mester u., Soroksári út (Haller utcáig), Tompa u., Belső-Ferencváros 20 000 14 000 15 000 12 000 8 000 8 000 5 000 3 000
József Attila lakótelep 10 000 8 500 8 000 6 000 5 000 4 500 5 000 3 000
Középső-Ferencváros (Viola illetve Tinódi utcáig) 8 000 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 4 000 2 000
Középső-Ferencváros (Viola illetve Tinódi utcától) 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 4 000 2 000
Egyéb területek 4 500 4 000 3 500 3 000 2 000 1 500 3 000 1 500

9/a. számú melléklet

a) Feltétlen eladásra javasolt helyiségek: 0-37 pont
Sorsz. A bérlemény címe
1.) 1094 Angyal utca 4. pince I.
2.) 1094 Angyal utca 4. pince II.
3.) 1094 Angyal utca 7/A-B. A. épület pince 2.
4.) 1094 Angyal utca 7/A-B. B. épület pince 1.
5.) 1094 Angyal utca 12. pince II.
6.) 1094 Angyal utca 29. pince I.
7.) 1094 Angyal utca 29. pince III.
8.) 1094 Angyal utca 41. pince I.
9.) 1092 Bakáts tér 3. pince I.
10.) 1092 Bakáts tér 3. V.emelet I.
11.) 1092 Bakáts tér 8. pince I.
12.) 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület pince IV.
13.) 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület pince V.
14.) 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület pince VI.
15.) 1093 Bakáts utca 1-3. B. épület pince I.
16.) 1093 Bakáts utca 1-3. B. épület pince II.
17.) 1093 Bakáts utca 1-3. B. épület pince IV.
18.) 1093 Bakáts utca 8. IV.emelet I.
19.) 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) II.
20.) 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) III.
21.) 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) IV.
22.) 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) V.
23.) 1094 Balázs Béla utca 30. földszint III.
24.) 1094 Berzenczey utca 8. pince I.
25.) 1094 Berzenczey utca 8. pince II.
26.) 1094 Berzenczey utca 26. szuterén (alagsor) I.
27.) 1094 Bokréta utca 27. pince I.
28.) 1094 Bokréta utca 27. pince II.
29.) 1094 Bokréta utca 28. pince I.
30.) 1094 Bokréta utca 29. pince II.
31.) 1094 Bokréta utca 29. pince III.
32.) 1094 Bokréta utca 31. földszint II.
33.) 1093 Boráros tér 3. pince I.
34.) 1098 Börzsöny utca 1-3. A. épület I. lépcsőh. pince I.
35.) 1098 Börzsöny utca 1-3. A. épület III. lépcsőh. pince III.
36.) 1093 Csarnok tér 5. félemelet V.
37.) 1095 Dandár utca 26. I. épület pince .
38.) 1095 Dandár utca 27. pince II.
39.) 1095 Dandár utca 27. pince III.
40.) 1098 Dési Huber utca 3-5. A. épület I. lépcsőh. pince I.
41.) 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület II. lépcsőh. pince I.
42.) 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület II. lépcsőh. pince VI.
43.) 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület II. lépcsőh. pince VII.
44.) 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület III. lépcsőh. pince II.
45.) 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület III. lépcsőh. pince III.
46.) 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület III. lépcsőh. pince IV.
47.) 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület III. lépcsőh. pince V.
48.) 1098 Dési Huber utca 14. I. lépcsőh. földszint I.
49.) 1098 Dési Huber utca 20. B. épület pince I.
50.) 1098 Dési Huber utca 30. pince I.
51.) 1097 Drégely utca 7. földszint I.
52.) 1098 Epreserdő utca 24. I. lépcsőh. pince I.
53.) 1098 Epreserdő utca 32. I. lépcsőh. pince .
54.) 1098 Epreserdő utca 32. II. lépcsőh. pince .
55.) 1092 Erkel utca 4. pince 0.
56.) 1092 Erkel utca 11. szuterén (alagsor) I.
57.) 1092 Erkel utca 12. pince I.
58.) 1092 Erkel utca 20. pince I.
59.) 1096 Ernő utca 5. IV.emelet 1.
60.) 1096 Ernő utca 15. földszint I.
61.) 1096 Ernő utca 17. pince I.
62.) 1096 Ernő utca 19. pince I.
63.) 1096 Ernő utca 19. pince IV.
64.) 1094 Ferenc körút 1. pince I.
65.) 1094 Ferenc körút 1. pince II.
66.) 1092 Ferenc körút 2-4. földszint IV.
67.) 1092 Ferenc körút 6. A. épület pince I.
68.) 1092 Ferenc körút 6. B. épület földszint IV.
69.) 1092 Ferenc körút 10. pince I.
70.) 1092 Ferenc körút 12. pince I.
71.) 1094 Ferenc körút 13. pince I.
72.) 1094 Ferenc körút 13. pince II.
73.) 1094 Ferenc körút 15. pince I.
74.) 1094 Ferenc körút 15. pince II.
75.) 1092 Ferenc körút 16. pince I.
76.) 1094 Ferenc körút 17. pince I.
77.) 1094 Ferenc körút 17. földszint IV/TB2.
78.) 1094 Ferenc körút 27. pince I.
79.) 1094 Ferenc körút 27. pince II.
80.) 1092 Ferenc körút 28. földszint IV.
81.) 1094 Ferenc körút 29. pince I.
82.) 1092 Ferenc körút 30. pince I.
83.) 1094 Ferenc körút 31. pince I.
84.) 1094 Ferenc körút 33. pince V.
85.) 1092 Ferenc körút 38. pince II.
86.) 1092 Ferenc körút 38. pince III.
87.) 1092 Ferenc körút 40. pince I.
88.) 1094 Ferenc körút 41. pince I.
89.) 1092 Ferenc körút 42. pince I.
90.) 1094 Ferenc körút 43. szuterén (alagsor) 1.
91.) 1095 Gabona utca 2. pince I.
92.) 1095 Gabona utca 4. pince I.
93.) 1095 Gát utca 31. földszint 1/B.
94.) 1095 Gát utca 36. pince II.
95.) 1093 Gönczy Pál utca 2. pince III.
96.) 1093 Gönczy Pál utca 4. földszint I.
97.) 1093 Gönczy Pál utca 4. földszint III.
98.) 1093 Gönczy Pál utca 4. földszint V.
99.) 1096 Haller utca 8-18. A. épület V. lépcsőh. pince I.
100.) 1096 Haller utca 8-18. B. épület VIII. lépcsőh. földszint I.
101.) 1096 Haller utca 8-18. C. épület XVII. lépcsőh. pince I.
102.) 1096 Haller utca 8-18. C. épület XVIII. lépcsőh. pince II.
103.) 1096 Haller utca 22. pince 1.
104.) 1096 Haller utca 24. pince I.
105.) 1096 Haller utca 28. pince I.
106.) 1096 Haller utca 30. pince .
107.) 1096 Haller utca 30. földszint I.
108.) 1096 Haller utca 44. pince 5.
109.) 1096 Haller utca 44. pince 7.
110.) 1096 Haller utca 44. pince 8.
111.) 1097 Hentes utca 17. pince II.
112.) 1092 Hőgyes Endre utca 2. pince I.
113.) 1092 Hőgyes Endre utca 2. pince II.
114.) 1092 Hőgyes Endre utca 2. földszint IV/TB2.
115.) 1092 Hőgyes Endre utca 6. pince I.
116.) 1092 Hőgyes Endre utca 11. pince I.
117.) 1092 Hőgyes Endre utca 11. pince II.
118.) 1092 Hőgyes Endre utca 13. pince II.
119.) 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A. A. épület pince I.
120.) 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A. B. épület pince I.
121.) 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A. B. épület földszint I.
122.) 1091 Ifjúmunkás utca 4. pince I.
123.) 1091 Ifjúmunkás utca 32. földszint I.
124.) 1093 Imre utca 4. pince I.
125.) 1093 Imre utca 4. földszint I.
126.) 1093 Imre utca 5. pince II.
127.) 1095 Ipar utca 3. pince I.
128.) 1095 Ipar utca 3. pince II.
129.) 1095 Ipar utca 3. pince III.
130.) 1095 Ipar utca 3. földszint I.
131.) 1095 Ipar utca 4/C. pince II.
132.) 1095 Ipar utca 9. pince I.
133.) 1095 Ipar utca 9. magasföldszint I.
134.) 1095 Ipar utca 11. pince I.
135.) 1095 Ipar utca 13. pince I.
136.) 1092 Kinizsi utca 17. pince II.
137.) 1092 Kinizsi utca 35. pince I/TB1.
138.) 1092 Kinizsi utca 35. pince I/TB2.
139.) 1092 Kinizsi utca 35. pince II.
140.) 1092 Knézits utca 2. pince I.
141.) 1093 Közraktár utca 10. pince I.
142.) 1093 Közraktár utca 10. pince II.
143.) 1093 Közraktár utca 10. földszint I.
144.) 1093 Közraktár utca 12/B. pince I.
145.) 1093 Közraktár utca 34. pince IV.
146.) 1093 Közraktár utca 34. pince V.
147.) 1093 Közraktár utca 34. szuterén (alagsor) I.
148.) 1092 Köztelek utca 4/A. pince I.
149.) 1092 Köztelek utca 4/A. pince II.
150.) 1092 Köztelek utca 4/A. pince III.
151.) 1092 Köztelek utca 4/A. pince IV.
152.) 1096 Lenhossék utca 8. pince I.
153.) 1096 Lenhossék utca 41. IV.emelet 1.
154.) 1094 Liliom utca 2-4. pince I.
155.) 1094 Liliom utca 21. pince I.
156.) 1094 Liliom utca 22. pince I.
157.) 1093 Lónyay utca 15. pince I.
158.) 1093 Lónyay utca 17. pince IV.
159.) 1093 Lónyay utca 22. pince I.
160.) 1093 Lónyay utca 23. pince II.
161.) 1093 Lónyay utca 28. pince I.
162.) 1093 Lónyay utca 45. pince I.
163.) 1093 Lónyay utca 50. pince II.
164.) 1093 Lónyay utca 52. pince I.
165.) 1094 Márton utca 11. földszint I.
166.) 1094 Márton utca 11. földszint II.
167.) 1094 Márton utca 35/A. pince 2.
168.) 1094 Márton utca 35/B. pince III.
169.) 1094 Márton utca 35/B. pince V.
170.) 1094 Márton utca 35/B. földszint II.
171.) 1093 Mátyás utca 4. pince I.
172.) 1093 Mátyás utca 11. pince III.
173.) 1093 Mátyás utca 13. pince I.
174.) 1093 Mátyás utca 13. pince II.
175.) 1093 Mátyás utca 13. pince III.
176.) 1093 Mátyás utca 18. pince III.
177.) 1095 Mester utca 1. pince I.
178.) 1095 Mester utca 1. pince II.
179.) 1095 Mester utca 1. V.emelet I.
180.) 1095 Mester utca 3. pince III.
181.) 1095 Mester utca 4-6. pince I.
182.) 1095 Mester utca 15. pince 7.
183.) 1095 Mester utca 22. földszint VI.
184.) 1095 Mester utca 27. pince II.
185.) 1095 Mester utca 27. földszint IX.
186.) 1095 Mester utca 27. földszint VI.
187.) 1095 Mester utca 38. pince I.
188.) 1094 Mihálkovics utca 8/A. szuterén (alagsor) I.
189.) 1094 Mihálkovics utca 8/A. földszint I.
190.) 1094 Páva utca 37. pince I.
191.) 1094 Páva utca 37. pince II.
192.) 1093 Pipa utca 2/B. pince I.
193.) 1092 Ráday utca 5. pince XI.
194.) 1092 Ráday utca 7. pince I.
195.) 1092 Ráday utca 15. földszint VII.
196.) 1092 Ráday utca 16. pince IV.
197.) 1092 Ráday utca 16. pince IV/2.
198.) 1092 Ráday utca 19. pince I.
199.) 1092 Ráday utca 21. szuterén (alagsor) I.
200.) 1092 Ráday utca 21. szuterén (alagsor) II.
201.) 1092 Ráday utca 25. pince I.
202.) 1092 Ráday utca 29. pince V.
203.) 1092 Ráday utca 34. pince 1.
204.) 1092 Ráday utca 37. pince I.
205.) 1092 Ráday utca 38-40. B. épület pince II.
206.) 1092 Ráday utca 41. III.emelet 44/B.
207.) 1092 Ráday utca 43-45. A. épület pince I.
208.) 1092 Ráday utca 52. A. épület pince I.
209.) 1092 Ráday utca 53. pince I.
210.) 1092 Ráday utca 53. pince II/TB1.
211.) 1092 Ráday utca 54. pince I.
212.) 1092 Ráday utca 54. pince II.
213.) 1092 Ráday utca 61. pince I.
214.) 1092 Ráday utca 61. szuterén (alagsor) IV.
215.) 1096 Sobieski utca 25/A. pince I.
216.) 1096 Sobieski utca 36. szuterén (alagsor) 1.
217.) 1096 Sobieski utca 38. pince I.
218.) 1096 Sobieski utca 40. pince II.
219.) 1096 Sobieski utca 42. pince III.
220.) 1095 Soroksári út 6. pince I.
221.) 1095 Soroksári út 18. földszint 1.
222.) 1095 Soroksári út 36. pince I.
223.) 1095 Soroksári út 38-40-42. B. épület II. lépcsőh. pince II.
224.) 1095 Soroksári út 46. pince II.
225.) 1095 Soroksári út 46. pince III.
226.) 1095 Soroksári út 46. pince IV.
227.) 1095 Soroksári út 46. pince V.
228.) 1095 Soroksári út 46. pince VI.
229.) 1095 Soroksári út 51. földszint 6.
230.) 1095 Soroksári út 51. földszint 7.
231.) 1095 Soroksári út 56. pince I.
232.) 1098 Táviró utca 7. I. lépcsőh. pince I.
233.) 1098 Táviró utca 7. I. lépcsőh. pince II.
234.) 1098 Táviró utca 13. I. lépcsőh. pince 1.
235.) 1096 Telepy utca 23. pince II.
236.) 1096 Telepy utca 25. pince I.
237.) 1096 Telepy utca 26. szuterén (alagsor) IV.
238.) 1096 Telepy utca 28. szuterén (alagsor) 4.
239.) 1096 Telepy utca 28. szuterén (alagsor) I.
240.) 1096 Telepy utca 30. szuterén (alagsor) I.
241.) 1096 Telepy utca 30. szuterén (alagsor) II.
242.) 1095 Tinódi utca 5. szuterén (alagsor) 3.
243.) 1095 Tinódi utca 6. pince II.
244.) 1095 Tinódi utca 12. földszint I.
245.) 1094 Tompa utca 9. pince V.
246.) 1094 Tompa utca 19. pince IV.
247.) 1094 Tüzoltó utca 4. pince I.
248.) 1094 Tüzoltó utca 15. pince I.
249.) 1094 Tüzoltó utca 15. pince II.
250.) 1094 Tüzoltó utca 55. pince I.
251.) 1091 Üllői út 9. pince I.
252.) 1091 Üllői út 11-13. pince I.
253.) 1091 Üllői út 11-13. pince II.
254.) 1091 Üllői út 11-13. pince III.
255.) 1091 Üllői út 17-19. A. épület pince I.
256.) 1091 Üllői út 17-19. A. épület pince III.
257.) 1091 Üllői út 17-19. B. épület pince I.
258.) 1091 Üllői út 21. pince I.
259.) 1091 Üllői út 23. A. épület szuterén (alagsor) I.
260.) 1091 Üllői út 23. A. épület szuterén (alagsor) II.
261.) 1091 Üllői út 23. A. épület földszint III.
262.) 1091 Üllői út 23. A. épület földszint IV.
263.) 1091 Üllői út 23. A. épület földszint V.
264.) 1091 Üllői út 23. B. épület pince I.
265.) 1091 Üllői út 29. pince I.
266.) 1091 Üllői út 53/B. pince I.
267.) 1091 Üllői út 53/B. földszint III.
268.) 1091 Üllői út 59. földszint IV.
269.) 1091 Üllői út 61. pince I.
270.) 1091 Üllői út 61. földszint II.
271.) 1091 Üllői út 63. pince I.
272.) 1091 Üllői út 95. pince II.
273.) 1091 Üllői út 95. pince III/TB1.
274.) 1091 Üllői út 101. földszint III.
275.) 1091 Üllői út 103. pince I.
276.) 1091 Üllői út 103. földszint 4.
277.) 1091 Üllői út 103. földszint 8/A.
278.) 1091 Üllői út 103. földszint V.
279.) 1091 Üllői út 109/C. pince I.
280.) 1091 Üllői út 109/C. pince II.
281.) 1091 Üllői út 109/C. földszint II/TB2.
282.) 1091 Üllői út 111. pince I.
283.) 1091 Üllői út 111. pince II.
284.) 1091 Üllői út 113. pince I.
285.) 1091 Üllői út 115/A. pince I.
286.) 1091 Üllői út 115/A. pince II.
287.) 1091 Üllői út 115/A. földszint IV.
288.) 1091 Üllői út 115/B. pince I.
289.) 1091 Üllői út 121. pince I.
290.) 1091 Üllői út 121. földszint VI.
291.) 1091 Üllői út 169-179. D. épület földszint 130.
292.) 1091 Üllői út 187. földszint I.
293.) 1097 Vágóhíd utca 23-29. földszint I.
294.) 1097 Vágóhíd utca 23-29. földszint II.
295.) 1097 Vágóhíd utca 23-29. földszint III.
296.) 1097 Vágóhíd utca 23-29. III. épület E. lépcsőh. pince I.
297.) 1097 Vágóhíd utca 23-29. VI. épület L. lépcsőh. pince I.
298.) 1097 Vágóhíd utca 30-32. I-V. lépcsőh. pince I.
299.) 1097 Vágóhíd utca 30-32. VIII. lépcsőh. pince I.
300.) 1097 Vágóhíd utca 30-32. VIII. lépcsőh. pince II.
301.) 1093 Vámház körút 5. pince IV.
302.) 1093 Vámház körút 7. pince I.
303.) 1093 Vámház körút 7. pince II.
304.) 1093 Vámház körút 7. pince III.
305.) 1093 Vámház körút 7. pince IV.
306.) 1093 Vámház körút 11. pince I.
307.) 1093 Vámház körút 11. földszint V.
308.) 1093 Vámház körút 15. pince I.
309.) 1097 Vaskapu utca 4/C. pince I.
310.) 1097 Vaskapu utca 6/A. pince I.
311.) 1097 Vaskapu utca 7. pince I.
312.) 1097 Vaskapu utca 7. pince II.
313.) 1097 Vaskapu utca 7. pince III.
314.) 1097 Vaskapu utca 22. pince I.
315.) 1097 Vaskapu utca 22. pince II.
316.) 1097 Vaskapu utca 22. pince III.

9/b. számú melléklet

b) Eladható helyiségek: 38-48 pont
Sorsz. A bérlemény címe
1.) 1094 Angyal utca 17. földszint II.
2.) 1092 Bakáts tér 4. földszint I.
3.) 1092 Bakáts tér 4. földszint II.
4.) 1092 Bakáts tér 4. földszint III.
5.) 1092 Bakáts tér 5. szuterén (alagsor) I.
6.) 1092 Bakáts tér 8. szuterén (alagsor) IV.
7.) 1092 Bakáts tér 8. szuterén (alagsor) VI/B.
8.) 1092 Bakáts tér 8. földszint VIII.
9.) 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület földszint VII.
10.) 1093 Bakáts utca 8. földszint I.
11.) 1093 Bakáts utca 8. félemelet V.
12.) 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) I.
13.) 1094 Bokréta utca 23. pince I.
14.) 1094 Bokréta utca 23. pince II.
15.) 1094 Bokréta utca 27. pince III.
16.) 1094 Bokréta utca 27. földszint II.
17.) 1093 Boráros tér 6. földszint III.
18.) 1093 Csarnok tér 5. pince I/TB1.
19.) 1093 Csarnok tér 5. földszint I.
20.) 1093 Csarnok tér 5. földszint II.
21.) 1098 Dési Huber utca 7-9. földszint II.
22.) 1098 Dési Huber utca 20. A. épület földszint IX.
23.) 1098 Dési Huber utca 20. A. épület földszint XVI.
24.) 1098 Dési Huber utca 20. B. épület földszint VII.
25.) 1092 Erkel utca 3. földszint IV.
26.) 1092 Erkel utca 4. földszint IV.
27.) 1092 Erkel utca 6. földszint I.
28.) 1092 Erkel utca 6. földszint VI.
29.) 1092 Erkel utca 9. pince I.
30.) 1096 Ernő utca 15. pince I.
31.) 1094 Ferenc körút 1. földszint I.
32.) 1092 Ferenc körút 2-4. földszint I/TB2.
33.) 1092 Ferenc körút 2-4. földszint I/TB3.
34.) 1094 Ferenc körút 3. földszint I.
35.) 1094 Ferenc körút 3. földszint II.
36.) 1094 Ferenc körút 5. földszint I.
37.) 1094 Ferenc körút 5. földszint II.
38.) 1092 Ferenc körút 12. földszint I.
39.) 1094 Ferenc körút 15. földszint I.
40.) 1092 Ferenc körút 16. földszint I.
41.) 1092 Ferenc körút 16. földszint II.
42.) 1092 Ferenc körút 22. földszint I.
43.) 1094 Ferenc körút 23. földszint I.
44.) 1094 Ferenc körút 23. földszint II.
45.) 1092 Ferenc körút 24. földszint II.
46.) 1092 Ferenc körút 24. földszint III.
47.) 1092 Ferenc körút 26. földszint I.
48.) 1094 Ferenc körút 27. földszint III.
49.) 1094 Ferenc körút 27. földszint IV.
50.) 1092 Ferenc körút 28. pince I.
51.) 1092 Ferenc körút 28. földszint II.
52.) 1092 Ferenc körút 28. földszint III.
53.) 1092 Ferenc körút 30. földszint II.
54.) 1092 Ferenc körút 30. földszint III.
55.) 1094 Ferenc körút 31. földszint I.
56.) 1094 Ferenc körút 31. földszint III.
57.) 1092 Ferenc körút 32. földszint II.
58.) 1092 Ferenc körút 32. földszint III.
59.) 1092 Ferenc körút 32. földszint IV.
60.) 1094 Ferenc körút 33. földszint II.
61.) 1092 Ferenc körút 34. földszint II.
62.) 1092 Ferenc körút 36. földszint III.
63.) 1094 Ferenc körút 37. földszint I.
64.) 1094 Ferenc körút 39. földszint II.
65.) 1094 Ferenc körút 39. földszint III.
66.) 1094 Ferenc körút 39. földszint IV.
67.) 1092 Ferenc körút 40. földszint II.
68.) 1094 Ferenc körút 41. földszint I/TB1.
69.) 1094 Ferenc körút 41. földszint I/TB2.
70.) 1092 Ferenc körút 42. földszint IV.
71.) 1092 Ferenc körút 42. földszint V/TB1.
72.) 1094 Ferenc körút 43. földszint I.
73.) 1094 Ferenc körút 43. földszint III.
74.) 1092 Ferenc körút 44. földszint II.
75.) 1094 Ferenc tér 1. földszint II.
76.) 1094 Ferenc tér 1. földszint VI.
77.) 1094 Ferenc tér 4. pince I.
78.) 1093 Gönczy Pál utca 2. földszint IV.
79.) 1096 Haller utca 8-18. B. épület VII. lépcsőh. földszint III.
80.) 1096 Haller utca 8-18. B. épület X. lépcsőh. földszint IV.
81.) 1096 Haller utca 8-18. B. épület X. lépcsőh. földszint V.
82.) 1096 Haller utca 44. földszint I.
83.) 1097 Hentes utca 17. földszint II.
84.) 1092 Hőgyes Endre utca 1. pince I.
85.) 1092 Hőgyes Endre utca 1. pince II.
86.) 1091 Hurok utca 7. földszint I.
87.) 1095 Ipar utca 3. földszint II.
88.) 1093 Közraktár utca 12/B. szuterén (alagsor) IV.
89.) 1094 Liliom utca 1/A. földszint I.
90.) 1094 Liliom utca 1/A. földszint V.
91.) 1094 Liliom utca 22. földszint II.
92.) 1094 Liliom utca 30. pince I.
93.) 1094 Liliom utca 31. pince I.
94.) 1094 Liliom utca 33. pince I.
95.) 1094 Liliom utca 50. pince I.
96.) 1093 Lónyay utca 13/A. földszint I.
97.) 1093 Lónyay utca 13/B. pince I.
98.) 1093 Lónyay utca 14. pince II.
99.) 1093 Lónyay utca 15. földszint I.
100.) 1093 Lónyay utca 15. földszint III.
101.) 1093 Lónyay utca 20. pince I.
102.) 1093 Lónyay utca 20. pince IV.
103.) 1093 Lónyay utca 34. földszint II.
104.) 1093 Lónyay utca 36. 1. udvar földszint II.
105.) 1093 Lónyay utca 37/A-B. földszint I.
106.) 1093 Lónyay utca 39/A. földszint I.
107.) 1093 Lónyay utca 39/A. földszint II.
108.) 1093 Lónyay utca 39/B. földszint I.
109.) 1093 Lónyay utca 39/B. földszint II.
110.) 1093 Lónyay utca 42/B. földszint I.
111.) 1093 Lónyay utca 58. A. épület magasföldszint II.
112.) 1093 Lónyay utca 58. A. épület magasföldszint III.
113.) 1094 Márton utca 35/A. pince 1.
114.) 1095 Mester utca 1. Földszint I.
115.) 1095 Mester utca 1. földszint II.
116.) 1095 Mester utca 3. pince I.
117.) 1095 Mester utca 3. pince II.
118.) 1095 Mester utca 4-6. földszint II.
119.) 1095 Mester utca 5. pince II.
120.) 1095 Mester utca 9. földszint I.
121.) 1095 Mester utca 9. földszint II.
122.) 1095 Mester utca 9. földszint IV.
123.) 1095 Mester utca 11. szuterén (alagsor) 1.
124.) 1095 Mester utca 13. pince III.
125.) 1095 Mester utca 15. földszint 6.
126.) 1095 Mester utca 18. földszint III.
127.) 1095 Mester utca 18. földszint I-II.
128.) 1095 Mester utca 21. pince I.
129.) 1095 Mester utca 21. pince II.
130.) 1095 Mester utca 22. pince I.
131.) 1095 Mester utca 27. földszint II.
132.) 1095 Mester utca 33-35. földszint IV.
133.) 1095 Mester utca 34. szuterén (alagsor) III.
134.) 1095 Mester utca 34. szuterén (alagsor) IV.
135.) 1095 Mester utca 34. szuterén (alagsor) V.
136.) 1095 Mester utca 37-39. A. épület szuterén (alagsor) III.
137.) 1095 Mester utca 41. A. épület pince I.
138.) 1095 Mester utca 51. földszint II.
139.) 1095 Mester utca 51. földszint IV.
140.) 1095 Mester utca 51. földszint V.
141.) 1094 Mihálkovics utca 8/A. földszint II.
142.) 1094 Mihálkovics utca 16. földszint II.
143.) 1094 Mihálkovics utca 16. földszint III.
144.) 1094 Páva utca 24. pince I.
145.) 1094 Páva utca 37. földszint III/TB1.
146.) 1093 Pipa utca 4. földszint I.
147.) 1093 Pipa utca 6. pince I.
148.) 1093 Pipa utca 6. földszint VII.
149.) 1092 Ráday utca 7. földszint 1.
150.) 1092 Ráday utca 7. földszint 12/B.
151.) 1092 Ráday utca 11-13. pince II.
152.) 1092 Ráday utca 11-13. pince III.
153.) 1092 Ráday utca 14. földszint I.
154.) 1092 Ráday utca 14. földszint II.
155.) 1092 Ráday utca 15. földszint III.
156.) 1092 Ráday utca 16. pince II.
157.) 1092 Ráday utca 16. földszint V.
158.) 1092 Ráday utca 16. földszint XII.
159.) 1092 Ráday utca 26. földszint III.
160.) 1092 Ráday utca 29. földszint 4.
161.) 1092 Ráday utca 29. földszint 5.
162.) 1092 Ráday utca 29. földszint 6.
163.) 1092 Ráday utca 31/B-J-K. B. épület földszint II.
164.) 1092 Ráday utca 31/B-J-K. K. épület pince XI.
165.) 1092 Ráday utca 33/B. földszint I.
166.) 1092 Ráday utca 33/B. földszint II.
167.) 1092 Ráday utca 33/B. földszint IV.
168.) 1092 Ráday utca 33/B. földszint V.
169.) 1092 Ráday utca 34. földszint 2.
170.) 1092 Ráday utca 37. földszint II.
171.) 1092 Ráday utca 38-40. A. épület pince I.
172.) 1092 Ráday utca 38-40. B. épület földszint II.
173.) 1092 Ráday utca 38-40. B. épület földszint III.
174.) 1092 Ráday utca 41. földszint I.
175.) 1092 Ráday utca 41. földszint III.
176.) 1092 Ráday utca 49. földszint E.
177.) 1092 Ráday utca 52. A. épület földszint III.
178.) 1092 Ráday utca 54. földszint II.
179.) 1092 Ráday utca 54. földszint III.
180.) 1092 Ráday utca 54. földszint IV.
181.) 1092 Ráday utca 55. földszint II.
182.) 1092 Ráday utca 61. szuterén (alagsor) III.
183.) 1096 Sobieski utca 25/A. pince III.
184.) 1096 Sobieski utca 28. földszint II.
185.) 1096 Sobieski utca 29. szuterén (alagsor) I.
186.) 1096 Sobieski utca 31. szuterén (alagsor) 2.
187.) 1096 Sobieski utca 33. szuterén (alagsor) 2.
188.) 1096 Sobieski utca 39. szuterén (alagsor) I.
189.) 1095 Soroksári út 6. földszint II.
190.) 1095 Soroksári út 8-10. földszint II.
191.) 1095 Soroksári út 38-40-42. A. épület földszint II.
192.) 1095 Soroksári út 38-40-42. A. épület földszint V.
193.) 1095 Soroksári út 38-40-42. B. épület I. lépcsőh. földszint II.
194.) 1095 Soroksári út 56. földszint I.
195.) 1095 Soroksári út 56. földszint III.
196.) 1096 Telepy utca 6-8. pince V.
197.) 1096 Telepy utca 26. szuterén (alagsor) I.
198.) 1096 Telepy utca 26. szuterén (alagsor) II.
199.) 1094 Tompa utca 12. földszint II.
200.) 1094 Tüzoltó utca 15. pince IV.
201.) 1094 Tüzoltó utca 15. pince V.
202.) 1094 Tüzoltó utca 21. pince I.
203.) 1094 Tüzoltó utca 27/B. pince I.
204.) 1094 Tüzoltó utca 27/B. pince II.
205.) 1091 Üllői út 9. földszint I.
206.) 1091 Üllői út 9. földszint III.
207.) 1091 Üllői út 11-13. földszint IV.
208.) 1091 Üllői út 17-19. B. épület földszint II.
209.) 1091 Üllői út 21. földszint I.
210.) 1091 Üllői út 31. pince I.
211.) 1091 Üllői út 53/A. pince I.
212.) 1091 Üllői út 53/A. földszint II.
213.) 1091 Üllői út 53/A. földszint III.
214.) 1091 Üllői út 53/B. földszint I.
215.) 1091 Üllői út 57. földszint I.
216.) 1091 Üllői út 69. földszint II.
217.) 1091 Üllői út 69. földszint III.
218.) 1091 Üllői út 79. földszint I.
219.) 1091 Üllői út 81. földszint I.
220.) 1091 Üllői út 89/A. földszint III.
221.) 1091 Üllői út 89/A. földszint IV.
222.) 1091 Üllői út 91/B. földszint III.
223.) 1091 Üllői út 91/B. földszint IV.
224.) 1091 Üllői út 95. pince I.
225.) 1091 Üllői út 95. földszint II/TB1.
226.) 1091 Üllői út 101. földszint I.
227.) 1091 Üllői út 101. földszint II.
228.) 1091 Üllői út 105. földszint II.
229.) 1091 Üllői út 105. földszint III.
230.) 1091 Üllői út 109/A. földszint III.
231.) 1091 Üllői út 109/A. földszint IV.
232.) 1091 Üllői út 109/B. földszint I.
233.) 1091 Üllői út 113. földszint V.
234.) 1091 Üllői út 115/A. földszint I.
235.) 1091 Üllői út 119. földszint X.
236.) 1091 Üllői út 121. pince V.
237.) 1091 Üllői út 121. földszint II.
238.) 1091 Üllői út 121. földszint V.
239.) 1091 Üllői út 121. földszint VIII.
240.) 1093 Vámház körút 11. földszint II.
241.) 1093 Vámház körút 13. földszint 2.
242.) 1094 Viola utca 42. pince I.
243.) 1094 Viola utca 42. pince II.
244.) 1094 Viola utca 44. pince I.

9/c. számú melléklet

c) Feltétlen megtartásra javasolt helyiségek: 49-60 pont
Sorsz A bérlemény címe
1.) 1093 Boráros tér 3. földszint VI.
2.) 1093 Boráros tér 6. földszint I.
3.) 1093 Csarnok tér 3-4. földszint II.
4.) 1093 Csarnok tér 5. földszint III/TB2.
5.) 1094 Ferenc körút 1. földszint II.
6.) 1094 Ferenc körút 1. földszint III.
7.) 1094 Ferenc körút 1. földszint IV.
8.) 1092 Ferenc körút 2-4. földszint I/TB1.
9.) 1094 Ferenc körút 7. földszint I.
10.) 1094 Ferenc körút 7. földszint III.
11.) 1094 Ferenc körút 13. földszint IV.
12.) 1092 Ferenc körút 14. földszint I.
13.) 1092 Ferenc körút 22. földszint II.
14.) 1094 Ferenc körút 33. földszint I.
15.) 1096 Haller utca 24. földszint II.
16.) 1094 Liliom utca 32. földszint I.
17.) 1095 Mester utca 13. földszint III.
18.) 1095 Mester utca 21. földszint III.
19.) 1095 Mester utca 21. földszint IV.
20.) 1095 Mester utca 51. földszint VI.
21.) 1095 Mester utca 53-55. földszint V.
22.) 1093 Pipa utca 2/B. földszint II.
23.) 1093 Pipa utca 6. földszint II.
24.) 1092 Ráday utca 4. földszint II.
25.) 1092 Ráday utca 5. földszint II.
26.) 1092 Ráday utca 5. földszint IV.
27.) 1092 Ráday utca 5. földszint VIII.
28.) 1092 Ráday utca 8. földszint I.
29.) 1092 Ráday utca 9. földszint I.
30.) 1092 Ráday utca 9. földszint II.
31.) 1092 Ráday utca 11-13. földszint I.
32.) 1092 Ráday utca 11-13. földszint II.
33.) 1092 Ráday utca 16. földszint VIII.
34.) 1092 Ráday utca 16. földszint XI.
35.) 1092 Ráday utca 17. földszint I.
36.) 1092 Ráday utca 19. földszint I.
37.) 1092 Ráday utca 25. földszint II.
38.) 1092 Ráday utca 31/B-J-K. B. épület földszint I.
39.) 1092 Ráday utca 31/B-J-K. J. épület földszint VII.
40.) 1092 Ráday utca 32. földszint I.
41.) 1092 Ráday utca 32. földszint II.
42.) 1092 Ráday utca 32. földszint III.
43.) 1092 Ráday utca 34. földszint 3.
44.) 1092 Ráday utca 38-40. A. épület földszint I.
45.) 1092 Ráday utca 43-45. B. épület földszint II.
46.) 1094 Tompa utca 13. földszint I.
47.) 1094 Tompa utca 15/B. földszint I.
48.) 1094 Tompa utca 15/B. földszint V.
49.) 1091 Üllői út 3. földszint I.
50.) 1091 Üllői út 3. földszint II.
51.) 1091 Üllői út 121. pince X.
52.) 1091 Üllői út 121. pince XII.
53.) 1093 Vámház körút 5. földszint II.
54.) 1093 Vámház körút 7. földszint IX.
55.) 1093 Vámház körút 7. földszint V.
56.) 1093 Vámház körút 7. földszint VIII.
57.) 1093 Vámház körút 11. földszint III.
58.) 1093 Vámház körút 13. földszint 1.
59.) 1093 Vámház körút 13. földszint 3.
60.) 1093 Vámház körút 13. földszint 4.