A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2005. (III. 03.) rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2002. (VI. 26.) rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról

1. § A R. bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok, valamint centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 1995. évi III. törvény 48. § (1) bekezdésével összhangban a zajvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja.”

2. § A R. 3. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Épületek környezetében, illetőleg az épületek zajtól védendő helyiségeiben a zajterhelési határértékeket a zaj- és rezgésvédelmi határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1., 2. és 4. számú melléklete szerint kell megállapítani.

(3) A lakóépületek zárt belső udvarait a környezeti zajterhelési határérték szempontjából a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. és 2. számú melléklet 2. sor szerint kell figyelembe venni.”

3. § A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

„(1) A külső környezetben zajt előidéző zajforrásra zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól.

(2) A zajkibocsátási határérték megállapítását köteles kérni:

a) üzemi létesítmény létesítése, üzembehelyezése illetőleg üzemi létesítmény felújítása és korszerűsítése esetén a munka megkezdése előtt az építtető,

b) új zajforrás telepítése előtt az üzemeltető,

c) jelentős építési munka esetén a munka megkezdése előtt a (generál)kivitelező,

d) építést nem igénylő tevékenység megkezdése előtt 30 nappal a tevékenységért felelős,

e) az üzemeltető változása esetén az üzemeltető, (több üzemeltető estén az üzemeltetők mindegyike) a változást követő 15 napon belül, amennyiben az új üzemeltető nem tekintethető jogutódnak.

A környezetvédelmi hatóság döntésének betartását az a)-e) pontokban jelzetteknek folyamatosan kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt zajforrásokra nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a zajterhelési határérték teljesül és erről a tervező, illetőleg a kivitelező nyilatkozik.”

4. § A R. 6. § (2) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Szabad térben, védendő épület homlokzatától számított 25 m-en belül zajt keltő ipari tevékenység, zeneszolgáltatás a 3. § előírásának teljesülésétől függetlenül tilos. Ugyanitt a vendéglátó egységek kerthelyiségeinek működtetése, vagy bármely szabadtéri, zajkeltő tevékenység (pl. teniszpálya, tekepálya, úszómedence, jégpálya és hasonló működtetése) 24.00-7.00 óra között tilos.

(4) A Vámház krt. - Üllői út - Könyves Kálmán krt. - Boráros tér - Duna folyam által határolt területen, a József Attila lakótelep területén hétköznap 20 és 7 óra között, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon tilos gépi munkavégzéssel és gépjárműforgalommal együtt járó építési és bontási tevékenységet végezni.”

5. § A R. 6. § (7) bekezdése hatályát veszti.

6. § A R. 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„1. Új zajforrás telepítését, zajjal járó tevékenység végzését az üzembeállítás, illetve tevékenység megkezdése előtt a berendezés üzemeltetőjének, illetve a tevékenység végzőjének engedélyeztetni kell.

A kérelemben meg kell jelölni:

a) a zajos tevékenység napjainak 1 hónapra eső számát,

b) a zajkeltés napjait,

c) a napi kezdés és befejezés pontos időpontját,

d) a zajkeltés, illetve hangosítás módját, eszközeit,

e) a kérelmező megbízottjának nevét, aki a zajértékek betartását vállalja és azért felelős.”

7. § Jelen rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

Budapest, 2005. február 22.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző