A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2005. (V. 25.) rendelete

a 24/2003. (V. 23.), a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendeletének módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1), 25. § (3), 26. §, 32. §, 37/D. §, 38. §, 41. § (4), 45. §, 46. § (1), 50. § (2), 55/C. § (3), 65. § (5), 92. §, 115. § (3), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §, 19. § (2), 20. §, 21. §, 29. §, 31. § (3), 32. § (1), 131. § (1), 162. § (5) kapott felhatalmazás alapján a Képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. kiegészül az alábbi címmel és a 4/A paragrafussal az alábbiak szerint:

„Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

4/A. § (1) A polgármester a vagyontalan családban a gyermeket kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban öregségi nyugdíjminimum) 150 százalékát nem haladja meg.

(2) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíjminimum összegének

a) 15 százaléka (100 forintra kerekítve), ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a rendszeres gyermekvédelmi támogatás Gyvt.-ben meghatározott jövedelem-mértékének felső határát, de nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 130 százalékát,

b) 10 százaléka (100 forintra kerekítve), ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem eléri az öregségi nyugdíjminimum 130 százalékát, de a 150 százalékát nem haladja meg.

(3) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítására vonatkozó további feltételek megegyeznek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság szabályaival.

(4) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás nagykorú és felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulója részére saját jogán is megállapítható.”

2. § (1) A R. 5. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A támogatás összege: újszülöttenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,5-szerese (1000 Ft-ra kerekítve). A támogatás iránti igény a gyermek születésétől számított hat hónapon belül nyújtható be.”

(2) A R. 5. § új (7) bekezdéssel kiegészül:

„(7) A Budapest, IX. kerület Illatos út 5/a-c lakótelepen lakóhellyel rendelkező, és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató gyermek, legfeljebb a 23. életévének betöltéséig - kérelemre az iskolába járás megkönnyítése érdekében - természetbeni ellátásként BKV közlekedési általános tanulóbérletben részesül a tanév időtartamára. A támogatás a Családsegítő Szolgálat közreműködésével - írásbeli megállapodás alapján - nyújtható.”

E rendelet 2005. szeptember 01. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

Budapest, 2005. május 24.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző