Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában, 115. § (3) bekezdésében, 116. § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. és 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület szociális ügyekért felelős, valamint pénzügyi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. * 

1. § * 

2. A rendelet hatálya

2. § (1) *  E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)–(4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1)–(4) bekezdésében, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

(2) E rendelet meghatározza Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, a kérelem benyújtásának módját és helyét, az ellátások megszűnésének, megszüntetésének eseteit és módjait, az ellátásokért fizetendő térítési díjakat és az azokhoz kapcsolódó méltányossági szabályokat, és az intézményekben gondozottak érdekvédelmét.

II. Fejezet

1. A személyes gondoskodás formái

3. § Az Önkormányzat a rendelet hatálya alá eső személyek részére a 4. § szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja.

4. § (1) Szociális alapszolgáltatások

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) * 

d) családsegítés

e) támogató szolgáltatás

f) közösségi ellátások

g) utcai szociális munka

h) nappali ellátás

(2) Szociális szakosított ellátások

a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

(3) Gyermekjóléti alapellátások

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) gyermekek napközbeni ellátása,

c) gyermekek átmeneti gondozása,

d) gyermekek átmeneti otthona

a) családok átmeneti otthona

5. § A hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának megszervezéséről és fenntartásáról a fővárosi önkormányzat gondoskodik.

III. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások

1. Étkeztetés

6. § (1) Az Önkormányzat az Szt. 62. §-ában foglaltak alapján szociálisan rászorultak étkeztetését a szociális és gyermekjóléti intézményei útján szervezi meg.

(2) Az ellátás módja lehet

a) helyben étkezés,

b) elvitel lehetővé tételével,

c) étkezés házhozszállítással.

(3) Szociálisan rászorult

a) életkor miatt az a személy, aki 65. életévét betöltötte, és személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja,

b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud,

c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja,

d) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.

2. Házi segítségnyújtás

7. § Az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézményei útján az Szt. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtást a napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében.

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

8. § * 

4. Családsegítés

9. § Az Szt. 64. §-a szerinti családsegítést az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézményei útján biztosítja.

5. Támogató szolgálat

10. § A támogató szolgáltatást az Önkormányzat az Szt. 65/C. §-ban foglaltak alapján a fogyatékos személyek lakókörnyezetében ellátási szerződés alapján biztosítja

6. Közösségi ellátások

11. § *  Az Önkormányzat a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását, valamint a pszichiátriai betegek közösségi ellátását ellátási szerződés útján biztosítja.

(2) * 

7. Utcai szociális munka

12. § Az Önkormányzat az Szt. 65/E. § szerinti utcai szociális munkát az utcán tartózkodó hajléktalan személyek ellátását szociális és gyermekjóléti intézményei és ellátási szerződés útján biztosítja.

8. Nappali ellátás

13. § (1) Nappali ellátást nyújtó intézmények

a) az időskorúak nappali ellátását biztosító intézmények,

b) fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény,

c) szenvedélybetegek nappali intézménye,

d) hajléktalanok ellátását biztosító nappali melegedő.

(2) *  Az Önkormányzat az időskorúak és a szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatást a szociális és gyermekjóléti intézményei, a fogyatékos személyek nappali ellátást és a hajléktalan személyek nappali ellátását ellátási szerződés útján biztosítja.

IV. Fejezet

Szociális szakosított ellátások

1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

14. § (1) Az Önkormányzat az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást a szociális és gyermekjóléti intézményei Időskorúak Gondozóházában biztosítja.

2. *  Lakóotthoni elhelyezést nyújtó intézmények

14/A. § *  Az Önkormányzat a lakóotthoni elhelyezést nyújtó intézményi ellátást ellátási szerződés útján biztosítja.

V. Fejezet

Gyermekjóléti alapellátások

1. Gyermekjóléti szolgáltatás

15. § (1) *  A Gyvt. 39. §-a és 40. § (2) bekezdése szerinti gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézményei útján a gyermekjóléti központ által biztosítja.

(2) *  Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézményei gyermekjóléti központjában a gyermekjóléti szolgáltatáson túl a Gyvt. 40/A. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtja.

2. Gyermekek napközbeni ellátása

16. § (1) A Gyvt. gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatások

a) a bölcsőde,

b) a házi gyermekfelügyelet,

c) nyári napközis otthon,

d) óvoda

e) * 

(2) A bölcsődei ellátást, valamint a házi gyermekfelügyeletet az Önkormányzat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények útján biztosítja.

(3) *  A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények a fogyatékkal élő gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását állami fenntartón keresztül végzi.

3. Gyermekek átmeneti gondozása

17. § (1) A gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltatási formák

a) gyermekek átmeneti otthona

b) családok átmeneti otthona

(2) A gyermekek átmeneti otthona ellátást az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézményei útján biztosítja.

(3) A családok átmeneti otthona ellátást az Önkormányzat ellátási szerződés alapján biztosítja.

4. *  Táborok

17/A. § *  (1) A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságán keresztül az idősek klubjaiban és az idősek gondozóházában szociális ellátásban részesülők évente egy alkalommal szociális üdültetést igényelhetnek az Önkormányzat által fenntartott üdülőben.

(2) A szociális üdülést igénybevevő az utazás költségeit és az étkezés személyi térítési díját köteles megtéríteni.

(3) *  A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 1/b. számú melléklete tartalmazza.

(4) A Ferencvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézmények által azok gondozottai és kísérői és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, valamint a Ferencvárosban működő művészeti- és sportegyesületek által azok tagjai részére szervezett táboroztatás esetén, kérelmükre, a polgármester egyéni elbírálás alapján méltányosságból engedélyezheti, hogy az általuk megfizetendő térítési díjak megegyezzenek a IX. kerületi tanulók által fizetendő térítési díjakkal.

(5) A polgármester a kincsesbányai táborban a hétvégeken és a turnuson kívüli időszakban az egyéb vendég részére kérelem alapján a szállás díjának megfizetésére méltányosságból 20% kedvezményt nyújthat.

(6) A kincsesbányai táborban a turnus az adott tanév kezdetétől a téli szünet kezdetéig, valamint a téli szünet utáni első tanítási naptól a tanév utolsó napjáig tartó időszak. A turnus minden héten hétfőtől péntek 14 óráig tart.

(7) A balatonlellei táborban a turnus az adott év június 01. napjától augusztus 31. napjáig tartó időszak. A turnuson kívüli időszak az adott és szeptember 01. napjától szeptember 30. napjáig tart. A polgármester a szállás díjának megfizetésére méltányosságból 20% kedvezményt nyújthat.

VI. Fejezet

Az ellátások igénybevételére, megszüntetésére és megszűnésére vonatkozó szabályok

1. Az ellátások igénybevétele

18. § (1) *  Az ellátások iránti kérelmet, az ellátást nyújtó szociális és gyermekjóléti, valamint köznevelési intézmény székhelyén, az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A bölcsődék esetében a felvétel iránti kérelmeket minden évben az egyesített intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) Az ellátások igénybevételéről az intézményvezető 30 napon belül dönt.

(3) Amennyiben az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja,

a) önkormányzati fenntartású intézmény esetében a polgármester,

b) ellátási szerződéssel rendelkező fenntartó esetében a fenntartó szervezet belső szabályzatában kijelölt vezető dönt.

19. § (1) Az ellátást biztosító intézmények egy adott szolgáltatás vonatkozásában, az alapító okiratukban és a működési engedélyükben meghatározott ellátási területről fogadhatnak ellátási igényeket.

(2) Az ellátás igénybevétele során a Budapest IX. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezőket előnyben kell részesíteni.

(3) Amennyiben az Időskorúak Gondozóházában üres férőhely áll rendelkezésre, úgy a szociális ügyekért felelős bizottság döntése alapján egyéb fővárosi lakóhelyű rászorult is felvehető.

2. Az ellátások megszűnése

20. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek vagy megszüntethetők az Szt. 100–102. §-a, valamint a Gyvt. 37/A. §-a szerinti esetekben.

(2) Amennyiben a jogosult, illetve törvényes képviselője a megszüntetéssel nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az Önkormányzat szociális ügyekért felelős bizottságához fordulhat.

(3) *  A 14. § (1) bekezdésében meghatározott ellátás esetén, ha az ellátást igénybe vevő a családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetőjének döntése alapján az ellátás időtartama további egy évvel meghosszabbítható.

3. Az ellátottak érdekképviselete

21. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézményei az Szt. 99. § (4) bekezdésében, valamint a Gyvt. 35. § (1) bekezdésében és 35 § (4)–(5) bekezdésében biztosított jogok gyakorlására érdekképviseleti fórumot működtetnek.

(2) Az érdekképviseleti fórum tagjainak számát és összetételét a szociális intézmény esetében az Szt. 99. § (3) bekezdésében, gyermekjóléti intézmény esetében a Gyvt. 35. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények esetében a fenntartó részéről az érdekképviseleti fórumba delegált személy a Képviselő-testület szociális ügyekért felelős bizottság elnöke.

(4) Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Működésének részletes szabályait az intézmények házirendje tartalmazza.

4. Az intézmények jelentési és beszámolási kötelezettsége

22. § (1) A Polgármesteri Hivatal részére az ellátást biztosító szociális és gyermekjóléti intézmények vezetője minden év március 31. napjáig köteles

a) az előző évi működéséről beszámolót készíteni,

b) szervezeti és működési szabályzatát, valamint szakmai programját felülvizsgálni

és azokat a Képviselő-testület szociális ügyekért felelős bizottsága részére megküldeni.

(2) A beszámolónak tartalmaznia kell különösen

a) az ellátotti létszám alakulását szakfeladatonként,

b) a szolgáltatások iránt felmerülő igényeket,

c) az intézményben elvégzett felújításokat, átalakításokat, fejlesztéseket, illetve azok költségét,

d) a közalkalmazottak létszámát munkakörönként és a fakultációra vonatkozó adatokat,

e) a szakmai munka teljes körű bemutatását,

f) az intézmények – elsősorban jogszabályi kötelezettségéből eredő – fejlesztésére vonatkozó adatokat.

(3) A szociális ügyekért felelős bizottság a megküldött dokumentumok, a fenntartó által végzett ellenőrzések, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló miniszteri rendeletek alapján az intézmények szakmai munkájának eredményességét értékeli.

23. § Az ellátási szerződéssel rendelkező szolgáltatók a Polgármesteri Hivatal részére az ellátási szerződésben foglaltak szerint kötelesek éves szakmai beszámolójukat elkészíteni és megküldeni.

VII Fejezet

Térítési díj

1. Az intézményi és személyi térítési díj * 

24. § (1) *  Az e rendeletben szabályozott ellátásokért – az Szt. 115/A. §-ban felsorolt szolgáltatások kivételével – valamint a Gyvt. 151. § (1) és (2) bekezdése szerinti gyermekétkeztetésért személyi térítési díjat kell fizetni. A bölcsődei gondozásért 0 Ft személyi térítési díjat kell fizetni.

(2) *  Az intézményi térítési díjakat jelen rendelet 1/a. számú melléklete tartalmazza.

(3) *  A személyi térítési díj fizetésére az Szt. és a Gyvt. szerint meghatározott személy köteles

a) az ellátást igénybevevő nagykorú jogosult,

b) az ellátást igénybevevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő,

c) az ellátást igénybevevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő.

(4) Az ellátási szerződéssel biztosított ellátások intézményi térítési díját, valamint a gondozási díját, az intézményt fenntartó szervezet határozza meg.

(5) * 

2. A személyi térítési díj megállapítására, csökkentésére, elengedésére vonatkozó szabályok * 

25. § (1) *  A szociális szolgáltatásokért és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője határozatlan időre állapítja meg.

(1a) *  A házi gyermekfelügyelet esetében és a gyermekek átmeneti otthonában, valamint az idősek átmeneti otthonában a személyi térítési díj méltányosságból * 

a) *  legfeljebb 50%-al csökkenthető, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 150%-át,

b) *  elengedhető, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 50%-át.

(2) A szociális alapszolgáltatások esetében a személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj és az Szt. 116. § (1) bekezdése alapján számított havi jövedelem figyelembevételével a polgármester csökkentheti vagy elengedheti oly módon, hogy ha a havi jövedelem a szociális vetítési alap * 

a) 150–250%-a között van, a fizetendő térítési díj összege a megállapított személyi térítési díj 50%-a,

b) 150%-a alatt van, az ellátás ingyenes.

(3) *  Az (1)–(2) bekezdés szerinti csökkentésre vagy elengedésre irányuló kérelmet az intézményvezetőjéhez kell benyújtani. Az intézményvezető a kérelmet megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. A benyújtott kérelemről a polgármester dönt.

(4) Az ellátásban részesülő személy a kedvezményre a személyi térítési díj következő felülvizsgálatáig jogosult. A személyi térítési díj felülvizsgálatakor a csökkentésre vagy elengedésre vonatkozó kérelmet ismételten be kell nyújtani az intézményvezetőhöz.

(5) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra, előre kell megfizetni.

26. § *  (1) Kérelemre a szociális ügyekért felelős bizottság a 25. § (1)–(2) bekezdésben foglaltakon kívül további térítési díj csökkentésről, vagy a térítési díj elengedéséről dönthet. A döntésnél a kérelmező egészségügyi állapotát, vagy szociális válsághelyzetét, vagy rendkívüli élethelyzetét kell figyelembe venni.

(2) Kérelemre a polgármester a huszonötezer forint alatti személyi térítési díjtartozást csökkentheti vagy elengedheti oly módon, hogy ha a havi jövedelem a szociális vetítési alap * 

a) 150–250%-a között van, a fizetendő személyi térítési díjtartozás összege a megállapított személyi térítési díjtartozás 50%-a,

b) 150%-a alatt van, a személyi térítési díjtartozás elengedésre kerül.

A döntésnél a kérelmező egészségügyi állapotát, vagy szociális válsághelyzetét, vagy rendkívüli élethelyzetét kell figyelembe venni.

(3) A szociális ügyekért felelős bizottság a személyi díjtartozást huszonötezer forint felett csökkentheti, elengedheti. A döntésnél a kérelmező egészségügyi állapotát, vagy szociális válsághelyzetét, vagy rendkívüli élethelyzetét kell figyelembe venni.

VIII. Fejezet * 

Szociálpolitikai kerekasztal * 

26/A. § *  (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal működik.

(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai

a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén szociális intézményt működtető fenntartók képviselői,

b) az 1. mellékletben megnevezett szervezetek képviselői,

c) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részéről az 1. mellékletben felsorolt személyek.

(3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, üléseit a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területért felelős alpolgármester hívja össze. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak.

(4) A szociálpolitikai kerekasztal működésének további szabályait az általa elfogadott működési szabályzatban határozza meg.

IX. Fejezet * 

Záró rendelkezések

27. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2011. szeptember 21.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet * 

A 26/A. § (2) bekezdés b)–c) pontja szerinti szervezetek, személyek

1. A 26/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tanácskozási joggal rendelkező szervezetek:

1.1. Budapest Főváros Önkormányzat

1.2. Kerületben működő egyházak képviselői

1.3. Kerületben szociális területen működő civil szervezetek vezetői

1.4. Kerületben működő nem állami, egyházi szociális intézményt fenntartók képviselője

1.5. Budapesti Mozgássérültek Egyesülete IX. ker. Szervezete

1.6. *  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

1.7. Magyar Vöröskereszt IX. kerületi szervezete vezetője

1.8. Kerületi népegészségügyi intézet vezetője

2. A 26/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szavazati joggal rendelkező személyek:

2.1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros polgármestere

2.2. a Képviselő-testület szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának elnöke

2.3. Szociális ügyekért felelős tanácsnok

2.4. A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója

2.5. A Polgármesteri Hivatal szociális ügyekért felelős szervezeti egységének vezetője

2.6. *  A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN. Kft. Igazgató főorvosa

2.7. *  Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. Igazgatója

2.8. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

1/a. sz. melléklete * 

Szociális és gyermekjóléti intézmények térítési díjai

Jelen mellékletben a szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjak tájékoztató jellegűek. A személyi térítési díjak pontos összegét az intézményvezető állapítja meg. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint az „intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges a kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

1. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények

Szolgáltatás Intézményi térítési díj Az int. vez. által megállapítható személyi térítési díj maximum
Bölcsődei gondozás 0,- Ft 0,- Ft
Étkezés:
Gyermek térítési díj normál étrend
(nettó)
1.605,- Ft 420,- Ft
Gyermek térítési díj diétás étrend
(nettó)
1.660,- Ft 420,- Ft
Dolgozó térítési díj (áfá-val)
Vendég ebéd
(áfá-val és rezsi költséggel)
Intézményi önköltségszámítás alapján
Étkezési norma meghatározása:
Normál étkezési igény 4-szeri étkezés
Nettó
(nyersanyagvásárlásra fordítható összeg)
685,- Ft
Áfa (27%) 185,- Ft
Bruttó 870,- Ft
Speciális (diétás) étkezési igény 4-szeri étkezés
Nettó
(nyersanyagvásárlásra fordítható összeg)
740,- Ft
Áfa (27%) 200,- Ft
Bruttó 940,- Ft
Egyéb szolgáltatási díj:
Torna díja 1.720,- Ft/óra/ fő 1.500,- Ft/ hó
Időszakos gyermekfelügyelet 3.510,- Ft/óra/fő 1.200,- Ft/8 óra/ fő
Házi gyermekfelügyelet 1.200,- Ft/óra/ fő 960,- Ft/óra/ fő

2. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

Szolgáltatás Intézményi térítési díj Az int. vez. által megállapítható személyi térítési díj maximum
Házi segítségnyújtás
- szociális segítés
- személyi gondozás

3.670,- Ft/fő/óra
3.670,- Ft/fő/óra

825,- Ft/fő/óra
825,- Ft/fő/óra
Szociális étkezés szállítással:
- étkezés
- szállítás
2.135,- Ft/fő/nap
1.765,- Ft
370,- Ft
790,- Ft/fő/nap
645,- Ft
145,- Ft
Idősek Átmeneti Gondozóháza 19.380,- Ft/nap 3850,- Ft/fő/nap
Gyermekek Átmeneti Otthona 23.610,- Ft/nap 660,- Ft/fő/nap
Nappali ellátás 4.970,- Ft 0,- Ft/fő/nap

3. Óvodák

A B
Intézmény
(3-szori étkezés)
Szolgáltatás díja
(intézményi étkezési térítési díj, nettó eladási ár)
Ft/adag/nap
Étkezés személyi térítési díja maximum
Ft/adag/nap
Ferencvárosi Epres Óvoda
3x
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Epres Óvoda
1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Epres Óvoda
Diétás 3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Epres Óvoda
Diétás 1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Csudafa Óvoda
3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Csudafa Óvoda
1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Csudafa Óvoda
Diétás 3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Csudafa Óvoda
Diétás 1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
Diétás 3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
Diétás1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
Diétás 3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
Diétás 1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
Diétás 3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
Diétás1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Liliom Óvoda
3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Liliom Óvoda
1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Liliom Óvoda
Diétás 3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Liliom Óvoda
Diétás 1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Méhecske Óvoda
3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Méhecske Óvoda
1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Méhecske Óvoda
Diétás 3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Méhecske Óvoda
Diétás 1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Napfény Óvoda
3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Napfény Óvoda
1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Napfény Óvoda
Diétás 3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Napfény Óvoda
Diétás 1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
1X
570,- Ft 125,- Ft
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
Diétás 3X
895,- Ft 370,- Ft
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
Diétás 1X
570,- Ft 125,- Ft

4. Általános és Középiskolák

A B C
Szolgáltatás díja
(
intézményi étkezési térítési díj, nettó eladási ár)
Ft/adag
Normál
Szolgáltatás díja
(
intézményi étkezési térítési díj, nettó eladási ár)
Ft/adag
Diétás
Étkezés személyi térítési díja
maximum
Ft/adag/nap
Bakáts téri Ének-Zene Ált. Iskola
1 x étkező 1–4.-ig 810,- Ft 810,- Ft 305,- Ft
1 x étkező 5–8.-ig 860,- Ft 860,- Ft 305,- Ft
3 x étkező 1–4.-ig 1465,- Ft 1465,- Ft 435,- Ft
3 x étkező 5–8.-ig 1540,- Ft 1540,- Ft 435,- Ft
Kőrösi Cs.S. Ált. Isk.
1 x étkező 1–4.-ig 810,- Ft 810,- Ft 290,- Ft
1 x étkező 5–8.-ig 860,- Ft 860,- Ft 290,- Ft
3 x étkező 1–4.-ig 1465,- Ft 1465,- Ft 410,- Ft
3 x étkező 5–8.-ig 1540,- Ft 1540,- Ft 410,- Ft
Ferencvárosi Komplex Óvoda és Ált. Iskola
Óvoda (3 x étkező) 1020,- Ft 1170,- Ft 380,- Ft
Iskola (3 x étkező) 1070,- Ft 1230,- Ft 480,- Ft
Kosztolányi D. Ált. Isk.
1 x étkező 775,- Ft 890,- Ft 345,- Ft
3 x étkező 1190,- Ft 1365,- Ft 465,- Ft
Szent-Gy. A. Isk.
Ált. Isk. 1 x étkező 700,- Ft 805,- Ft 335,- Ft
Ált. Isk. 3 x étkező 1070,- Ft 1230,- Ft 450,- Ft
Gimnázium 1 x étkező 700,- Ft 805,- Ft 335,- Ft
Molnár F. Ált. Isk.
1 x étkező 775,- Ft 890,- Ft 320,- Ft
3 x étkező 1190,- Ft 1365,- Ft 460,- Ft
József A. Ált. Isk.
1 x étkező 700,- Ft 805,- Ft 320,- Ft
3 x étkező 1070,- Ft 1230,- Ft 450,- Ft
Weöres S. Ált. Isk. és Gimn.
1 x étkező 1–4.-ig 810,- Ft 810,- Ft 350,- Ft
1 x étkező 5–8.-ig 860,- Ft 860,- Ft 350,- Ft
3 x étkező 1–4.-ig 1465,- Ft 1465,- Ft 450,- Ft
3 x étkező 5–8.-ig 1540,- Ft 1540,- Ft 450,- Ft
Gimnázium 1 x étkező 970,- Ft 970,- Ft 350,- Ft
Leövey K. Gimn.
Gimnázium 1 x étkező 775,- Ft 890,- Ft 285,- Ft
Ferencvárosi Sport Ált. Isk. és Gim.
Ált. Isk. 1 x étkező 700,- Ft 805,- Ft 295,- Ft
Ált. Isk. 3 x étkező 1070,- Ft 1230,- Ft 415,- Ft
Gimnázium 1 x étkező 700,- Ft 805,- Ft 295,- Ft

5. Ferencvárosi napközis táborok

Szolgáltatás: 3-szori étkezés személyi térítési díja maximum Ft/ adag/ nap 1-szeri étkezés személyi térítési díja maximum Ft/adag/nap
Ferencvárosi Sport Ált. Isk. és Gim. 415,- Ft 295,- Ft
Weöres S. Ált. Isk. és Gimn.
Étkezés
450,- Ft 350,- Ft

1/b. sz. melléklet * 

1. A ferencvárosi táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj

intézményi étkezési térítési díj, nettó eladási ár/nap étkezés személyi térítési díja maximum/nap
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületben tanuló) normál
3800,- Ft 4825,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületben tanuló) diétás
4775,- Ft 6065,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületi kísérő pedagógus, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) normál
3800,- Ft 4825,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületi kísérő pedagógus, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) diétás
4775,- Ft 6065,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója) normál
3800,- Ft 4825,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója) diétás
4775,- Ft 6065,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. Tábor
(nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) normál
3800,- Ft 4825,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. Tábor
(nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) diétás
4775,- Ft 6065,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(turnuson kívüli egyéb vendég) normál
3800,- Ft 4825,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(turnuson kívüli egyéb vendég) diétás
4775,- Ft 6065,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületben tanuló)
3230,- Ft 3835,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületben tanuló) tanítási időben (erdei iskola)
3230,- Ft 0,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületi kísérő tanár)
3335,- Ft 3960,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületi kísérő tanár) tanítási időben (erdei iskola)
3335,- Ft 0,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. Tábor
(IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója)
3335,- Ft 3960,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. Tábor
(nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég)
3335,- Ft 3960,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(turnuson kívüli egyéb vendég)
3335,- Ft 3960,- Ft

2. A táborokban fizetendő bruttó szállás díjak

bruttó Ft/éjszaka
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. Tábor
(IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő)
0,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója)

1300,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég)
1400,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(turnuson kívüli egyéb vendég)
5000,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár)
0,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója)
800,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég)
1200,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(turnuson kívüli egyéb vendég)
5000,- Ft

3. A táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak

Bruttó Ft/fő/turnus
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő)
2200,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója)
2400,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég)
2500,- Ft
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(turnuson kívüli egyéb vendég)
2500,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár)
800,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója)
1000,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég)
1070,- Ft
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
(turnuson kívüli egyéb vendég)
1070,- Ft

1/c. sz. melléklete * 

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által biztosított szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjak a jövedelmek arányában:

A B C D E F G H I J K L
jövedelem 28500 alatt 28501.- 34200.- 34201.- 37050.- 37051.- 39900.- 39901.- 42750.- 42751.- 45600.- 45601.- 48450.- 48451.- 51300.- 51301.- 57000.- 57001.- 65550.- 65551.- 76950.- 76951.- felett
személyi térítési díj a jövedelem %-ban 0% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
étkezés 55 Ft 65 Ft 95 Ft 130 Ft 195 Ft 260 Ft 325 Ft 385 Ft 450 Ft 515 Ft 580 Ft 645 Ft
házi segítségnyújtás 10 Ft 85 Ft 125 Ft 165 Ft 250 Ft 330 Ft 415 Ft 495 Ft 580 Ft 660 Ft 745 Ft 825 Ft
szállítás munkanap 10 Ft 15 Ft 20 Ft 30 Ft 45 Ft 60 Ft 75 Ft 85 Ft 100 Ft 115 Ft 135 Ft 145 Ft