A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (VI. 22.) rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 14/2000. (X. 02.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására

Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, a Budapest Főváros Közgyűlésének 35/1993. (XI. 15.) sz., 36/1993. (XI. 15.) sz. és az 50/1995. (X. 20.) sz. rendeletét figyelembe véve a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 25. § (13) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(13) Bérlő kérelmére a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján, amennyiben a bérlő a helyiségben - a helyiség jelenlegi funkciójához igazodó, a 10. sz. mellékletben meghatározottak legalább 4 pontjának megfelelő - értéknövelő beruházás elvégzésére irányuló szándékát bérbeadónál bejelentette, és megállapodásban rögzítésre kerül, hogy amennyiben bérlő a munkálatokat 2 éven belül elvégzi, és azokat szakértő igazolja, a határozatlan időre létrejött bérleti szerződést - a beruházások elkészültétől számított 15 évig indokolás nélkül - a (8) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott eseteket kivéve - bérbeadó nem mondja fel.”

2. § A R. 26. § (1) és (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(1) Önkormányzati helyiség határozatlan idejű bérbeadása esetén - a két egymás utáni pályázaton eredménytelenül hirdetett helyiségeket kivéve - a bérlő megszerzési díjat köteles fizetni. A megszerzési díj alapösszege a helyiség 12 havi bérleti díjának megfelelő összeg.”

„(4) A helyiségek bérbeadása esetén a bérleti díj mértéke a 6. sz. mellékletben - az 5. sz. melléklet kategóriái és a bérleti díjhoz tartozó szorzó figyelembe vételével - meghatározott összeg. A bérleti díj minden év május 1-én 5%-kal emelkedik.”

3. § A R. 27. § (2) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint változik:

„d) szerepeltetni kell azt a feltételt, hogy a bérleti díj minden év május 1-én 5%-kal emelkedik.”

4. § A R. 35. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(3) Az árengedmény mértéke 10%, a 2004. december 31-e után bejegyzett társasházaknál a bejegyzéstől számított 1 évig 40%.”

5. § A R. 36. § (1) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint változik:

„c) azok a helyiségek, amelyeknek a (3) bekezdés szerinti

- kategóriája b, és a vételár a 9.sz.mellékletben meghatározott bérleti hozam hétszeresét,

- kategóriája c, és a vételár a 9.sz.mellékletben meghatározott bérleti hozam tizenkétszeresét,

nem éri el.”

6. § A R. 38. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(3) A helyiség bérlő részére történő értékesítése esetén a forgalmi értéket csökkenteni kell a bérlő által a bérbeadó hozzájárulásával, a bérbeadóra tartozó és helyette elvégzett és meg nem térített értéknövelő beruházások amortizált értékével (évi 6%-os leírást feltételezve). A vételár a csökkentett forgalmi érték 80%-a. A kedvezmény 20%, amely magában foglalja a helyiség megszerzése során befizetett használatbavételi, igénybevételi, megszerzési díjat.”

7. § A R. 39. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(4) Az FB. Kft. kezelési díja nettó

- 3280 Ft/bérlemény/hó, a tisztán önkormányzati tulajdonú házakban

- 1530 Ft/bérlemény/hó, a társasházakban”

8. § A R. 39. § (8) bekezdése elmarad.

9. § A R. 8. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul:

I. Bontandó épületekből

- elmarad a Bp. IX., Mester u. 54. és Viola u. 15.,

- közé kerül a Bp. IX., Illatos út 5/a, Illatos út 5/b, Illatos út 5/c, Kén u. 3. (a II. Felújítandó épületekből)

II. Felújítandó épületekből a Bp. IX., Ferenc tér 11. átkerül a III. Társasházzá alakítás megkezdve épületek közé

III. Társasházzá alakítás megkezdve épületekből elmarad a Bp. IX. Hőgyes E. u. 3.

10. § A R. kiegészül ezen rendelet 1. sz. mellékletével.

11. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2005. június 21.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1. sz. melléklet

„R. 10. sz. melléklet

Helyiségben - minimálisan meghatározott - értéknövelő beruházások

I. Önkormányzati vagyon értékét növelő beruházások:

1. Kedvezőtlen esztétikai hatás kiküszöbölése (pl.: a helyiséghasználók életterét, komfortérzetét növelő szűk, kihasználatlan helyiségek összenyitása, rossz helyen lévő nyílások befalazása)

2. Szerkezeti változással együtt járó terek funkció változása

3. Gépészeti rendszerek átépítése, korszerűsítése

4. Egészségügyi követelményszint növelése

5. Időállóbb szerkezetek alkalmazása

6. Károsnak ítélt szerkezetek kiváltása (pl. azbeszt tartalmú szerkezeti elemek és szerkezetek, bauxitbeton)

7. Hatóságilag előírt vagy önként vállalt (pl.: épületfizikai /hő-, hang-, vízszigetelés/, környezetvédelmi) változtatások

II. Funkciót szolgáló értéknövelő beruházások:

8. Alaptevékenységet kiszolgáló tevékenységek, felszerelések fejlesztése (pl.vendéglátással kapcsolatos eszközök)

9. Kedvezőtlen esztétikai hatás kiküszöbölése (pl.: reklám felületek elhelyezése, áthelyezése, a tevékenységet közvetlenül kiszolgáló terület és a kiegészítő területek átrendezése, belső, külső megjelenés)

10. Informatikai hálózatok fejlesztése (pl.: telefon, telefax, számítógép hálózat, egyéb telekommunikációs rendszer)

11. Biztonsági technika kialakítása, fejlesztése, őrzés-védelem”