A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 23.) rendelete

a helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) rendelet módosításáról

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) és (2) bekezdése, valamint Budapest Főváros közgyűlésének a helyi adók bevezetéséről szóló többször módosított 5/1991. (II. 19.) rendelete felhatalmazása alapján a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 4. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(3) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést a földhivatalhoz benyújtották - melynek tényét a földhivatal széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának átruházása esetén a szerződés földhivatalhoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély kiadásának időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.”

2. § A rendelet 6. § (9) bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép:

(9) Az adózó által adományozott támogatás összegének 50%-os mértékéig, de legfeljebb az adózó által fizetendő adó 50%-ig adóvisszatartás formájában adófizetési kedvezményt kaphat az az adózó aki/amely:

a) a helyi sportegyesületek részére az utánpótlás nevelés elősegítésére,

b) Integrációs, fejlesztő célra létrehozott egyesületeknek, közhasznú alapítványoknak az általuk gondozott személyek rendszeres sportoltatásához

támogatást nyújt.”

3. § A rendelet 6. § (10) bekezdésében a sportegyesület szövegfordulat helyébe a „támogatott szervezet” szövegfordulat lép.

4. § A rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

„Az építményadó mértéke: 940 Ft/m2/év”

5. § A rendelet 11. § c) pontjának helyébe az alábbi szövegrész lép:

„c) az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges - az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú - földrészlet.”

6. § A rendelet 11. § g) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép

g) a rendelet 6. § (9)-(12) bekezdéseiben foglaltak a telekadó vonatkozásában is érvényesíthetőek.”

7. § A rendelet 16. §-a az alábbi (1) bekezdéssel egészül ki, és a rendelet korábbi (1) bekezdése (2) bekezdésre változik:

„(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések vonatkozásában A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.”

8. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2005. január 1-től kell alkalmazni.

Budapest, 2004. december 14.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző