Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (V. 08.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, figyelemmel az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendeletben foglalt rendelkezésekre is, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A Képviselő-testület a 2011. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekkel együttesen

16.755.544 eFt bevétellel

15.958.393 eFt kiadással

797.151 eFt pénzmaradvánnyal

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

a) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek pénzforgalmi kiadásait összességében 6.126.482 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi pénzforgalmi kiadásait együttesen 26.439 eFt-ban, Kisebbségi Önkormányzatonként a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a 3/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

c) az FV Kft. lakásgazdálkodási pénzforgalmi kiadásait 1.040.462 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/B. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

d) a SEM IX. Zrt. pénzforgalmi kiadásait 356.871 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/B. számú mellékletben foglalt tartalommal,

e) a Parkolási Kft. pénzforgalmi kiadásait 791.587 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a 3/B. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

f) a Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi kiadásait összességében 2.156.187 eFt-ban, - ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatok szerinti teljesítéseket - a 3/C. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

g) az Önkormányzat szakfeladatonkénti pénzforgalmi kiadásait együttesen 2.223.066 eFt-ban, - ezen belül kiemelt előirányzatonként a kiadásokat - a 3/D. számú mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

h) a támogatások összegét 617.196 eFt-ban a 3/E. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) felújítási kiadásainak teljesítését összesen 1.373.460 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint,

b) a fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések kiadásainak teljesítését összességében 37.105 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei - ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti - 2011. évi létszámadatainak alakulását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásainak (adóelengedések, adókedvezmények) teljesítését e rendelet a 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat 2011. évi normatív állami támogatásainak és központosított bevételeinek elszámolását jogcímenként e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványa összesen 797.151 eFt, amit a kiutalandó támogatások 1.019.634 eFt felhasználható pénzmaradványra módosítanak a 10. számú mellékletben foglaltak szerint.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi, összesen 860.732 eFt összegű felhasználható pénzmaradványa felhasználásának jogcímeit a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a 2011. december 31-i állapot szerint:

a) a Kerület vagyonát a 12. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 227.417.607 eFt-ban,

b) a Közterület-felügyelet mérleg szerinti vagyonát 4.491 eFt-ban a 12/A. számú mellékletben meghatározottak szerint,

c) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok vagyonát a 13. számú mellékletben foglalt mérlegadatok alapján Kisebbségi Önkormányzatonként külön-külön, de együttesen összesen 13.519 eFt összegben,

d) az Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. számú melléklet szerint

állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület:

a) a 2011. év egyszerűsített mérleg adatait a 15., az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 16., az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 17. számú mellékletek szerinti tartalommal,

b) az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 18. számú mellékletben foglaltak szerint,

c) az adósságállomány évenként bemutatását a 19. számú melléklet

d) az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 20. számú melléklet szerint adatokkal

hagyja jóvá.

13. § (1) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(2) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

13. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Budapest, 2012. május 03.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző

1/A-20. sz. melléklet