A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 04.) számú rendelete

a Ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 38/2003. (XI. 07.) számú rendelet módosításáról

1. § A R. 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az (1)-(3) bekezdésben szereplő kitüntető címek, elismerések posztumusz adományozása is lehetséges.”

2. § A R. 2. § (2) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint:

„(2) ...a mindenkori önkormányzati képviselői alapdíj...”

3. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Évente egy díszpolgári cím, hat Ferencvárosért emlékérem - amelyből legfeljebb négyet lehet közösség részére megítélni - és három Pedagógus emlékérem adományozható.”

(2) A R. 3. § (1) bekezdés második mondata hatályát veszti. * 

4. § E rendelet 2. §-a, a 3. § (1) bekezdése 2004. szeptember 4-én napján lép hatályba, az 1. §-a és a 3. § (2) bekezdése 2005. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2004. szeptember 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző