A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2005. (XI. 10.) rendelete

a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról

1. § A R. 5. § (4) bekezdése hatályát veszti.

2. § (1) A R. 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A közterület használati díj minden év január 1-től az adott év január 1. napján érvényes jegybanki alapkamattal emelkedik. A díjemelést először 2006. január 1-től kell alkalmazni.”

(2) A R. 7. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A kategóriába sorolás változása vagy új besorolás miatti díjemelkedés mértéke nem haladhatja meg az évenkénti 50%-ot.”

3. § A R. 9. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) a humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység, kulturális, sport rendezvények esetében, a kerületi társadalmi szervezetek „non profit”, legfeljebb 3 napos rendezvényei esetében a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság hozzájárulásával.”

4. § A 9/A § (2) bekezdésében a 8. § (3) bekezdésre való hivatkozás 8. § (2) bekezdésre módosul.

5. § E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2005. november 8.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző