A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2004. (III. 16.) sz. rendelete

a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 24/2003. (V. 23.) sz. rendeletének módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1), 25. § (3), 32. §, 37/D. §, 50. § (2) bekezdés alapján a Képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) közeli hozzátartozó

a) a házastárs, az élettárs

b) Az önálló keresettel nem rendelkező, 20 évesnél fiatalabb, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 23 évesnél fiatalabb, felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató 25 évesnél fiatalabb, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg illetve a testi, érzékszervi, értelmi beszéd- vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek

c) A 18 évet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa

d) továbbá a rendszeres gyermekvédelmi támogatás számításánál a szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, vagy az általuk eltartott rokon.”

(2) A R. 3. § (16) bekezdésében levő zárójeles mondat elmarad.

2. § A R. 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. Az emelt összegű támogatás havi összege - gyermekenként - 2004. évben 9750 Ft.”

3. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy vagy család, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) akinek és a vele együttlakóknak használatában lévő lakás nagysága nem haladja meg

- egy-két személy esetében a 2 lakószobát

- további személyek esetében személyenként további 0,5 lakószobát

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költségei a háztartás havi összjövedelmének 30%-át, egy személy vagy több mint felerészben 3. § (4) b) szerinti hozzátartozóból álló háztartás esetén a 25%-át meghaladja,

c) aki és a vele együttlakók lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkezik.”

(2) A R. 6. §-a kiegészül az alábbi új (9) bekezdéssel:

„(9) A polgármester lakásfenntartási támogatást állapít meg annak a személynek vagy családnak is, aki az (1) a) és c) pontoknak megfelel, továbbá

- akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és

- akinek a lakásfenntartás havi költségei a háztartás havi összjövedelmének 25%-át, egyszemélyes háztartásban élő és nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülők esetén a 15%-át meghaladja.”

4. § (1) A R. 10. § címe elmarad.

(2) A R. 10. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Ha az önkormányzat a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megfelelő munkahelyet nem tud biztosítani, úgy - a (4) bekezdés szerinti együttes feltételek teljesülése esetén - rendszeres szociális segélyt állapít meg. A kérelem benyújtása és a foglalkoztatás megkezdése közötti időtartamra a segély havi összegének időarányos része jár.”

(3) A R. 10. § (4) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„(4) A segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező az alábbi együttes feltételeknek megfelel:”

5. § A R. 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A polgármester méltányosságból ápolási díjat állapít meg annak, aki a 18. életévét betöltött, tartósan beteg, és a Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező, vele közös háztartásban élő hozzátartozóját otthon ápolja és a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg e rendelet 3. § (16) bekezdésében előírt jövedelemhatárt.”

6. § A R. 16. § (3)-(4) bekezdés helyébe az alábbi (3)-(5) bekezdés lép:

„(3) Egy év időtartamra szóló közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek havi rendszeres gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.

(4) A polgármester közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg egy évre,

a) ha a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége a jövedelem 10%-át meghaladja és az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,

b) a 70 év feletti lakosoknak, ha a család egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetében a 350%-át nem haladja meg.

(5) Különösen indokolt esetben közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg a polgármester jövedelemhatártól függetlenül, ha

- a kérelmező egészségi állapota olyan mértékben megromlott, hogy a havi gyógyszerköltség kifizetése anyagi - és személyi körülményeire tekintettel létfenntartását veszélyezteti, és

- ezt az Egészségügyi és Szociális Bizottság minősített többséggel támogatja.”

7. § A R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul:

„(1) A polgármester a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele céljából hatósági bizonyítványt állít ki annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.”

8. § A R. 1. számú mellékletének 9. sorában (Lakásfenntartási támogatás) a 9% és 7%-os támogatás mértéke 11%-ra módosul.

9. § A R. 33. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6) A személyi térítési díj összegét az Egészségügyi és Szociális Bizottság csökkentheti, gyermekétkeztetés esetében el is engedheti. A gyermekek átmeneti otthonában a térítési díj csökkentésére vagy elengedésére az intézmény vezetője jogosult.

10. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2004. március 04.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1.számú melléklet

Támogatások mértéke
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százalékában

Támogatás fajtája Egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
%--ában
100%-ig 100-125% 125-150% 150-170% 170-200% 200-300%
1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként) legfeljebb 200% - -
2. Átmeneti segély legfeljebb 200%, elemi kár esetén maximum 500% - -
3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként) 22% - - - -
4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartósan beteg gyermek esetén 9 750 Ft - - - -
5.

5.a
Taneszköz-és tankönyv, jogosítvány és nyelvvizsgaszerzés támogatása
Nyugdíjasok ingyenes könyvtárhasználata
alanyi jogon jövedelemtől függetlenül
6.
6.a
6.b
Rendszeres szociális segély
- rokkant, vak szem. járadékban részesülő
- aktív korú, nem foglalkoztatott
kiegészítés
100%-ra
70%-ra
- - - - -
7.
7.a
7.b
Idős korúak járadéka
- családban élők
- egyedülállók
kiegészítés
90%-ra
100%-ra
- - - - -
8. Karácsonyi támogatás 40% 30% 20% 10% -
9. Lakásfenntartási támogatás 30% 20% 13% 11% -
10. Ápolási díj: - alanyi
- méltányos
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
-
100%
-
11. Temetési segély temetési költség 10-100%-a
12. Közgyógyellátásra jogosultság 70. év felett (egyedül élők esetében 350%-áig) méltányosságból
13. Közgyógyellátásra jogosultság a gyógyszerktg. jövedelem függvényében ha a gyógyszerköltség nagyobb, mint 10%
-
-
14. Gyermekétkezés személyi térítési díj csökkentése 33. § (5) 50% 25% - - -
15. Személyes gondoskodást nyújtó intézmény személyi térítési díj csökkentése 90% 75% 50% 25% 15% -