A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2004. (XI. 17.) rendelete

a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 8. § (1) bekezdésére az épületállomány állagának javítása érdekében a 30/2000. (XII. 24.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 1. § (5) bekezdés első mondata kiegészül az alábbi szövegrésszel: „(veszélyelhárítási támogatás)”

2. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi lép:

„2. § A pályázók a támogatási keretből az alábbi munkálatok elvégzésére, illetve szerkezetek felújítására nyújthatnak be pályázatot:

a) - városképi, várostörténeti, iparművészeti értékű épületrészek felújítása, restaurálása, cseréje, eredeti állapot helyreállítása (pl.: szobrok, freskók, díszlakatos, díszbádogos, díszítőszobrász munkák, díszüvegezés),

- közterületről látható homlokzatok, erkélyek felújítása,

- tetőfelújítás, kémények és bádogozás szükség szerinti felújításával,

- reklámtartó szerkezetek és feleslegessé vált antennák eltávolítása,

b) - belső homlokzat, kapubejáró, függőfolyosó, lépcsőház felújítás,

- függőleges és vízszintes teherhordó épületszerkezetek (pl.: födém, főfal alap) megerősítése vagy cseréje a járulékos munkálatok, szigetelések elvégzésével együtt,

- közös tulajdonú közüzemi vezetékek (gáz, víz, csatorna, villany) cseréje vagy felújítása,

- központi fűtési rendszer korszerűsítése,

- panel épületek esetében panelhézag szigetelése.

- felvonó cseréje vagy felújítása és a központi vészjelző bekötése,

c) telken belüli úthálózat és járda felújítása, szilárd burkolattal való ellátása, parkoló építés.”

3. § A rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe az alábbi lép:

„c) a közös képviselő (lakásszövetkezet elnöke) Számvizsgáló Bizottság által ellenjegyzett nyilatkozatát - a társasház (lakásszövetkezet) közgyűlési határozata alapján -, illetve magánszemély pályázó esetén annak igazolását, hogy rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges önrésszel.”

4. § A R. 4. § (8) bekezdés második mondatában a „társasház” szó helyébe „pályázó” kerül.

5. § A rendelet 5. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi lép:

„A pályázatot a Városfejlesztési Bizottság írja ki és bírálja el.”

6. § A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(3) A bíráló bizottság az alábbi értékelési szempontok szerint bírálja el a pályázatokat:

a) a pályázat megfelel-e a tartalmi és formai előírásoknak,

b) a pályázat mennyiben felel meg az e rendelet 2. §-ban felsorolt céloknak /a 2. § a) pontjában felsorolt célok élveznek előnyt/

c) a pályázó milyen építészeti érték megmentéséhez, megvédéséhez kéri a támogatást,

d) a támogatással mennyire leromlott műszaki állapotú vagy balesetveszélyes épületrészek felújítása valósul meg,

e) a kért támogatás elmaradása mennyire lenne akadálya a felújítás megvalósításának, illetve mennyire súlyos gondot okozna az épületben lakóknak,

f) a pályázó mikor kapott utoljára önkormányzati lakóház-felújítási támogatást (beleértve a fővárosi önkormányzati támogatást is), és azt hogyan használta fel,

g) a megítélt támogatás összege elegendő hozzájárulás-e a tervezett munkálatok elvégzéséhez,

h) a pályázó milyen saját forrással rendelkezik.”

7. § A rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:

„(5) A támogatást a pályázatban megjelölttől eltérő célra - a pályázó kérelmére - a Városfejlesztési Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni. A 2. § a) pontjában megjelölt célra adott támogatás a 2. § b)-c) pontjában megjelölt célra nem csoportosítható át.”

8. § Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2004. november 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző