A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2005. (III. 3.) rendelete

a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról

1. § A R. 4. §-a az alábbi új h) ponttal egészül ki:

„h) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése] vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához.”

2. § A R. 6. § (2) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Polgármester a díszburkolatra vonatkozó kérelem - kivéve a három napot meg nem haladó konténer kihelyezési kérelem - elbírálása előtt kikéri a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság, a nagyméretű -DIN A0 (841x1189 mm), illetve azt meghaladó - közterületi hirdető- és reklámberendezés kihelyezése esetében a Városfejlesztési Bizottság véleményét. Tárgyévben, ugyanazon helyre vonatkozó, változatlan tartalmú kérelem esetén a Bizottságok korábbi hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. A három napot meg nem haladó konténer kihelyezési kérelmekről tájékoztatja a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottságot.

(4) A (2) bekezdésben említett bizottságok a véleményezési jogukkal a kérelem bizottság elé történő beérkezését követő 15 napon belül élhetnek.”

3. § E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 2005. február 22.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző