A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2004. (III. 01.) sz. rendelete

a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. rendelet (a továbbiakban:R) módosításáról

A közösségi célokat szolgáló közterületek megóvásának és fejlesztésének érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 65/A. § (2) bek-ben megállapított jogkörét gyakorolva Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1995. (X. 20.) számú a Fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet 2. § (1) bek-ben kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja.

1. § (1) A R. 4. §-ában az a) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) szeszesital fogyasztására, kivéve

- a vendéglátó egységek teraszán, „kitelepülésein” a nyitvatartási időben

- az egyéb jogszabályok alapján, valamint az önkormányzat által alkalmanként engedélyezett rendezvényeken.”

2. § A R. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A közterület-használati hozzájárulás meghatározott időre - legfeljebb 1 évre, pavilonok esetében legfeljebb 3 évre, a Ráday utcában kitelepülő vendéglátó teraszok esetében 1 hónapra adható.”

3. § A R. 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Polgármester a díszburkolatra vonatkozó kérelem - kivéve a három napot meg nem haladó konténer kihelyezési kérelem -, valamint a nagyméretű közterületi hirdetés kihelyezésére vonatkozó kérelem elbírálása előtt kikéri a Városfejlesztési Bizottság véleményét. Tárgyévben, ugyanazon helyre vonatkozó, változatlan tartalmú kérelem esetén a Bizottság korábbi hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. A három napot meg nem haladó konténer kihelyezési kérelmekről tájékoztatja a Városfejlesztési Bizottságot.”

4. § (2) A R. 9/A. § (2) első két mondata helyébe az alábbi lép:

„(2) A rendelet 8. § (3) bekezdése alapján megállapított összeget a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság méltányosságból csökkentheti:”

5. § Az R. 2 sz. mellékletének 1/b, illetve 1/d pontja az alábbiakban módosul:

b) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány
- képeslap, hírlap, könyv
- zöldség-gyümölcs, virág
Amennyiben a területre érvényben lévő részletes rendezési terv, illetve szabályozási előírások nem tiltják.
3 850 Ft/m2/hó 3 850 Ft/m2/hó
3 850 Ft/m2/hó 3 850 Ft/m2/hó
UA.
1 210 Ft/m2/hó
2 800 Ft/m2/hó
d) Alkalmi árusítás
- ünnepek előtti vásár (karácsony, húsvét, Szt. István nap)
1 285 Ft/m2/nap 1 285 Ft/m2/nap 585 Ft/m2/nap

6. § Az R. 2 sz. mellékletének 6. pontja az alábbi díjtétellel egészül ki:

Időszakos útlezárás (toronydaru szerelés, betonozás...stb.) 130 Ft/m2/nap 130 Ft/m2/nap 110 Ft/m2/nap

7. § Jelen rendelet 2004. március 1-én lép hatályba, rendelkezései a folyamatban lévő ügyekre is vonatkoznak.

Budapest, 2004. március 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző